ADMICRO

Đề thi HK 1 môn Lịch sử lớp 12 năm 2017 Trường THPT Yên Lạc 2

Tải về

Đề thi HKI môn Lịch sử lớp 12 năm 2017 Trường THPT Yên Lạc 2 đã được Học247 tổng hợp. Hi vọng với đề thi này, các em sẽ có thêm tư liệu để tham khảo cho kì thi tới. Chúc các em có một kì thi thật tốt và đạt được kết quả cao.

 
 
YOMEDIA

     SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC                                  ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2017 – 2018

TRƯỜNG THPT YÊN LẠC 2                                                        Môn: Lịch sử – LỚP 12

                                                                          Thời gian 45 phút (không kể giao đề)

 

Câu 1: Hậu quả nặng nề do chính sách vơ vét, bóc lột của Pháp - Nhật đối với nước ta cuối năm 1944 - đầu năm 1945 là gì?

A. Kinh tế lệ thuộc vào thực dân Pháp. B. Có gần 2 triệu đồng bào ta chết đói.

C. Nguồn tài nguyên thiên nhiên cạn kiệt. D. Kinh tế lệ thuộc vào phát xít Nhật.

Câu 2: Công lao to lớn đầu tiên của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam trong những năm 1919-1930 là

A.    sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

B.    khởi thảo Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.

C.    thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh Niên.

D.    tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam.

Câu 3: Tổng thống đầu tiên và cuối cùng của Liên Xô là

A. Xtatin.                B. Putin.                   C. Enxin.                            D. Goócbachốp.

Câu 4: Luận cương chính trị (10/1930) của Đảng Cộng sản Đông Dương xác định giai cấp lãnh đạo cách mạng là

A. nông dân.                   B. công nhân.                  C. tiểu tư sản trí thức.                  D. tư sản dân tộc.

Câu 5: Đến năm 2007, EU có bao nhiêu nước thành viên?

A. 25                        B. 27                        C. 15                              D. 6

Câu 6: Ngày 4 - 4 - 1949 Mĩ và 11 nước phương Tây kí hiệp ước thành lập tổ chức quân sự nào?

A. SEATO.                      B. CENTO.                      C. ANZUS.                D. NATO.

Câu 7: Đâu không phải là một trong những quốc gia sáng lập ra tổ chức ASEAN?

A. Thái Lan.               B. Malaixia.                       C. Xingapo.               D. Brunây.

Câu 8: Kinh tế Nhật Bản phát triển thần kì vào giai đoạn nào?

A. 1952-1973.                 B. 1945-1973.                        C. 1950-1973.                  D. 1960-1973.

Câu 9: Sự kiện nào là mốc chấm dứt ngọn cờ theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở Việt Nam đầu thế kỉ XX?

A.    Khởi nghĩa Yên Bái (2/1930).

B.    Đảng cộng sản Việt Nam ra đời (2/1930).

C.    Phong trào Duy tân.

D.    Phong trào công nhân đồn điền Phú Riềng (2/1930).

Câu 10: Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên phân hóa thành những tổ chức cộng sản nào trong năm 1929 ?

A.    Đông Dương Cộng sản đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn.

B.    Đông Dương Cộng sản đảng, An Nam Cộng sản đảng.

C.    Đông Dương Cộng sản liên đoàn, An Nam Cộng sản đảng.

D.    An Nam Cộng sản đảng, Việt Nam Quốc dân đảng.

Câu 11: Cơ quan giữ vai trò trọng yếu trong việc duy trì hòa bình và an ninh thế giới của  Liên hợp quốc là

A. Tòa án Quốc tế.                 B. Hội đồng Kinh tế và Xã hội.

C. Đại hội đồng.                    D. Hội đồng Bảo an.

Câu 12: Trụ sở của Liên Hiệp quốc đặt tại thành phố

A. Niu Oóc.                B. Lốt Angiơlét.                        C. Xan Phranxixcô.                  D. Oasinhtơn.

Câu 13: Chính sách kinh tế nào không phải của chính quyền Xô Viết Nghệ - Tĩnh?

A. Chia ruộng đất cho nông dân cày.            B. Xóa nợ cho người nghèo.

C. Bãi bỏ thuế thân.                                                    D. Cải cách ruộng đất.

Câu 14: Ý nào dưới đây không phải là nguyên tắc hoạt động của tổ chức Liên Hợp quốc?

A. Giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

B. Bình đẳng chủ quyền giữa các nước và quyền tự quyết của các dân tộc.

C. Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của tất cả các nước.

D. Duy trì hòa bình an ninh thế giới.

Câu 15: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kết hợp của những yếu tố nào?

A. Chủ nghĩa Mác – Lênin và phong trào yêu nước.

B. Chủ nghĩa Mác – Lênin và phong trào công nhân.

C. Phong trào công nhân và phong trào yêu nước.

D. Chủ nghĩa Mác – Lênin, phong trào công nhân và phong trào yêu nước.

Câu 16: Sự kiện lịch sử nào đánh dấu giai cấp công nhân Việt Nam hoàn toàn trưởng thành?

A. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.             B. Công nhân Ba Son bãi công.

C. Ba tổ chức cộng sản ra đời.                   D. Thành lập Công hội.

Câu 17: Trung tâm kinh tế - tài chính lớn nhất thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

A. Liên Xô.                   B. Nhật Bản.                    C. Mĩ.                  D. Tây Âu.

Câu 18: Sự kiện được coi là khởi đầu của Chiến tranh lạnh là

A. sự ra đời của Học thuyết Truman.

B. sự ra đời của Kế hoạch Mác san.

C. sự xuất hiện hai nước: Cộng hòa Liên bang Đức và Cộng hòa dân chủ Đức.

D. sự ra đời của hai khối quân sự: NATO và Vacsava.

Câu 19: Một hệ quả quan trọng của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ là

A. xu thế toàn cầu hóa.

B. dẫn tới nhu cầu, đòi hỏi của con người ngày càng cao.

C. xuất hiện các loại dịch bệnh mới.

D. làm xuất hiện nhiều loại vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Câu 20: Tờ báo nào là cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên?

A. Thanh niên.                 B. Nhân dân.                         C. Búa liềm.                 D. Đỏ.

Câu 21: Sự ra đời của học thuyết nào đánh dấu sự trở về châu Á của Nhật Bản ?

A. Học thuyết Miyadaoa.                                      B. Học thuyết Hasimôtô.

C. Học thuyết Phucưđa.                                     D. Học thuyết Kaiphu.

Câu 22: Hiến pháp Liên Bang (12 – 1993) quy định thể chế chính trị nước Nga là

A. Quân chủ Lập hiến.                                           B. Tổng thống Liên Bang.

C. Dân chủ Đại nghị.                                                 D. Cộng hòa Liên Bang.

Câu 23: Năm 1975, 33 nước châu Âu cùng với Mĩ và Canađa kí kết văn bản

A. Hiệp định SALT-1.                                                     B. Hiệp định Bon.

C. Định ước Henxinki.                                                D. Hiệp định Béc lin.

Câu 24: Biến đổi lớn nhất của khu vực Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

A. nhiều nước đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao.

B. thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

C. các nước Đông Nam Á đều giành được độc lập.

D. nhân dân Việt Nam giành thắng lợi trong kháng chiến chống thực dân Pháp và Mĩ.

Câu 25: Sau chiến tranh thế giới thứ hai, một trật tự thế giới mới được xác lập là trật tự

A. Vécxai – Oasinhtơn.                                                        B. đơn cực.

C. đa cực.                                                                             D. hai cực Ianta.

Câu 26: Việt Nam được bầu làm ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kì

A. 2010-2011.                                                                      B. 2008-2009.                C. 2011-2012.   D. 2007-2008.

Câu 27: Yêu cầu số một của người nông dân Việt Nam dưới ách thống trị của thực dân Pháp và tay sai là

A. được giảm sưu thuế.                                                     B. ruộng đất.

C. độc lập dân tộc.                                                        D. xóa nợ, hoãn nợ.

Câu 28: Năm 1945, những quốc gia nào ở Đông Nam Á tuyên bố độc lập?

A. Campuchia, Malaixia, Brunây.             B. Inđônêxia, Việt Nam, Malaixia.

C. Miến Điện, Philippin, Việt Nam.               D. Inđônêxia, Việt Nam, Lào.

Câu 29: Luận cương chính trị tháng 10/1930 của Đảng cộng sản Đông Dương đã xác định nhiệm vụ của cách mạng Đông Dương là

A. đánh đổ giai cấp địa chủ phong kiến đem lại ruộng đất cho dân cày.

B. đánh đổ đế quốc, đánh đổ phong kiến.

C. đánh đổ phong kiến và đánh đổ đế quốc.

D. thực hiện đoàn kết quốc tế, thực hiện chuyên chính vô sản.

Câu 30: Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, quốc gia (vùng lãnh thổ) duy nhất ở Đông Bắc Á không bị chủ nghĩa thực dân nô dịch là

A.    Trung Quốc.                B. Triều Tiên.                       C. Hàn Quốc.                   D. Nhật Bản.

Câu 31: Sắp xếp các sự kiện dưới đây theo trình tự thời gian

1. Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo.

2. Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử.

3. Liên Xô phóng tàu vũ trụ bay vòng quanh trái đất.

A. (2),(1),(3)                  B. (3),(2),(1)                 C. (1),(2),(3)                        D. (2),(3),(1)

Câu 32: Trong đường lối cải cách của Trung Quốc (1978) lấy phát triển lĩnh vực nào làm trung tâm?

A.    Văn hóa.                       B. Giáo dục.                              C. Kinh tế.                  D. Chính trị.

Câu 33: Đảng nắm quyền lãnh đạo phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở Ấn Độ sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

A. Đảng Quốc đại.                      B. Đảng Nhân dân.                 C. Đảng Cộng sản.                       D. Đảng Dân tộc.

Câu 34: Phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân ở châu Phi đặc biệt phát triển

A. từ những năm 50 của thế kỷ XX.       B. từ những năm 60 của thế kỷ XX.

C. từ những năm 40 của thế kỷ XX.       D. từ những năm 70 của thế kỷ XX.

Câu 35: Phong trào cách mạng 1930-1931 lên đến đỉnh cao ở hai tỉnh nào?

A. Thanh Hóa, Nghệ An.                                          B. Thanh Hóa, Hà Tĩnh.

C. Nghệ An, Hà Tĩnh.                                               D. Hà Tĩnh, Quảng Bình.

Câu 36: Đảng Cộng sản Việt Nam đổi tên thành Đảng Cộng sản Đông Dương vào thời gian nào?

A. Tháng 5 – 1930.           B. Tháng 3- 1930.            C. Tháng 10 – 1930.           D. Tháng 12 – 1930.

Câu 37: Bốn ―con rồng kinh tế của châu Á gồm:

A. Hàn Quốc, Hồng Công, Đài Loan và Ma Cao.

B. Hàn Quốc, Hồng Công, Đài Loan và Xingapo.

C. Hàn Quốc, Hồng Công, Xingapo và Thái Lan.

D. Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Công và Xingapo.

Câu 38: Tổ chức nào được coi là tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam?

A. Đông Dương Cộng sản đảng.                               B. Tân Việt Cách mạng đảng.

C. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.              D. Cộng sản đoàn.

Câu 39: Trước chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Đông Nam Á đều là thuộc địa của thực dân Âu – Mĩ, ngoại trừ

A. Thái Lan.                B. Đông Timo.           C. Xingapo.                    D. Philippin.

Câu 40: Từ năm 1945 đến năm 1954 kẻ thù chung của nhân dân ba nước Đông Dương là

A. Hà Lan.              B. Pháp.                 C. Anh.                         D. Mĩ.

 

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.

 

ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ 357

 

Mã đề

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

357

1

B

11

D

21

C

31

A

357

2

D

12

A

22

B

32

C

357

3

D

13

D

23

C

33

A

357

4

B

14

D

24

C

34

A

357

5

B

15

D

25

D

35

C

357

6

D

16

A

26

B

36

C

357

7

D

17

C

27

C

37

B

357

8

D

18

A

28

D

38

C

357

9

A

19

A

29

C

39

A

357

10

B

20

A

30

D

40

B

 

       

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Tài liệu Đề thi HKI môn Lịch sử lớp 12 năm 2017, Trường THPT Yên Lạc 2. Để tham khảo thêm nội dung của Đề thi HKI môn Lịch sử lớp 12 năm 2017, Trường THPT Yên Lạc 2, các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang Hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)