ON
YOMEDIA

Đề thi HK2 môn Tiếng Anh 7 năm 2020 có đáp án trường THCS Phú Nhuận

Tải về
VIDEO_3D

Kì thi HK2 đang ngày càng đến gần, để giúp các em học sinh ôn tập và rèn luyện, Hoc247 đã sưu tầm và biên tập để gửi đến các em Đề thi HK2 môn Tiếng Anh lớp 7 năm 2020. Đề thi gồm các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận có gợi ý đáp án sẽ giúp các em học sinh lớp 7 củng cố kiến thức và rèn luyện kỹ năng ôn tập, chuẩn bị tốt nhất cho kì thi HK2 sắp tới. Mời các em cùng tham khảo và luyện tập.

 
 
YOMEDIA

TRƯỜNG THCS PHÚ NHUẬN

TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI

KIỂM TRA HỌC KỲ II

Năm học 2019 – 2020

MÔN: TIẾNG ANH 7

(Thời gian làm bài: 45 phút)

I. Choose a word which underlined part has the different spelling with the others (1m)

1. A clocks         B pens            C rulers            D boards

2. A bread          B mean          C team             D people

3. A bad             B tall              C sad               D happy

4. A near            B hear            C read                D year

II. Choose the best answer for each of the following sentences (4ms)

1. Some students have portable CD players with small …………..

    A. headphones          B. cell phones           C. telephone           D. earphones

2. Hoa’s friend is interested ........... writing letters

    A. in                           B. on                         C. for                       D. at

3. American students take part ………. different activities at recess.

    A. on                          B. in                          C. at                        D. to

4. I am ………….. my math homework.

    A. do                          B. does                     C. doing                   D. to do

5. Her group is ……………… a play for the school anniversary celebrations.

    A. rehearsing             B. playing                  C. doing                  D. talking

6. What’s your …………. subject, Lan? - I like History.

    A. favorite                  B. popular                  C. famous               D. like

7. Her date of birth is ............ November tenth.

    A. at                           B. on                          C. in                        D. of

8. How ....... is it from the hospital to the bus stop?

    A. long                       B. high                        C. often                  D. far

III. Read the passage carefully. Then answer the questions (2.5ms)

The Vietnamese students take part in different activities after school. Some students play sports. They often play soccer, table tennis or badminton. Sometimes they go swimming in the swimming pools. Some students like music, drama and movies. They often practice playing musical instruments in the school music room. They join in the school theater group and usually rehearse plays. Some are members of the stamp collector’s club. They often get together and talk about their stamps. A few students stay at home and play video games or computer games. Most of them enjoy their activities after school.

1. Which sports do some Vietnamese students often play?

…………………………………………………………………………………

2. Where do they go swimming?

………………………………………………….………………………………………….

3. Do some students collect stamps?

……………………………………………………..…………………………………………

4. Where do some students often practice playing musical instruments?

………………………………………………………………………….

5. Do Vietnamese students enjoy their activities after school?

………………………………………………………………………….

IV. Supply the correct form or tense of the verbs in the brackets (2 ,5ms)

1. Why don’t you (go) …….. to the zoo?

2.The students (do) ……… some experiments at the moment.

3. He enjoys (play) ………. the guitar.

4. Let’s (skip) ……… rope.

5. What about (rehearse) ………. a play?

 

-------------The End------------

 

 

HƯỚNG DẪN CHẤM

I. Chọn từ có phần gạch chân phát âm khác các từ còn lại (1,0 điểm). Mỗi câu chọn đúng được 0,25đ

Câu

1

2

3

4

Đáp án

A

A

B

C

II. Chọn đáp án đúng (2,0 điểm). Mỗi câu chọn đúng được 0,25đ

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án

D

A

B

C

A

A

B

D

III. Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi (2,5 điểm). Mỗi câu chọn đúng được 0,5đ

1. They often play soccer, table tennis or badminton.

2. They go swimming in the swimming pools.

3. Yes, they do.

4. They often practice playing musical instruments in the school music room.

5. Yes, they do.

IV. Chia dạng đúng của động từ trong ngoặc (2,5 điểm). Mỗi câu chọn đúng được 0,5đ

1. go

2. are doing

3. playing

4. skip

5. rehearsing

                                                             --- 

Trên đây là toàn bộ nội dung Đề thi HK2 môn Tiếng anh 7 năm 2020 có đáp án trường THCS Phú Nhuận. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh 7 ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi HK2 sắp tới .

Chúc các em học tập tốt !

Các em quan tâm có thể tham khảo tài liệu cùng chuyên mục:

Đề thi HK2 môn Tiếng Anh 7 năm 2020 có đáp án trường THCS Nơ Trang Long

 

 

 

 


ERROR:index hoc247netdocument: query error: no field 'topic' found in schema

 

YOMEDIA
1=>1