Đề thi học kì 1 Tiếng Anh lớp 8 phòng GD Hải Lăng

Tải về

HỌC247 giới thiệu đến các em tài liệu tham khảo phục vụ cho việc ôn tập kiểm tra học kì 1 trong chương trình tiếng Anh lớp 8. Ngoài việc tải tài liệu về máy tính các em có thể thực hành trắc nghiệm trực tuyến với đề thi tiếng Anh lớp 8 học kì 1 này tại chính website của học247.

PHÒNG GD&ĐT HẢI LĂNG                               ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I            Môn: Tiếng Anh 8

                                        (Thời gian làm bài: 45 phút)

Question 1: Choose the word that has the underlined part pronounced different from the other (1pt)

1.         A. dark                      B. father                      C. star                          D. principal

2.         A. family                     B. grocery                   C. try                           D. happy

3.         A. cheap                      B. please                      C. speak                      D. area

4.         A. delicious                 B. concern                   C. price                        D. parcel            

Question 2: Choose the best option to complete the following sentences (2 pts)

1. She has been a professional tennis player ..........1994.

A. since                       B. for                           C. on                           D. in

2. I never feel very............... in his present.

A. comfort                  B. comfortable                        C. comfortably            D. comforting

3.  It’s not warm but it isn’t ...................yesterday.

A. as cold as                B. as cold so                C. as cold like             D. so cold so

4. I got............. when I tried to find the station.

A. loose                       B. lose                         C. loss                         D. lost

5. .............is the people who live in a place.

A. Community            B. Environment           C. Organization           D. Program

6. I collect stamps as a ...............

A. hobby                     B. pastime                   C. favor                       D. A & B

7. If you want to join the library, you’ll need to fill ...............an application form.

A. on                           B. to                            C. out                          D. at

8. The ..................is the air, water, land, animals and plants around us.

A. community             B. environment           C. organization            D. program

Question 3: Use the correct form of the verb in parentheses (2 pts)

1. We (not /see)……..Paul since we were on holiday last summer.                                                

2. Have you finished (clean)…………..the kitchen?                                                                        

3. She is much .............................in history. (interest)                                                     

4. Nga is doing her homework ............................... (care)

......

Trên đây là trích dẫn nội dung đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 8 của phòng GD&ĐT Hải Lăng - Quảng Trị. Để xem đầy đủ tài liệu và đáp án gợi ý các em vui lòng đăng nhập website học247.net chọn Xem online hoặc Tải về máy tính. Chúc các em học tốt và thực hành hiệu quả!