ON
ADMICRO

Đề thi thử THPT QG 2017 môn Hóa THPT Chuyên KHTN - Hà Nội có đáp án

Tải về
VIDEO_3D

HỌC247 xin giới thiệu Đề thi thử THPT QG 2017 môn Hóa THPT Chuyên Khoa học tự nhiên lần 1 kì thi THPT Quốc gia 2017 theo cấu trúc của Bộ Giáo dục và đào tạo. Tài liệu này sẽ giúp các em tự luyện tập với đa dạng các câu hỏi trắc nghiệm và nhiều góc độ để rèn luyện kĩ năng giải toán, ôn tập và đánh giá khả năng ghi nhớ cũng như tư duy làm bài nhằm chuẩn bị tốt nhất cho kì thi THPT QG 2017 sắp tới.

 
 
YOMEDIA

 

SỞ GD & ĐT HÀ NỘI

THPT Chuyên KHTN

 

(Đề thi có 40 câu / 4 trang)

 

ĐỀ THI THỬ LẦN 1 THPT QUỐC GIA NĂM 2017

Môn: KHOA HỌC TỰ NHIÊN – HÓA HỌC

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

 

Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn este no, đơn chức, mạch hở (X) thấy thể tích O2 cần đốt gấp 1,25 thể tích CO2 tạo ra. Số lượng công thức cấu tạo của X là:

     A. 4                                     B. 3.                                 C. 5.                                   D. 6.

Câu 2: Lấy 7,8 gam kali tác dụng hoàn toàn với nước thu được V lít khí (đktc). Giá trị của V là:

     A. 2,24 lít.                           B. 1,12 lít.                        C. 0,56 lít.                          D. 4,48 lít.

Câu 3: Chất nào sau đây không có phản ứng thủy phân?

     A. Gly-Ala.                          B. Saccarozơ.                  C. Tristearin.                    D. Fructozơ.

Câu 4: Cho m gam fructozơ tác dụng với H2 (xúc tác Ni, t0, hiệu suất 80%) thu được 36,4 gam sobitol. Giá trị của m là:

     A. 45,0.                               B. 36,0.                            C. 45,5.                              D. 40,5.

Câu 5: Hòa tan hết a mol Al vào dung dịch X vào dung dịch chứa 2a mol NaOH thu được dung dịch X. Kết luận nào sau đây là đúng ?

     A. Sục CO2 dư vào dung dịch X thu được a mol kết tủa.

     B. Dung dịch X không phản ứng với dung dịch CuSO4.

     C. Thêm 2a mol HCl vào dung dịch X thu được 2a/3 mol kết tủa.

     D. Dung dịch X làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ.

Câu 6: Nước thải công nghiệp thường chứa các ion kim loại nặng như Hg2+, Pb2+, Fe3+... Để xử lí sơ bộ nước thải trên, làm giảm nồng độ các ion kim loại nặng với chi phí thấp, người ta sử dụng chất nào sau đây?

     A. Ca(OH)2.                        B. NaCl.                            C. HCl.                               D. KOH.

Câu 7: Một chén sứ có khối lượng m1 gam. Cho vào chén một hợp chất X, cân lại thấy có khối lượng m2 gam. Nung chén đó trong không khí đến khối lượng không đổi, rồi  để nguội chén, cân lại thấy nặng m3 gam, biết m1 < m3 < m2. Có bao nhiêu chất trong các chất cho sau đây thỏa mãn thí nghiệm trên:

NaHCO3, NaNO3, NH4Cl, I2, K2CO3, Fe, Fe(OH)2 và FeS2?

     A. 5.                                    B. 6.                                 C. 4.                                   D. 3.

Câu 8: Thành phần chính của quặng Mandehit là:

     A. FeCO3.                            B. Fe2O3.                          C. FeS2.                              D. Fe3O4.

Câu 9: Chất nào sau đây phản ứng với Cu(OH)2 / NaOH tạo dung dịch màu tím?

     A. Anbumin.                      B. Glucozơ.                      C. Glyxyl alanin.               D. Axit axetic.

Câu 10: Cho dung dịch muối X đến dư vào dung dịch muối Y, thu được kết tủa Z. Cho Z vào dung dịch HNO3 (loãng, dư), thu được chất rắn T và khí không màu hóa nâu trong không khí. X và Y lần lượt là:

     A. AgNO3 và Fe(NO3)2.      B. AgNO3 và FeCl2.          C. AgNO3 và FeCl3.           D. Na2CO3 và BaCl2.

Câu 11: Polime X là chất rắn trong suốt, cho ánh sáng truyền qua tốt nên được dùng chế tạo thủy tinh hữu cơ plexiglas. Monome tạo thành X là:

     A. CH2=C(CH3)COOCH3.            B. CH2=CH-CN.           C. CH2=CH-Cl.                 D. H2N-(CH2)6-COOH.

Câu 21: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X (gồm x mol Fe, y mol Cu, z mol Fe2O3, và t mol Fe3O4) trong dung dịch HCl không thấy khí có khí bay ra khỏi khỏi bình, dung dịch thu được chỉ chứa 2 muối. Mối quan hệ giữa số mol các chất có trong hỗn hợp X là:                           

    A. x + y = 2z + 2t                B. x + y = z + t                 C. x + y = 2z + 2t              D. x + y = 2z + 3t

Câu 22: Cho từ từ từng giọt của dung dịch chứa b mol HCl vào dung dịch chứa a mol Na2CO3 thu được  V lít khí CO2. Ngược lại cho từ từ từng giọt của dung dịch chứa a mol Na2CO3 vào dung dịch chứa b mol HCl thu được 2V lít khí CO2 (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện). Mối quan hệ giữa a và b là:

    A. a = 0,75b.                       B. a = 0,8b.                      C. a = 0,35b.                     D. a = 0,5b.

Câu 23: Dung dịch CuSO4 loãng được dùng làm thuốc diệt nấm cho hoa. Để điều chế 800 gam dung dịch CuSO4 5%, người ta hòa tan CuSO4.5H2O vào nước. Khối lượng CuSO4.5H2O cần dùng là?

    A. 32,0 gam                        B. 40,0 gam                     C. 62,5 gam                      D. 25,6 gam

Câu 24: Thủy phân 14,6 gam Gly-Ala trong dung dịch NaOH dư thu được m gam muối. Giá trị của m là:

    A. 20,8                                B. 18,6                             C. 22,6                               D. 20,6

Câu 25: Người hút thuốc là nhiều thường mắc các bệnh nguy hiểm về đường hô hấp. Chất gây hại chủ yếu có trong thuốc lá là:

    A. Mophin.                          B. Heroin.                        C. Cafein.                           D. Nicotin.

Câu 26: Nhận xét nào sau đây không đúng?

    A. Trong phản ứng este hóa từ ancol và axit, phân tử nước có nguồn gốc từ nhóm –OH của axit cacboxylic.                                               

     B. Không thể điều chế được phenyl axetat từ phenol và axit axetic.            

     C. Phản ứng este hóa giữa axit cacboxylic và ancol là phản ứng thuận nghịch.                   

     D. Thủy phân este đơn chức trong môi trường bazơ luôn cho sản phẩm là muối và ancol.

Câu 27: Cho 17,6 gam hỗn hợp X gồm Fe và Cu phản ứng với dung dịch HCl loãng (dư), đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 4,48 lít khí H2(đktc) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị m là:

    A. 25,4 gam                        B. 31,8 gam                     C. 24,7 gam                      D. 21,7 gam

Câu 33: Hỗn hợp X gồm Al, Ca, Al4C3 và CaC2. Cho 15,15 gam X vào nước dư, chỉ thu được dung dịch Y và hỗn hợp khí Z (C2H2, CH4, H2). Đốt cháy hết Z, thu được 4,48 lít CO2(đktc) và 9,45 gam H2O. Nhỏ từ từ 200ml dung dịch HCl 2M vào Y, thu được m gam kết tủa. Giá trị m là:

     A. 15,6                               B. 19,5                             C. 27,3                               D. 16,9

Câu 34: Cho m gam hỗn hợp M (có tổng số mol 0,03 mol) gồm đipeptit X, tripeptit Y, tetrapeptit Z và pentapeptit T (đều mạch hở) tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp Q gồm muối của Gly, Ala và Val. Đốt cháy hoàn toàn Q bằng một lượng oxi vừa đủ, thu lấy toàn bộ khí và hơi đem hấp thụ vào bình đựng nước vôi trong dư, thấy khối lượng tăng 13,23 gam và có 0,84 lít khí(đktc) thoát ra. Giá trị của m gần nhất vơi giá trị nào sau đây? ­

     A. 6,0                                  B. 6,9                               C. 7,0                                  D. 6,08

Câu 35: Hợp chất hữu cơ X mạch hở có công thức phân tử C4H­­O4. Biết rằng khi đun X với dung dịch bazo tạo ra hai muối và một ancol no đơn chức mạch hở. Cho 17,7 gam X tác dụng với 400 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được khối lượng chất rắn khan là:

     A. 28,9 gam                       B. 24,1 gam                     C. 24,4 gam                        D. 24,9 gam

Câu 36: Cho lên men 45 gam glucozơ để điều chế ancol etylic, hiệu suất phản ứng 80%, thu được V lít CO2 (đktc). Giá trị của V là:

     A. 11,20                             B. 5,60                             C. 8,96                               D. 4,48

Câu 37: X gồm hai α – aminoaxxit no, hở (chứa một nhóm -NH2, một nhóm –COOH) là Y và Z (Biết MZ = 1,56MY). Cho a gam X tác dụng 40,15 gam dung dịch HCl 20% thu được dung dịch A. Để tác dụng hết các chất trong dung dịch A cần 140 ml dung dịch KOH 3M. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn a gam X thu được sản phẩm cháy gồm CO2, H2O, N2 được dẫn qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thấy khối lượng bình tăng 32,8 gam. Phân tử khối của Z là:

     A. 117                                B. 139                              C. 147                               D. 123

Câu 38: Cho 8,28 gam chất hữu cơ A chứa C, H, O (có CTPT trùng CTĐG) tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, sau đó chưng khô, phần hơi thu được chỉ có nước, phần chất rắn khan khối lượng 13,32 gam. Nung lượng chất rắn này trong oxi dư, sau phản ứng hoàn toàn thu được 9,54 gam Na2CO3; 14,52 gam CO2 và 2,7 gam nước. Cho phần chất rắn trên vào dung dịch H2SO4 loãng dư thu được hai chất hữu cơ X, Y (biết MX  <  MY).Số  nguyên tử hiđro có trong Y là:

     A. 6                                     B. 8                                  C. 10                                  D. 2

Câu 39: Để hòa tan hết 38,36 gam hỗn hợp R gồm Mg, Fe3O4, Fe(NO3)2 cần 0,87 mol dung dịch H2SO4 loãng, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 111,46 gam sunfat trung hòa và 5,6 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm hai khí không màu, tỉ khối hơi của X so với H2 là 3,8 (biết có một khí không màu hóa nâu ngoài không khí).Phần trăm khối lượng Mg trong R gần với giá trị nào sau đây?

     A. 31,28                             B. 10,8                             C. 28,15                            D. 25,51

Câu 40: Cho 26 gam hỗn hợp chất rắn A gồm Ca, MgO, Na2O tác dụng hết với dung dịch HCl 1M (vừa đủ) thu được dung dịch A trong đó có 23,4 gam NaCl. Giá trị của V là:

     A.0,09                                B. 1,20                             C. 0,72                               D. 1,08

Các em có thể tải về hoặc xem Online để xem toàn bộ nội dung các câu hỏi của đề thi thử của trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên  - Hà Nội lần 1 nhé!

ĐÁP ÁN ĐỀ TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHTN - HÀ NỘI

1.A

2.A

3.D

4.A

5.A

6.A

7.C

8.D

9.A

10.B

11.A

12.D

13.D

14.B

15.C

16.B

17.A

18.C

19.A

20.A

21.B

22.A

23.C

24.A

25.D

26.D

27.A

28.A

29.D

30.B

31.D

32.D

33.D

34.D

35.A

36.C

37.A

38.A

39.C

40.D

 

Trên đây chỉ trích một phần câu hỏi trong đề thi của trường THPT Chuyên KHTN - Hà Nội thuộc Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2017. Để xem toàn bộ nội dung các em vui lòng đăng nhập vào trang HỌC247.net và tải về máy tính.

Các em quan tâm có thể xem thêm:

  • Bộ 5 Đề thi thử các trường môn Hóa THPT QG 2017 có đáp án - Phần 1Phần 2
  • Bộ 5 Đề thi thử các trường Chuyên môn Hóa THPT QG 2017 có đáp án - Phần 1Phần 2

Hy vọng bộ đề này giúp các em học sinh lớp 12 ôn tập tốt và đạt thành tích cao nhất trong kỳ thi THPT Quốc gia 2017 sắp tới. Chúc các em học tốt!

-- MOD HÓA HỌC247 (tổng hợp)--

 

 

 

Tài liệu liên quan

 

YOMEDIA
1=>1