ON
ADMICRO

Đề thi thử THPT QG 2017 môn Hóa THPT Chuyên KHTN - Hà Nội có đáp án

Tải về
VIDEO_3D

HỌC247 xin giới thiệu Đề thi thử THPT QG 2017 môn Hóa THPT Chuyên KHTN - Hà Nội lần 2 kì thi THPT Quốc gia 2017 theo cấu trúc của Bộ Giáo dục và đào tạo. Tài liệu này sẽ giúp các em tự luyện tập với đa dạng các câu hỏi trắc nghiệm và nhiều góc độ để rèn luyện kĩ năng giải toán, ôn tập và đánh giá khả năng ghi nhớ cũng như tư duy làm bài nhằm chuẩn bị tốt nhất cho kì thi THPT QG 2017 sắp tới.

 
 
YOMEDIA

SỞ GD & ĐT HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHTN

 

 

(Đề thi có 40 câu / 4 trang)

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2 NĂM 2017

Môn: KHOA HỌC TỰ NHIÊN – HÓA HỌC

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

 

 

Câu 1: Có các chất sau: tơ capron; tơ lapsan; tơ nilon-6,6; protein; sợi bông; amoni axetat; nhựa novolac. Trong các chất trên có bao nhiêu chất mà trong phân tử của chúng có chứa nhóm -NH-CO-?

     A. 5.                              B. 3.                              C. 6.                               D. 4.

Câu 2: Trong công nghiệp kim loại nào dưới đây được điều chế bằng điện phân nóng chảy?

     A. Na.                            B. Cu.                            C. Fe.                             D. Ag.

Câu 3: Có các dung dịch sau: C6H5.NH3Cl (phenylamoni clorua), H2N-CI2-CH(NH2)-COOH, CIH3CH2COOH, HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH, H2N-CH2-COOHNa. Số lượng các dung dịch có pH < 7 là

     A. 3                               B. 2                               C. 4                                D. 5

Câu 4: Phèn chua có rất nhiều ứng dụng trong thực tế như làm trong nước, thuộc da, làm vải, chống cháy, chữa hôi nách,…Công thức hóa học của phèn chua là

     A. (NH4)2SO4.Al2(SO4)3.24H2O                         B. Li2SO4.Al2(SO4)3.24H2O

     C. K2SO4.Al2(SO4).24H2O.                                  D. Na2SO4.Al2(SO4)3,24H2O

Câu 5: Các chất: glucozơ, anđêhit fomic, axit fomic, anđêhit axetic đều tham gia phản ứng tráng gương nhưng trong thực tế sản xuất công nghiệp, để tráng phích, tráng gương, người ta chỉ dùng chất nào trong các chất trên?

     A. Axit fomic.               B. Anđêhit fomic         C. Anđêhit axetic         D. Glucozơ

Câu 6:  Cho các thí nghiệm sau:

  1. Glucozơ + Br2 + H2O
  2. Fructozơ + H2 (xt Ni, t0)
  3. Fructozơ +  [Ag(NH3)2]OH (t0)
  4. Glucozơ + [Ag(NH3)2]OH (t0)
  5. Fructozơ + Br2 + H2O
  6. Dung dịch Saccarozơ + Cu(OH)2

Có bao nhiêu phản ứng xảy ra?

     A. 3                               B. 4                               C. 2                                D. 5

Câu 12: Cho 27,3 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, Zn ở dạng bột tác dụng với khí oxi thu được là 38,5 gam hỗn hợp Y gồm các oxit. Để hòa tan hết Y cần vừa đủ V lít dung dịch gồm HCl 0,5M và H2SO4 0,15M. Giá trị của V là

     A. 1,750                        B. 1,670                        C. 2,1875                      D. 2,625

Câu 13 :  Để oxi hóa hoàn toàn 0,001 mol CrCl3 thành K2CrO4 bằng Cl2 khi có mặt KOH, lượng tối thiểu Cl2 và KOH tương ứng là

     A. 0,03 mol và 0,04 mol                                   B. 0,015 mol và 0,04 mol

     C. 0,015 mol và 0,08 mol                                 D. 0,03 mol và 0,08 mol

Câu 14: Hấp thụ hết V lít khí CO2 (đktc) trong dung dịch chứa 0,3 mol Ba(OH)2, thu được kết tủa và khối lượng dung dịch tăng 2,3 gam. Giá trị của V là:

     A. 7,84                          B. 8,96                          C. 11,2                          D. 3,36

Câu 15: Phân tử khổi của xenlulozơ trong khoảng 1000000  2400000 (g/mol). Biết rằng chiều dài của mỗi mắt xích là 5A0. Vậy chiều dài của phân tử xenlulozơ trong khoảng là:

     A. 3,0865.10-6 mét đến 7,4074.10-6 mét.

     B. 8,016.10-6 mét đến 17,014.10-6 mét.

     C. 6,173.10-6 mét đến 14,815.10-6 mét.

     D. 4,623.10-6 mét đến 9,532.10-6 mét.

Câu 16: Hãy cho biết trường hợp nào sau đây thu được kết tủa sau phản ứng?

     A. Sục khí cacbonic dư vào dung dịch nhôm clorua.

     B. Cho dung dịch natri hidroxit dư vào dung dịch nhôm clorua

     C. Sục khí cacbonic đến dư vào dung dịch natri aluminat

     D. Cho dung dịch axit clohidric dư vào dung dịch natri aluminat.

Câu 17: X là C8H12O4 là este thuần chức của etylen glicol. X không có khả năng tráng bạc. Có bao nhiêu chất có thể là X (tính cả đồng phân hình học Cis – Trans)

     A. 4                               B. 5                               C. 3                                D. 2

Câu 30: Đipeptit X, Hexapeptit Y đều mạch hở và cùng được tạo ra từ 1 amino axit no, mạch hở trong phân tử có 1 nhóm –NH2 và 1 nhóm –COOH. Cho 13,2 gam X tác dụng hết với dung dịch HCl dư, làm khô cẩn thận dung dịch sau phản ứng thu được 22,3 gam chất rắn. Vậy khi đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol Y thì cần ít nhất bao nhiêu mol O2 nếu sản phẩm cháy thu được gồm CO2, H2O, N2?

     A. 1,25 mol                  B. 1,35 mol                  C. 0,975 mol                 D. 2,25 mol

Câu 33: Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp X gồm anđêhit malonic, anđêhit acrylic là một este đơn chức mạch hở cần 4,256 lít khí O2 (đktc), thu được 4,032 lít khí CO2 (đktc) và 2,16 gam H2O. Mặt khác, a gam X tác dụng vừa đủ với 150 ml dung dịch NaOH 0,2 M thu được dung dịch Y (giả thiết chỉ xảy ra phản ứng phòng hóa). Cho Y tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, khối lượng Ag tối đa thu được là:

     A. 8,34 gam                  B. 21,60 gam               C. 16,20 gam                D. 11,24 gam

Câu 34: Cho m gam hỗn hợp X gồm Ba và Al vào 200 ml dung dịch HCl 1M, thấy tan hoàn toàn và sau phản ứng thu  được dung dịch Y chứa hai chất tan và thấy thoát ra 11,2 lít khí H2 (đktc). Giá trị của m là:

     A. 19,1                          B. 35,5                          C. 30,1                          D. 32,8

Câu 35: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp x chứa Mg, MgCO3 và FeCO3 vào dung dịch HCl, thu được hỗn hợp khí Y và dung dịch Z chứa ba chất tan có cùng nồng độ mol. Mặt khác, cho m gam hỗn hợp X vào 300ml dung dịch HNO3 3,4M đun nóng, kết thúc phản ứng thu được dung dịch E và 5,6 lít (đktc) hỗn hợp khí F gồm hai khí có tỉ khối so với H2 bằng 22. Cô cạn cẩn thận dung dịch E chỉ thu được hơi nước và gam muối khan. Biết trong E không chứa ion Fe2+. Giá trị của m là :

     A. 27                             B. 24                             C. 26                             D. 25

Câu 36: Điện phân dung dịch hỗn hợp CuSO4 và KCl với điện cực trơ, có màng ngăn xốp. Khi ở cả hai điện cực đều có bọt khí thì dừng lại. Kết quả ở anot có 448ml khí thoát ra (đktc), khối lượng dung dịch sau điện phân giảm m gam và dung dịch sau điện phân có thể hòa tan tối đa 0,8 gam MgO. Giá trị của m là:

     A. 2,95                          B. 2,89                          C. 2,14                          D. 1,62

Câu 37: Este X có chứa vòng benzen và có công thức phân tử là C11H10O4. Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol X cần 100 gam dung dịch NaOH 8% (đun nóng). Sau phản ứng hoàn toàn thu được chất hữu cơ đơn chức và m gam hỗn hợp hai muối của hai axit cacboxylic đơn chức. Cho toàn bộ lượng Y tác dụng với AgNO3 dư trong dung dịch NH3 đun nóng, thu được 43,2 gam Ag. Giá trị của m là:

     A. 24,2                          B. 25,6                          C. 23,8                          D. 23,6

Câu 38: Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp A gồm 2 peptit X và Y (tỉ lệ mol là 3:1) được 15 gam glyxin; 44,5 gam alanin và 35,1 gam valin. Tổng số liên kết peptit trong 2 phân tử X và Y là 6. Giá trị của m là:

     A. 76,6                          B. 80,2                          C. 94,6                          D. 87,4

Câu 39: Hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức. Cho 0,3 mol hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, Thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được hỗn hợp Z gồm hai muối khan. Đốt cháy hoàn toàn Z thu được 55 gam CO2; 26,5 gam Na2CO3, va m gam H2O. Giá trị của m là:

     A. 17,1                          B. 15,3                          C. 8,1                             D. 11,7

Câu 40: Hòa tan hoàn toàn 13,12 gam hỗn hợp Cu, Fe và Fe2O3 trong 240 gam dung dịch HNO3 7,35% và H2SO4 6,125% thu được dung dịch X chứa 37,24 gam chất tan chỉ gồm các muối và thấy thoát ra khí NO (NO là sản phẩm khử duy nhất). Cho Ba(OH)2 dư vào dung dịch X, lấy kết tủa nung nóng trong không khí đến phản ứng hoàn toàn thu được 50,95 gam chất rắn. Dung dịch X hòa tan tối đa m gam Cu, giá trị của m là:

     A. 2,56                          B. 2,88                          C. 3,20                          D. 3,52

Các em có thể tải về hoặc xem Online để xem toàn bộ nội dung các câu hỏi của đề thi thử của trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên - Hà Nội lần 1 nhé!

ĐÁP ÁN ĐỀ THPT CHUYÊN KHOA HỌC TỰ NHIÊN – HÀ NỘI LẦN 2

1.A

2.A

3.A

4.C

5.D

6.D

7.D

8.A

9.A

10.C

11.D

12.A

13.C

14.C

15.A

16.C

17.B

18.C

19.B

20.D

21.B

22.D

23.C

24.B

25.B

26.B

27.D

28.C

29.C

30.D

31.D

32.C

33.B

34.D

35.A

36.A

37.C

38.D

39.D

40.A

 

Trên đây chỉ trích một phần câu hỏi trong đề thi của trường THPT Chuyên KHTN - Hà Nội lần 1 thuộc Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2017. Để xem toàn bộ nội dung các em vui lòng đăng nhập vào trang HỌC247.net và tải về máy tính.

Các em quan tâm có thể xem thêm:

  • Bộ 5 Đề thi thử các trường môn Hóa THPT QG 2017 có đáp án - Phần 1Phần 2
  • Bộ 5 Đề thi thử các trường Chuyên môn Hóa THPT QG 2017 có đáp án - Phần 1Phần 2

Hy vọng bộ đề này giúp các em học sinh lớp 12 ôn tập tốt và đạt thành tích cao nhất trong kỳ thi THPT Quốc gia 2017 sắp tới. Chúc các em học tốt!

-- MOD HÓA HỌC247 (tổng hợp)--

 

 

 

Tài liệu liên quan

 

YOMEDIA
1=>1