YOMEDIA

Ôn tập HK2 môn Tin 7 năm 2019 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm

Tải về
 
ZUNIA12
ANYMIND360

TRƯỜNG THCS NGUYỄN BỈNH KHIÊM

ĐỀ CƯƠNG TIN HỌC 7 – HỌC KÌ II

NĂM HỌC 2019 – 2020

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5đ)

Câu 1. Trong Excel, công cụ nào dùng để nối nhiều ô tính nhỏ thành một ô lớn?

     A.                              B.                                    C.                                D.

Câu 2. Trong Excel, lệnh nào dùng để xem trước khi in và in?

     A. Nháy nút            B. Nháy nút                   C. Vào File à Print      D. Vào Home à Print

Câu 3. Công cụ nào sau đây không có trong Excel?

     A.                              B.                                    C.                               D.

Câu 4. Trong Excel, lệnh nào dùng để ngắt trang?

     A. Page Layout à Margins                                   B. View à Page Break Preview

     C. View à Normal                                                 D. Data à Filter

Câu 5. Trong Excel, lệnh nào dùng để thực hiện lọc dữ liệu?

     A. View à Page Break Preview                           B. Data à Filter

     C. File à Open                                                       D. File à Print

Câu 6. Trong Excel, lệnh nào cho phép điều chỉnh lề giấy in?

     A. FileàPage SetupàPages                                 B. File à Print…

     C. Page Layout à Margins                                   D. View à Normal

Câu 7. Để mở bảng tính đã có trong máy ta sử dụng lệnh nào?

     A. Open                        B. Save                               C. Close                          D. New

Câu 8. Các nút lệnh  nằm ở dải lệnh nào?

     A. Page Layout            B. Insert                              C. Home                         D. Data

Câu 9. Nút lệnh nào dùng để sắp xếp theo thứ tự giảm dần?

     A.                             B.                                    C.                                D.

Câu 10. Muốn đặt lề phải của bảng tính ta chọn:

     A. Bottom Align          B. Top Align                      C. Align Left                  D. Align Right

Câu 11. Để tăng chữ số thập phân ta sử dụng lệnh:

     A.                             B.                                    C.                                D.

Câu 12. Trong ô A1 có nội dung “ Bảng điểm lớp 7A”. Để căn giữa nội dung vào giữa ô tính ta chọn nút lệnh nào trong các nút lệnh sau:

     A.                              B.                                    C.                                D.

Câu 13. Ô A1 của trang tính có số 1.753; Sau khi chọn ô A1, nháy chuột 1 lần vào nút  thì kết quả hiển thị ở ô A1 sẽ là:

     A. 1.753                       B. 1.75                                C. 1.76                            D. 1.7530

Câu 14. Ô A1 của trang tính có số 1.753; Sau khi chọn ô A1, nháy chuột 1 lần vào nút thì kết quả hiển thị ở ô A1 sẽ là:

     A. 1.7530                     B. 1.76                                C. 1.753                          D. 1.75

Câu 15. Để tăng chữ số thập phân ta nhấn vào nút

     A.                             B.                                    C.                             D.

Câu 16. Để thay đổi phông chữ cho trang tính ta chọn nút lệnh nào trong các nút lệnh sau:

     A.     B.                              C.                                D.

Câu 17. Để điều chỉnh các trang in được hợp lí, chúng ta phải làm gì?

     A. Định dạng phông chữ                                        B. Điều chỉnh dấu ngắt trang

     C. Định dạng màu chữ                                           D. Thay đổi hướng giấy in

Câu 18. Để chọn hướng giấy in cho trang tính ta chọn lệnh nào trong các lệnh sau?

     A. Layout/ Orientation                                           B. Layout/ Size

     C. File/ Save                                                            D. File/ Print

Câu 19. Để sắp xếp danh sách dữ liệu giảm dần, em làm thế nào?

     A. Nháy chọn 1 ô trong cột cần sắp xếp rồi nháy nút                   B. Nháy nút

     C. Nháy chọn 1 ô trong cột cần sắp xếp rồi nháy nút                   D. Nháy nút

Câu 20. Muốn hiển thị toàn bộ danh sách mà vẫn tiếp tục làm việc với AutoFilter thì chọn:

     A. Nháy nút                                                         B. Nháy nút

     C. Nháy nút                                                 D. Nháy nút

Câu 21. Để kẻ đường biên của các ô tính, em sử dụng nút lệnh nào:

     A.                       B.                                C.                             D.

Câu 22. Muốn sắp xếp theo thứ tự tăng dần của một cột nào đó, trước hết ta phải làm gì?

     A. Chọn hàng tiêu đề của trang tính.                   B. Chọn hết bảng tính

     C. Chọn 1 ô trong cột đó.                                      D. Tất cả đều sai.

Câu 23. Để thay đổi cỡ chữ trên bảng tính, ta sử dụng nút lệnh nào:

     A.                       B.            C.                                D.

Câu 24. Muốn lọc dữ liệu bảng tính em tiến hành ra sao:

     A. Nháy chọn 1 ô trong vùng có dữ liệu cần lọc.       B. Chọn Data à Filter

     C. Nháy nút  trên hàng tiêu đề…                             D. Tất cả ý kiến trên

Câu 25. Để xóa một biểu đồ em có thể thực hiện:

     A. Chọn biểu đồ rồi nháy nút Copy                  B. Chọn một ô trong bảng rồi nhấn phím Delete

     C. Chọn biểu đồ và nhấn phím Delete             D. Chọn biểu đồ và nhấn phím Enter.

 

ZUNIA9

ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON