ON
ADMICRO

Đề thi thử THPT QG môn Hóa THPT Chuyên Hạ Long - Quảng Ninh có đáp án

Tải về
VIDEO_3D

HỌC247 xin giới thiệu Đề thi thử THPT QG môn Hóa THPT Chuyên Hạ Long - Quảng Ninh lần 2 kì thi THPT Quốc gia theo cấu trúc của Bộ Giáo dục và đào tạo. Tài liệu này sẽ giúp các em tự luyện tập với đa dạng các câu hỏi trắc nghiệm và nhiều góc độ để rèn luyện kĩ năng giải toán, ôn tập và đánh giá khả năng ghi nhớ cũng như tư duy làm bài nhằm chuẩn bị tốt nhất cho kì thi THPT QG sắp tới.

 
 
YOMEDIA

SỞ GD & ĐT QUẢNG NINH

TRƯỜNG THPT CHUYÊN HẠ LONG

 

 

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2

NĂM HỌC 2016 – 2017

Môn: HÓA HỌC

Thời gian làm bài: 50 phút

Câu 1: Cho thứ tự trong dãy điện hóa của một cặp oxi hóa- khử như sau Al3+/Al; Zn2+/Zn; Fe2+/Fe; Pb2+/Pb; Ag+/Ag. Phát biểu nào sau đây là đúng ?

     A. Nguyên tử Pb có thể khử Zn2+ trong dung dịch.

     B. Nguyên tử Ag có thể khử Zn2+ trong dung dịch.

     C. Nguyên tử Fe có thể khử Zn2+ trong dung dịch.

     D. Nguyên tử Al có thể khử Zn2+ trong dung dịch. 

Câu 2: 11,0 gam hỗn hợp A gồm Fe và Al phản ứng hết với dung dich HCl dư thu được 8,96 lít H2 (đktc). Cho 22 gam hỗn hợp A phản ứng hết với dung dịch HNO3 dư thu được V lít NO (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Giá trị V là:

     A. 11,2                          B. 6,72                          C. 13,44                        D. 8,96 

Câu 3: Cho dãy các chất sau anđehit fomic, anđehit axetic, axit axetic, ancol etylic, glucozo, saccarozo, vinyl fomat. Số chất trong dãy khi đốt cháy hoàn toàn có số mol CO2 sinh ra bằng số mol O2  tham gia phản ứng là 

     A. 3                               B. 4                               C. 6                                D. 5

Câu 6: Xenlulozo trinitrat là chất dễ cháy và nổ mạnh được điều chế từ xenlulozo và axit nitric. Biết hiệu suất của phản ứng điều chế này là 88%. Thể tích axit nitric 99,67% (có khối lượng riêng 1,52 g/ml) cần dùng để sản xuất 59,4 kg xenlulozo trinitrat là

     A. 28,35 lít                   B. 36,50 lít                   C. 27,72 lít                    D. 11,28 lít 

Câu 7: Cho các chất sau FeCO3, Fe3O4, FeS, FeS2. Nếu hòa tan hoàn toàn cùng số mol mỗi chất trên vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư) thì số mol H2SO4 đã phản ứng lớn nhất ở phản ứng với

     A. FeS2                          B. Fe3O4                        C. FeCO3                       D. FeS 

Câu 14: Thực hiện phản ứng lên men rượu từ 2,025 kg khoai chứa 80% tinh bột (còn lại là tạp chất trơ) . Cho toàn bộ lượng CO2 hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2 thu được 450 gam kết tủa, đun nóng dung dịch lại thu được 200 gam kết tủa nữa. Hiệu suất của phản ứng lên men là

     A. 85,5%                      B. 42,5%                      C. 37,5%                       D. 30,3% 

Câu 15: Cho m gam bột sắt vào dung dịch chứa 0,15 mol CuSO4 và 0,2 mol HCl. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 0,725m gam hỗn hợp kim loại. Giá trị của m là

     A. 16,8                          B. 11,2                          C. 17,6                          D. 16,0 

Câu 16: Hòa tan Fe3O4 trong dung dịch HCl (vừa đủ) thu được dung dịch X. Khi cho các chất sau tác dụng với dung dịch X: Cu, Mg, Al, AgNO3, Na2CO3, NaNO3, NaOH, NH3, KI, H2S có bao nhiêu trường hợp phản ứng hóa học xảy ra không phải là phản ứng oxi hóa - khử

     A. 6                               B. 5                               C. 4                                D. 3

Câu 17: Cho các chất glucozo, saccarozo, tinh bột, glixerol và các phát biểu sau:

(a) Có 2 chất tác dụng được với dung dịch AgNO3/NH3, to.

(b) Có 2 chất có phản ứng thủy phân trong môi trường kiềm.

(c) Có 3 chất mà dung dịch của nó có thể hòa tan được Cu(OH)2.

(d) Cả 4 chất đều có nhóm –OH trong phân tử.

Số phát biểu đúng là:

     A. 2                               B. 1                               C. 3                                D. 4

Câu 24: Thực hiện các thí nghiệm sau:

 (1) Thả một đinh Fe vào dung dịch HCl

 (2) Thả một đinh Fe vào dung dịch Ni(NO3)2.

 (3) Thả một đinh Fe vào dung dịch FeCl3

 (4) Nối một dây Fe với một dây Cu rồi để trong không khí ẩm

 (5) Đốt một dây Fe trong bình kín chỉ chứa đầy khí O2.

 (6) Thả một đinh Fe vào dung dịch chứa Cu(SO4) và H2SO4 loãng.

Trong các thí nghiệm trên thì các thí nghiệm mà Fe không bị ăn mòn điện hóa học là:

     A. (2),(3),(4),(6)          B. (2),(4),(6)                C. (1),(3),(5)                 D. (1),(3),(4),(5) 

Câu 25: Nhóm các vật liệu nào dưới đây được chế tạo từ polime trùng ngưng

     A. Nilon-6,6, tơ lapsan, tơ enang                     B. Nilon-6,6, tơ lapsan, tơ visco

     C. Cao su Buna,nilon-6,6, tơ nitron                 D. Tơ axetat, nilon-6,6, nilon-7. 

Câu 26: Tiến hành điện phân V lít dung dịch NaCl 1M và CuSO4 1,8M bằng điện cực trơ tới khi nước bắt đầu điện phân ở cả hai cực thì dừng điện phân, thấy khối lượng dung dịch giảm m gam. Dung dịch sau phản ứng hòa tan tối đa 8,84 gam Al2O3. Giá trị của m là:

     A. 34,5                          B. 34,8                          C. 34,6                          D. 34,3 

Câu 29: Để làm mềm một mẫu nước cứng chứa x mol Mg2+ , y mol Ca2+ và 0,06 mol HCO3- người ta phải dùng một thể tích vừa đủ dung dịch nào dưới đây:

     A. 30ml dung dịch Na2CO3 2M.                        B. 30ml dung dịch HCl 2M.

     C. 20ml dung dịch Na3PO4 1M                         D. 30ml dung dịch NaCl 1M. 

Câu 30: Nhận định nào sau đây không đúng ?

     A. Khi thay nhóm OH ở nhóm cacboxyl của axit cacboxylic bằng nhóm OR thì được este.

     B. Lipit là những hợp chất hữa cơ có trong tế bào sống tan nhiều trong nước và không tan trong dung môi hữu cơ không phân cực.

     C. Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm là phản ứng một chiều và gọi là phản ứng xà phòng hóa.

     D. Tên của este RCOOR gồm tên gốc R cộng thêm tên gốc axit RCOO (đuôi “at”).

Câu 31: Phần trăm khối lượng của nguyên tố oxi trong lysin là :

     A. 35,96%                    B. 43,54%                    C. 27,35%                     D. 21,92%

Câu 32: Thủy phân m gam tinh bột trong môi trường axit (giả sử sự thủy phân chỉ tạo glucozo). Sau phản ứng, đem trung hòa axit bằng kiềm rồi thực hiện phản ứng tráng bạc thu được m gam Ag. Hiệu suất của phản ứng thủy phân tinh bột là:

     A. 66,67%                    B. 80%                         C. 75%                          D. 50% 

Câu 34: Phát biểu nào sau đây là đúng:

     A. Cu có thể tan được trong dung dịch FeSO4.

     B. Ở nhiệt độ thường, sắt không khử được nước.

     C. Trong công nghiệp nhôm được sản xuất từ quặng đolomit.

     D. K3PO4 không có khả năng làm mất tính cứng vĩnh cửu của nước. 

Câu 35: Khi tiến hành đồng trùng hợp buta-1,3-đien với stiren, xúc tác Na thu được một loại cao su buna-S. Cứ 42 gam cao su buna-S phản ứng hết với 32 gam Br2 trong CCl4. Tỉ lệ mắt xích buta-1,3-dien và stiren trong cao su buna-S là

     A. 1:2                            B. 3:5                            C. 1:3                            D. 2:3 

Câu 36: Hỗn hợp X gồm 3 peptit mạch hở A,B,C (mỗi peptit được cấu tạo từ một loại α-aminoaxit, tổng số nhóm –CO-NH- trong 3 phân tử A,B,C là 9) với tỉ lệ số mol nA : nB : nC = 2 : 1 : 3. Biết số liên kết peptit trong mỗi phân tử A,B,C đều lớn hơn 1. Khi thủy phân hoàn toàn m gam X thu được 33,75 gam glyxin, 106,8 gam alanin và 263,25 gam valin. Giá trị của m là:

     A. 394,8                        B. 384,9                        C. 348,9                        D. 349,8 

Câu 37: X, Y là hai axit no, đơn chức đồng đẳng liên tiếp, Z là ancol 2 chức, T là este thuần chức tạo bởi X, Y, Z. Đốt cháy 0,1 mol hỗn hợp E chứa X, Y, Z, T cần dùng 0,47 mol khí O2 thu được lượng CO2 nhiều hơn H2O là 10,84 gam. Mặt khác 0,1 mol E tác dụng vừa đủ với 0,11 mol NaOH thu được dung dịch G và một ancol có tỉ khối so với H2 là 31. Cô cạn G rồi nung nói với xút có mặt CaO thu được m gam hỗn hợp khí. Giá trị của m gần nhất với

     A. 3,5                            B. 4,5                            C. 2,5                             D. 5,5

Câu 38: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm FeS2 và Fe3O4 bằng 100 gam dung dịch HNO3 a % vừa đủ thu được 15,344 lít hỗn hợp khí gồm NO và NO2 có khối lượng 31,35 gam và dung dịch chỉ chứa 30,15 gam hỗn hợp muối. Giá trị của a gần nhất với

     A. 57                             B. 63                             C. 43                             D. 46 

Câu 39: Hỗn hợp E chưa peptit X mạch hở (tạo bởi gly và ala) và este (thuần chức) mạch hở (tạo bởi etylenglicol và một axit đơn chức, không no chứa một liên kết C=C). Đun nóng m gam hỗn hợp E với dung dịch NaOH vừa đủ thu được 25,32 gam hỗn hợp muối F. Lấy toàn bộ F đem đốt cháy thu được Na2CO3, N2, 30,8 gam CO2, 10,44 gam H2O. Biết số mắt xích của X nhỏ hơn 8. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây.

     A. 18                             B. 21                             C. 19                             D. 20

Câu 40: Cho 9,9 gam hỗn hợp Al, Mg tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 1,8 mol HNO3 tạo ra sản phẩm khử X duy nhất. Làm bay hơi dung dịch sau phản ứng thu được m gam muối khan. Giá trị của m là:

     A. 78,64 gam               B. 65,7 gam                  C. 87,69 gam                D. 56,24 gam. 

Các em có thể tải về hoặc xem Online để xem toàn bộ nội dung các câu hỏi của đề thi thử của trường THPT Chuyên Hạ Long - Quảng Ninh lần 2 nhé!

ĐÁP ÁN ĐỀ TRƯỜNG THPT CHUYÊN HẠ LONG - QUẢNG NINH

1.D

2.C

3.D

4.C

5.C

6.A

7.A

8.C

9.A

10.A

11.B

12.B

13.B

14.B

15.D

16.D

17.A

18.D

19.C

20.B

21.A

22.B

23.D

24.B

25.A

26.D

27.D

28.A

29.C

30.B

31.D

32.C

33.A

34.B

35.D

36.D

37.C

38.A

39.B

40.B

 

Trên đây chỉ trích một phần câu hỏi trong đề thi của trường THPT Chuyên Hạ Long - Quảng Ninh lần 2 thuộc Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2017. Để xem toàn bộ nội dung các em vui lòng đăng nhập vào trang HỌC247.net và tải về máy tính.

Các em quan tâm có thể xem thêm:

  • Bộ 5 Đề thi thử các trường môn Hóa THPT QG 2017 có đáp án - Phần 1Phần 2
  • Bộ 5 Đề thi thử các trường Chuyên môn Hóa THPT QG 2017 có đáp án - Phần 1Phần 2

Hy vọng bộ đề này giúp các em học sinh lớp 12 ôn tập tốt và đạt thành tích cao nhất trong kỳ thi THPT Quốc gia 2017 sắp tới. Chúc các em học tốt!

-- MOD HÓA HỌC247 (tổng hợp)--

 

 

 

Tài liệu liên quan

 

YOMEDIA
1=>1