ON
YOMEDIA

Tổng hợp ngữ pháp cơ bản Unit 9-15 Tiếng Anh 10

Tải về
VIDEO_3D

Nhằm giúp các em học sinh lớp 10 có thêm tài liệu ôn tập chuẩn bị cho kì thi sắp tới. HOC247 xin giới thiệu đến các em tài liệu Tổng hợp ngữ pháp cơ bản Unit 9-15 Tiếng Anh 10 gồm phần phần tổng kết các nội dung ngữ pháp cơ bản, quan trọng giúp các em ôn tập, rèn luyện kĩ năng làm đề. Mời các em cùng tham khảo.

Chúc các em đạt kết quả học tập tốt!

ADSENSE
AMBIENT

TỔNG HỢP NGỮ PHÁP CƠ BẢN UNIT 9-15 TIẾNG ANH 10

GRAMMAR

UNIT 9

1. CÂU ĐIỀU KIỆN

TYPE 1: Điều kiện có thể xảy ra

If clause

Main clause

S + Vo / Vs/es

       Be ( is, am, are)

S + will/shall/can/must/have to/has to/ought to/may + Vo

 

EX: If it doesn’t rain, we will go to the beach.

If someone phones me, tell them to leave a message.                                                   

TYPE 2: Điều kiện không thật ở hiện tại

If clause

Main clause

 S + V2/ed

To be: Were / weren’t

S + would/could/should/might + Vo

EX: If it didn’t rain now, we would go to the beach.(e.g It is now raining outside.)

If I were you, I wouldn’t buy that expensive bicycle.

TYPE 3: Điều kiện không thật ở quá khứ

If clause

Main clause

S + HAD + V3/ED

S + would have/could have/might +  have + V3/ed

EX: If it hadn’t rained yesterday, we would have gone to the beach.(e.g It rained heavily yesterday.)

If I had known she was ill yesterday, I would have come to visit her.

(e.g You didn’t know she was ill yesterday.)

If he had worked harder, he could have passed the exams. (e.g he didn’t work hard.)

If we had brought a map with us, we mightn’t have got lost.

(e.g You didn’t bring a map with you)                                          

S + SHOULD + Vo ( KĐ)

2. SHOULD ( nên ; đáng lẽ nên) cho lời khuyên                  S + SHOULD + Not + Vo ( PĐ)

                                                                                                S + SHOULD + S + Vo ? ( NV)

Ex : You should / should not arrive late                                                      

UNIT 10: CONSERVATION

The passive voice: Câu bị động

I. General rule:

S    +   V   +    O    + …

⇒ S     + BE  +    V3 /-ed    ….  by + O.

(chia theo thì của câu chủ động)

Ex: - She usually takes my car.

     → My car is usually taken by her.

   - He has sent his son to another school.

→ His son has been sent to another school.

II. Active  passive:

 

Thì

Chủ động

Bị động

1

Hiện tại đơn

V1/s,es + O

am / is / are + V3/ed + by+O

2

Quá khứ đơn

V2/ed + O

was / were   + V3/ed +by+O

3

Hiện tại tiếp diễn

am/ is / are + Ving + O

am/ is /are + being + V3/ed + by+O

4

Quá khứ tiếp diễn

was / were + Ving + O

was / were + being + V3/ed + by+O

5

Hiện tại hoàn thành

has  / have + V3/ed+ O

has / have + been + V3/ed + by+O

6

Quá khứ hoàn thành

had + v3/ed + O

had + been + v3/ed + by+O

7

Tuong lai

will + V+ O

 

will /        +  be + V3/ed + by+O

           (Nguyên mẫu)

8

Động từ khiếm khuyết

be going to

/ would/may /

 might must   + Vo+ O

can / could           

be going to

/ would/may / might must + be +  V3/ed + by+O

can / could                       (Nguyên mẫu)

                                           

 

UNIT 12: MUSIC

I. WH QUESTION( who, where, what, which, when , how , why)

1. DÙNG VỚI ĐỘNG TỪ  “ TOBE”

WH+ BE +S + COMPLEMENT ?  

BE TUỲ THEO THÌ, COMPLEMENT CÓ THỂ KHÔNG CÓ.

EX: What are you doing?, where is she?, when were we silent?.......

2. DÙNG VỚI ĐỘNG TỪ THƯỜNG.

WH + DO, DOES/ DID+ S + Vo?        

EX: Where do you go?, What does she study?, When did they begin?......

3. ĐỐI VỚI CÁC THÌ HOÀN THÀNH

WH + HAS, HAVE/ HAD +S +V3/ED?   

EX: Why has she gone to school?,  What had you eaten?........

4. ĐỐI VỚI “ MODAL VERBS” HAY WILL, SHALL, WOULD, SHOULD( May, can, must, could, might, ought to, have to là modal vers)

WH + MODAL VERBS + S + VO?

EX: Why must you go?, where may she come?, what can she do?, What will she do?.........

5. HOW

How much + N( không đếm được luôn ở số ít) EX: how much money have you got?

How many +N( đếm được ở số nhiều) EX: how many students are there in your class?

How far: bao xa, how long : bao lâu, how often : mấy lần, thường không, how old : bao nhiêu tuổi……

II.TO INFINITIVE TO TALK ABOUT PURPOSES( Động từ Nguyên mẫu mục đích) TO + Vo

EX: He works to get money. = He works in order to get money…

To + Vo = In order to + Vo, So as to + Vo: để mà

UNIT 13: FILM AND CINEMA

1. ADJ of attitude ( tính từ chì thái độ)

 • Một số đông từ khi thêm ing hoặc thên ed dùng như tính từ.
 • Các từ này có nghĩa tương tự nhưng cách dùng khác nhau.
 • Tính từ tận cùng là ING dùng cho vật có tính chủ động còn ED cho người có tính bị động.
 • Cách xác định: khi dùng ING OR ED xác định chủ từ, nếu trong câu có tân ngữ thì ưu tiên tân ngữ hơn, nếu câu có 2 tân ngữ thì ưu tiên tân ngữ gần nhất.

EX: That movie is interesting.

I am interested in that movie

The movie make me interested.

2. IT WAS NOT UNTIL…… THAT( MÃI ĐẾN KHI)

S+ DIDN’T + Vo +..UNTIL…

IT WAS NOT UNTIL…… THAT + S + V2/ED…

EX: she didn’t get home until 9:00pm

It was not until 9:00pm that she got home

3.  ARTICLES: (mạo từ) mạo từ không xác định” A, AN” và  mạo từ xác định “THE”

A. Cách dùng mạo từ không xác định "a" và "an"

Trong bài này chúng ta chỉ học Dùng a hoặc an trước một danh từ số ít đếm được. Chúng có nghĩa là một. Chúng được dùng trong câu có tính khái quát hoặc đề cập đến một chủ thể lần đầ tiên.

 A ball is round. (nghĩa chung, khái quát, chỉ tất cả các quả bóng)

I saw a boy in the street. (chúng ta không biết cậu bé nào, chưa được đề cập trước đó)

Mạo từ an được dùng trước từ bắt đầu bằng nguyên âm (trong cách phát âm, chứ không phải trong cách viết). Bao gồm:

- Các từ bắt đầu bằng các nguyên âm u, a, e, i, o: an aircraft, an empty glass, an object ( ngoại trừ uni, euro và môn học)

- Một số từ bắt đầu bằng h câm Ex: An hour, an honey moon, an heir…

- Các từ mở đầu bằng một chữ viết tắt: an S.O.S/an M.P

Cách dùng mạo từ xác định "The”

Dùng the trước một danh từ đã được xác định cụ thể duy nhất và đã được đề cập đến trước đó lần 2 trở lên.

EX:  I saw a boy in the street after that the boy comes to  my friend.

The earth is round. (Chỉ có một trái đất, ai cũng biết)

UNIT 14: THE WORLD CUP

1. WILL  (Simple Future thì tương lai ):

S + WILL+ Vo

Ex: we will mend this car.

Ngày nay ngữ pháp chấp nhận việc dùng will cho tất cả các ngôi, còn shall chỉ dùng với các ngôi I, we trong một số trường hợp như sau: Đưa ra đề nghị một cách lịch sự: (Shall I take you coat?),  Dùng để mời người khác một cách lịch sự: ( Shall we go out for lunch?)
2. Near Future (tương lai gần): be going to

S + IS/AM/ ARE+ GOING TO + Vo

Ex: We are going to have a reception

Diễn đạt một hành động sẽ xảy ra trong tương lai gần, thường dùng với các phó từ dưới dạng: In a moment (lát nữa), at 2 o'clock this afternoon....

Nó chỉ 1 việc chắc chắn sẽ phải xảy ra theo như dự tính cho dù thời gian là tương lai xa.

EX: We are going to take a TOEFL test next year.

3. SO SÁNH GIỮA “ WILL” VÀ “ BE GOING TO”

GIỐNG NHAU: Cả hai đều xãy ra ở Tương Lai

KHÁC:

+ WILL việc có thể xãy ra hoặc không, quyết định việc lúc đang nói, ex: this chair is broken, will you mend it?

+ WILL Đề nghị, hoặc từ chối, đồng ý, hứa làm việc gì đó, mời mọc, dùng cho câu điều kiện loại 1

EX:  I will lend you money( hứa),  will you have acup of tea?( mời)…..

+BE GIONG TO : nói dự định chắc chắn trong tương lai, kế hoạch chắ xãy ra

UNIT 15

1. MỆNH ĐỀ QUAN HỆ

A.  XÁC ĐỊNH

Không dùng dấu phẩy trước và sau mệnh đề quan hệ xác định, Có thể dùng that thay thế cho who, whom và which

Ex: He works at Heathrow Airport that is one of the biggest airports in the world.

B. KHÔNG XÁC ĐỊNH                          

Dùng dấu phẩy trước và sau mệnh đề quan hệ , không dùng That thay thế cho who và which

Ex.  Da Latwhere is located on High Land, is famous for mild climate

  *  where is located on High Land chỉ là thông tin phụ nế không co thì câu này vẫn  có ý nghĩa

2. ALTHOUGH/EVEN THOUGH/THOUGH (mặc dầu)

(although vs. in spite of – because vs. because of)

Although/ though/ even though/ much as + mệnh đề

Despite / in spite of + cụm danh từ

Cách chuyển từ mệnh đề sang cụm từ, từ

1)  Nếu chủ ngữ 2 mệnh đề giống nhau: Bỏ chủ ngữ, động từ thêm ING .

Although Tom got up late, he got to school on time.

Despite / in spite of getting up late, Tom got to school on time.

2)  Nếu chủ từ là danh từ + be + tính từ: Đem tính từ đặt trứoc danh từ, bỏ to be

Although the rain is heavy,.......

Despite / in spite of the heavy rain, ......

3)  Nếu mệnh đề gồm đại từ + be + tính từ : Đổi đại từ thành sỡ hửu, đổi tính từ thành danh từ, bỏ be

Although He was sick,........

Despite / in spite of his sickness,.......

4)  Nếu mệnh đề gồm đại từ + động từ + trạng từ: Đổi đại từ thành sở hữu, động từ thành danh từ, trạng từ thành tính từ đặt trước danh từ

Although he behaved impolitely,.....

Despite / in spite of his impolite behavior ,.........

5)  Nếu câu có dạng : there be + danh từ: Thì bỏ there be

Although there was an accident ,..... Despite / in spite of a accident,....

Trên đây là toàn bộ nội dung Tổng hợp ngữ pháp cơ bản Unit 9-15 Tiếng Anh 10. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Mời các em tham khảo các tài liệu có liên quan:

Chúc các em học tập tốt!

 

 

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 894_1634779022.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/tieuhoc247
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)