Bài tập tự luyện ôn thi học kỳ II môn tiếng Anh lớp 7 năm 2017

Tải về

Học247 giới thiệu đến các em một số bài tập giúp các em tự ôn luyện kiến thức tiếng Anh trong chương trình học kì 2 lớp 7. Hi vọng tài liệu bổ ích này sẽ giúp các em ôn tập hiệu quả để chuẩn bị tốt cho kỳ thi.

BÀI TẬP TỰ LUYỆN ÔN THI HỌC KỲ II TIẾNG ANH LỚP 7

NĂM HỌC 2016 - 2017

I. Choose the best answer.

1. Did you  _______ late this morning so that was the reason you went to school late?

A. to get up         B. get up          C. got  up          D. getting  up

2. We _______some souvenirs from our holiday in Vietnam.

A. buyed             B. bought          C. buys            D. buying

3. _______your last birthday over six months ago?

A. Was                B. Were            C. Are               D. Is

4. Hoang _______ the party last night because he was very ill.

A. not joined         B. didn’t join      C. don’t joins     D. doesn’t join

5. _______the Robinsons return to Hanoi by train yesterday?

A. do                   B. does             C. did                 D. Are

6. Hoa learned how _______ a washing machine with her neighbour.

A. using               B. to us            C. used               D. use

7. Was Nguyen at the theater _______night? Yes, she was.

A. ago                 B. last               C. before             D. after

8. The Browns went to Hochiminh city  _______plane.

A. on                   B. in                  C. by                  D. at

9. I don’t know where _______ last night.

A. he was             B. was he          C. he is               D. he be

10. It took us an hour _______ to Nha Trang.

A. drive                B. driving           C. to drive            D. drove

{--xem đầy đủ nội dung tại phần Xem online hoặc Tải về--}

II. Write the correct for in of the verbs in the brackets

1. I (be)..............................................  born in 1945.

2. Ba (watch) ..................................TV late last night.

3. Nam (not go)................ to school yesterday. He (go)................ to the dentist.

4. My aunt (buy)........................................ a new house last month.

5. Her family (live)...................................... in QuiNhon 5 years ago.

6. My friends (take).............................. me to see NhaTrang beach last summer.

7. Bao (not play)............... soccer yesterday. He ( play)................ table tennis.

8. Three years ago, most things in QuiNhon (not be) ..................very expensive.

Trên đây là trích dẫn một phần bài ôn tập tiếng Anh lớp 7 học kỳ II. Để xem đầy đủ nội dung chi tiết và thuận tiện trong việc làm bài tập các em vui lòng đăng nhập website hoc247.net chọn Tải về hoặc Xem online. Chúc các em học tốt và đạt kết quả cao trong kỳ thi.