ON
ADMICRO

Đề thi thử THPT QG 2017 môn Hóa THPT Chuyên Lương Văn Chánh - Phú Yên có đáp án

Tải về
VIDEO_3D

HỌC247 xin giới thiệu Đề thi thử THPT QG 2017 môn Hóa THPT Chuyên Lương Văn Chánh - Phú Yên lần 1 kì thi THPT Quốc gia 2017 theo cấu trúc của Bộ Giáo dục và đào tạo. Tài liệu này sẽ giúp các em tự luyện tập với đa dạng các câu hỏi trắc nghiệm và nhiều góc độ để rèn luyện kĩ năng giải toán, ôn tập và đánh giá khả năng ghi nhớ cũng như tư duy làm bài nhằm chuẩn bị tốt nhất cho kì thi THPT QG sắp tới.

 
 
YOMEDIA

SỞ GD & ĐT TỈNH PHÚ YÊN

TRƯỜNG THPT CHUYÊN

LƯƠNG VĂN CHÁNH

(Đề thi có 40 câu / 4 trang)

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1 NĂM 2017

Môn: KHOA HỌC TỰ NHIÊN – HÓA HỌC

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

 

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố :

H =1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S =32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52;

Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba=137.

Câu 1: Kim loại nào không tan trong dung dịch FeCl3 ?

     A. Cu                                   B. Fe                                C. Mg                                 D. Ag

Câu 2: Chất X có công thức cấu tạo CH2=CHCOOCH=CH2. Tên gọi của X là:

     A. Vinyl acrylat.                 B. Propyl metacrylat.     C. Etyl axetat.                   D. Vinyl metacrylat.

Câu 3: Dãy gồm các kim loại đều tác dụng được với dung dịch HCl nhưng không tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nguội là:

     A. Cu, Pb, Ag.                     B. Cu, Fe, Al.                    C. Fe, Al, Cr.                      D. Fe, Mg, Al.

Câu 4: Phenyl axetat được điều chế trực tiếp từ ?

     A. Axit axetic và phenol.                                           B. Axit axetic và ancol benzylic. 

     C. Anhiđrit axetic và phenol.                                    D. Anhiđrit axetic và ancol benzylic.

Câu 5: Khi cho lượng dư dung dịch NaOH vào ống nghiệm đựng dung dịch kali đicromat, dung dịch trong ống nghiệm

     A. Chuyển từ màu vàng sang màu đỏ.                    B. Chuyển từ màu vàng sang màu da cam.       

     C. Chuyển từ màu da cam sang màu vàng.             D. Chuyển từ màu da cam sang màu xanh lục.

Câu 6: Phát biểu nào sau đây đúng ?

     A. Các hợp chất peptit kém bền trong môi trường bazơ nhưng bền trong môi trường axit.         

     B. Trong phân tử tetrapeptit mạch hở có 4 liên kết peptit.                           

     C. Trong môi trường kiềm, đipeptit mạch hở tác dụng với Cu(OH)2 cho hợp chất màu tím.          

     D. Protein là những polipeptit cao phân tử có phân tử khối từ vài chục nghìn đến vài triệu.

Câu 7: Cho hỗn hợp X gồm Fe2O3, ZnO và Cu tác dụng với dung dịch HCl dư thu được dung dịch Y và phần không tan Z. Cho Y tác dụng với dung dịch NaOH loãng, dư thu được kết tủa gì ?

     A. Fe(OH)3.                                                                 B. Fe(OH)2 và Cu(OH)2.

     C. Fe(OH)2, Cu(OH)2 và Zn(OH)2.                             D. Fe(OH)3 và Zn(OH)2.

Câu 8: Hỗn hợp rắn Ca(HCO3)2, NaOH và Ca(OH)2 có tỉ lệ số mol tương ứng lần lượt là 2 : 1 : 1. Khuấy kĩ hỗn hợp vào bình đựng nước dư. Sau phản ứng trong bình chứa ?

     A. CaCO3, NaHCO3.            B. Na2CO3.                       C. NaHCO3.                       D. Ca(OH)2.

Câu 9: Cho các phát biểu sau

     (a) Có thể dùng nước brom để phân biệt dung dịch glucozơ và fructozơ.

     (b) Trong môi trường axit, glucozơ và fructozơ có thể chuyển hóa lẫn nhau.

     (c) Trong dung dịch, fructozơ tồn tại chủ yếu ở dạng α vòng 5 hoặc 6 cạnh.

     (d) Trong dung dịch, glucozơ tồn tại chủ yếu ở dạng vòng 6 cạnh (dạng α và β).

     (e) Sự chuyển hóa tinh bột trong cơ thể người có sinh ra mantozơ.

     (g) Saccarozơ được cấu tạo từ hai gốc β–glucozơ và α–fructozơ.

     (h) Trong phản ứng este hóa giữa CH3COOH với CH3OH, H2O tạo nên từ -OH trong nhóm –COOH của axit và H trong nhóm –OH của ancol.

     (i) Phản ứng giữa axit axetic và ancol anlylic (ở điều kiện thích hợp) tạo thành este có mùi thơm chuối chín.

     (k) Metyl-, đimetyl-, trimetyl- và etylamin là những chất khí mùi khai, khó chịu, độc.

    (l) Các amin đồng đẳng của metylamin có độ tan trong nước giảm dần theo chiều tăng dần phân tử khối.

Số phát biểu đúng là

     A. 4.                                    B. 5.                                 C. 6.                                   D. 7.

Câu 25: Cho hỗn X gồm Zn, Fe vào dung dịch chứa AgNO3 và Cu(NO3)2, sau phản ứng thu được hỗn hợp Y gồm 2 kim loại và dung dịch Z. Cho NaOH dư vào dung dịch Z thu được 2 kết tủa gồm 2 hidroxit kim loại.Dung dịch Z chứa

     A. Zn(NO3)2, AgNO3,Fe(NO3)3                                   B. Zn(NO3)2 ,Fe(NO3)2    

     C.  Zn(NO3)2, Fe(NO3)2, Cu(NO3)2                            D. Zn(NO3)2,Cu(NO3)2, Fe(NO3)3

Câu 29: Amin X có phân tử khối nhỏ hơn 80. Trong phân tử X, nitơ chiếm 19,18% về khối lượng. Cho X tác dụng với dung dịch hỗn hợp gồm KNO2 và HCl thu được ancol Y. Oxi hóa không hoàn toàn Y thu được xeton Z. Phát biểu nào sau đây đúng ?

     A. Tách nước Y chỉ thu được 1 anken duy nhất         B. Tên thay thế của Y là propan-2-ol    

     C. Phân tử X có mạch cacbon không phân nhánh    D.Trong phân tử X có 1 liên kết pi

Câu 34: X, Y, Z là ba peptit mạnh hở, được tạo từ Ala, Val. Khi đốt cháy X, Y với số mol bằng nhau thì đều được lượng CO2 là như nhau. Đun nóng 37,72 gam hỗn hợp M gồm X, Y, Z với tỉ lệ mol tương ứng là 5 : 5 : 1 trong dung dịch NaOH, thu được dung dịch T chứa 2 muối D, E với số mol lần lượt là 0,11 mol và 0,35 mol. Biết tổng số mắt xích của X, Y, Z bằng 14. Phần trăm khối lượng của Z trong M gần nhất với ?

     A. 14%                               B. 8%                              C. 12%                              D. 18%

Câu 35: Nung m gam hỗn hợp X gồm bột Al và Fe3O4 sau một thời gian thu được chất rắn Y. Để hoà tan hết Y cần V lít dung dịch H2SO4 0,7M (loãng). Sau phản ứng thu được dung dịch Z và 0,6 mol khí. Cho dung dịch NaOH vào dung dịch Z đến dư, thu được kết tủa M. Nung M trong chân không đến khối lượng không đổi thu được 44 gam chất rắn T. Cho 50 gam hỗn hợp A gồm CO và CO2 qua ống sứ được chất rắn T nung nóng. Sau khi T phản ứng hết thu được hỗn hợp khí B có khối lượng gấp 1,208 lần khối lượng của A. Giá trị của (m - V) gần với giá trị nào sau đây nhất ?

     A. 58,4                               B. 61,5                             C. 63,2                              D. 65,7

Câu 36: X là este no, đơn chức, Y là este đơn chức, không no chứa một nối đôi C = C (X, Y đều mạch hở). Đốt chát 10,56 gam hỗn hợp E chứa X, Y cần dùng 10,08 lít O2 (đktc) thu được 6,48 gam nước. Mặt khác, đun nóng 10,56 gam E với dung dịch NaOH vừa đủ thu được một ancol duy nhất và hỗn hợp muối chứa a gam muối A b gam muối B (MA < MB). Biết A, B là các muối của các axit cacboxylic. Tỉ lệ : b gần nhất với giá trị nào sau đây ?

     A. 0,9                                 B. 1,2                               C. 1,0                                 D. 1,5

Câu 37: X là dung dịch chứa 4,433 gam hỗn hợp NaCl và BaCl2. Còn dung dịch Y chứa 6,059 gam hỗn hợp Ag2SO4 và NiSO4. Mắc nối tiếp hai bình điện phân chứa lần lượt hai dung dịch X, Y rồi điện phân (với điện cực trơ có màng ngăn) bằng dòng điện I = 9,65A. Sau 9 phút, bình chứa X có nước bắt đầu được điện phân trên cả hai cực, ngừng điện phân, được hai dung dịch X’Y’, Trộn hai dung dịch X’ Y’ vào nhau được 3,262 gam kết tủa. Nếu trộn hai dung dịch XY vào nhau, lọc bỏ kết tủa, thu được dung dịch A, rồi điện phân dung dịch A (với điện cực trơ) bằng dòng điện I = 5A, khi trên catot xuất hiện bọt khí, ngừng điện phân, thì khí thoát ra trên anot là 0,504 lít (đktc). Tỉ lệ số mol của muối Ag2SO4 và muối NiSO4 trong Y gần với giá trị nào sau đây nhất ?

     A. 0,23                               B. 0,26                             C. 0,31                              D. 0,37

Câu 38: Để thuỷ phân hết 7,612 gam hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức và 2 este đa chức thì cần dùng vừa hết 80ml dung dịch KOH aM. Sau phản ứng, thu được hỗn hợp Y gồm các muối của các axit cacboxylic và các ancol. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y thì thu được muối cacbonat, 4,4352 lít CO2 (đktc) và 3,168 gam H2O. Vậy a gần với giá trị nào sau đây nhất ?

     A. 1,25                               B. 1,42                             C. 1,56                              D. 1,63

Câu 39: Đốt cháy hoàn toàn m gam FeS2 bằng một lượng O2 vừa đủ, thu được khí X. Hấp thụ hết X vào 1 lít dung dịch chứa Ba(OH)2 0,15M và KOH 0,1M thu được dung dịch Y và 21,7 gam kết tủa. Cho Y vào dung dịch NaOH, thấy xuất hiện thêm kết tủa. Giá trị của m là :

     A. 23,2                               B. 12,6                             C. 18,0                              D. 24,0

Câu 40: Cho 0,3 mol bột Cu và 0,6 mol Fe(NO3)2 vào dung dịch chứa 0,9 mol H2SO4 (loãng). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của V là :

     A. 8,96                               B. 4,48                             C. 10,08                            D. 6,72

Các em có thể tải về hoặc xem Online để xem toàn bộ nội dung các câu hỏi của đề thi thử của trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh - Phú Yên lần 1 nhé!

ĐÁP ÁN ĐỀ TRƯỜNG THPT CHUYÊN LƯƠNG VĂN CHÁNH - PHÚ YÊN

1.D

2.A

3.C

4.C

5.C

6.D

7.B

8.A

9.C

10.B

11.D

12.B

13.B

14.B

15.D

16.B

17.B

18.D

19.C

20.A

21.C

22.B

23.B

24.A

25.C

26.C

27.C

28.A

29.C

30.D

31.D

32.B

33.B

34.C

35.A

36.C

37.A

38.D

39.C

40.A

 

Trên đây chỉ trích một phần câu hỏi trong đề thi của trường THPT Chuyên Thái Bình - Thái Bình lần 1 thuộc Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2017. Để xem toàn bộ nội dung các em vui lòng đăng nhập vào trang HỌC247.net và tải về máy tính.

Các em quan tâm có thể xem thêm:

  • Bộ 5 Đề thi thử các trường môn Hóa THPT QG 2017 có đáp án - Phần 1Phần 2
  • Bộ 5 Đề thi thử các trường Chuyên môn Hóa THPT QG 2017 có đáp án - Phần 1Phần 2

Hy vọng bộ đề này giúp các em học sinh lớp 12 ôn tập tốt và đạt thành tích cao nhất trong kỳ thi THPT Quốc gia 2017 sắp tới. Chúc các em học tốt!

-- MOD HÓA HỌC247 (tổng hợp)--

 

 

 

Tài liệu liên quan

 

YOMEDIA
1=>1