ON
YOMEDIA

Đề thi HK2 môn Tiếng Anh 7 năm 2020 có đáp án - Sở GD & ĐT Quảng Nam

Tải về
VIDEO_3D

HỌC247 xin giới thiệu đến quý Thầy Cô và các em tài liệu tham khảo Đề kiểm tra HK2 môn Tiếng Anh lớp 7 năm 2020 . Đề thi gồm các câu hỏi trắc nghiệm có gợi ý đáp án sẽ giúp các em học sinh lớp 7 củng cố kiến thức và rèn luyện kỹ năng ôn tập, chuẩn bị tốt nhất cho kì thi HK2 sắp tới. Mời các em cùng tham khảo.

 
 
YOMEDIA

SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM

ĐỀ CHÍNH THỨC

 

KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2018-2019

Môn: Tiếng Anh lớp 7 – Chương trình 7 năm

(Kiến thức ngôn ngữ + 2 kĩ năng)

        Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể giao đề)

         (Học sinh làm bài vào giấy kiểm tra riêng) 

I. Chọn từ có phần gạch chân (A, B, C hay D) được phát âm khác với các từ còn lại trong mỗi câu sau. (1,0 đ)

  1.       A. missed                                B. played                     C. arrived             D. remembered

  2.       A. scuba                                  B. colour                     C. ocean                D. school  

  3.       A. meat                                   B. heat                         C. teach                D. pleasant

  4.       A. decided                              B. scared                      C. wanted             D. needed

II. Chọn phương án đúng nhất (A, B, C hay D) để hoàn thành mỗi câu sau đây. (2,5 đ)

 1. Where ________ after work yesterday?

            A. you went              B. you did go        C. did you went        D. did you go

 2. Ba: “________does Minh feel nervous?”   – Linda: “Because he is seeing the dentist.”

            A. How           B. Why            C. What              D. When

 3. You look very tired, Nam! You ought ________ to the doctor.

            A. to go                       B. go               C. going          D. to going

 4. My younger sister likes ________TV in her free time.

       A. watch              B. watching    C. watches       D. watched

 5. Nga: “We didn’t like the film.”   – Peter: “________”           

            A. We did, either.       B. We didn’t, too.       C. Neither did we.      D. So did we.

 6. He was absent ________school for three days.

            A. for              B. at                C. to    D. from

 7. They went to the movies last night, and their parents ________.                 

            A. did, too                   B. did, either               C. do, too              D. went, too

 8. They ________ a lot of souvenirs for their parents yesterday.

            A. buy             B. buying            C. bought                D. will buy

 9. This is a very ________ football match.

            A. interest           B. interested           C. interestingly          D. interesting

 10. I’d like ________ orange juice.

            A. any             B. a            C. some            D. an 

III. Đọc đoạn văn sau và làm bài tập A, B bên dưới. (3,5 đ)

       How can we keep our teeth healthy? (1) __________, we should visit our dentist twice a year. He can examine our teeth and fill the small holes in our teeth (2) __________ they destroy the teeth. (3) __________, we should brush our teeth at least twice a day – once after breakfast (4) __________ once before we go to bed. (5) __________, we should eat food that is good for our teeth and our body such as milk, cheese, fish, potatoes, red rice, raw vegetables and fresh fruit. Chocolate, sweets, biscuits and cakes are harmful (6) __________ they stick to our teeth and cause decay.

---Để xem tiếp đáp án chi tiết, các em vui lòng đăng nhập vào trang hoc247.net để xem online hoặc tải về máy tính---

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Đề kiểm tra ôn tập HK2 môn Tiếng Anh 7 có đáp án năm 2020 Sở GD&ĐT Quảng Nam. Để xem toàn bộ nội dung các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính. Bên cạnh đó, các em có thể tham khảo thêm

Bộ 2 đề thi HK2 môn Tiếng Anh lớp 8 năm 2020 có đáp án

Hy vọng đề thi này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới.

Chúc các em học tốt! 

 

 

 


ERROR:index hoc247netdocument: query error: no field 'topic' found in schema

 

YOMEDIA
1=>1