YOMEDIA

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm - Tiếng Anh lớp 7 có đáp án

Tải về

HỌC247 giới thiệu đến các em tài liệu tham khảo Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn tiếng Anh lớp 7. Hi vọng với tài liệu này các em sẽ dễ dàng ôn tập và hệ thống lại kiến thức đã học chuẩn bị tốt cho kì thi khảo sát chất lượng đầu năm học mới.

 
 
YOMEDIA

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Tiếng Anh lớp 7 có đáp án

Đề 1

I. Choose the best option to complete the following sentences. (3,0 points)

1. ________ grade are you in?

A. When                      B. Which        C. Where        D. How

2. Hoa lives ______Ha Noi, ______ 12 Tran Hung Dao Street.

A. on – at                     B. in – on        C. in – at         D. on – in

3. – “Hi, Phong. Nice to meet you again!”- “Hi, Kha. Nice to meet you, ______.”

A. too                           B. also            C. so               D. then

4. __________ is from your house to the post office?

A. How much              B. How many C. How often D. How far

5. How __________ rice do you want?

A. much                       B. many          C. a lot of       D. lots of

6. “What’s your ___________, Hoa?” “- It’s Pham. My middle name is Thi.”

A. middle                     B. family        C. full             D. age

7. Would you like _______ a movie?

A. see                           B. seeing         C. to seeing    D. to see

8. Hoa has lots of friends in Hue but  she ________ any friends in Ha Noi.

A. not have                  B. don’t have C. doesn’t have                         D. isn’t have

9. Lan is in my class. She is my _______.

A. classroom                B. classmate   C. class           D. neighbor

10. Her old school is ________ than her new school.

A. big                           B. the biggest C. the bigger   D. bigger       

...........       

V. Put the words provided in the correct order to make meaningful sentences. (2,5 points)

1.our / classmate/ is / this / new/./

…………………………………………………………………………………………………….

2.with / her / lives / Hoa / in / uncle and aunt / Ha Noi.

…………………………………………………………………………………………………….

3.house/ is / the market? / far/to /from/ how / it / Trang’s

…………………………………………………………………………………………………….

4.goes / bus / Hoang / day. / work / Mr. / every / to / by

…………………………………………………………………………………………………….

5.many / students / my / have / doesn’t / old class/./

…………………………………………………………………………………………………….

{--Xem đầy đủ nội dung tại Xem online hoặc Tải về--}

Trên đây là trích dẫn nội dung đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn tiếng Anh lớp 7. Để xem đầy đủ nội dung và đáp án chi tiết của tài liệu các em vui lòng đăng nhập website học247.net chọn Xem online hoặc Tải về. Chúc các em học tốt!

                              

 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)