ADMICRO

Đề thi giữa HK1 Tiếng Anh lớp 7 năm học 2017 - 2018

Tải về

HỌC247 gửi đến các em đề thi giữa kì 1 môn tiếng Anh lớp 7 mới nhất trong năm học 2017-2018. Hi vọng đây là tài liệu bổ ích cho các em ôn tập và củng cố kiến thức khi đã hoàn thành được một nửa chặng đường trong chương trình học kì 1.

 
 
YOMEDIA

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I

NĂM HỌC: 2017-2018

MÔN THI: TIẾNG ANH 7

Thời gian làm bài: 45 phút

I. Choose the word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest. (1 mark):

1. A. chair              B. school                     C. couch               D. children

2. A. sometimes      B. moment                 C. stove                D. close

3. A.biology            B. geography             C.  physics             D. fly

4. A. homework      B.  house                  C. hour                  D.here                       

 II.Choose the best words by circling the letter A,B,C or D. (2 marks)

1. How …….. is it from your house to school?

A. far                       B. long                         C. old                        D. tall

2. What ……… intelligent boy!

A. the                      B. a                              C.an                           D. is

3. Would you like some coffee?- __________

A. Yes, please        B. Of course               C. No, thanks           D. Both A and C are correct.

4. This car is the …….  expensive of the four car.

A. Best                    B. more                        C. good                      D. most

5. They enjoy ……..TV.

..........

V. Read the passage carefully then  answer the questions: (2 marks)

Linda lives with her parents in a big house in HCM City. She is from England. She is thirteen. She has blue eyes and black hair. She is studying at International Language School. She can speak French, English and Vietnamese. But she doesn’t speak Vietnamese fluently. She often goes to French speaking club on Sunday mornings. She likes Vietnamese people very much because they are friendly.

1. Where is Linda from?.........................................................................................

2. How many languages can she speak?........................................................................

3. Does she speak Vietnamese fluently?.......................................................................

4. Why does she like Vietnamese people?..................................................................

VI. Arrange the following words to make correct sentences. (1 mark).

1. play/ will/ soccer/ this/ afternoon/ they.

…………………………………………………………………………………

2.my/ is/ favorite/ English/ subject.

…………………………………………………………………………………

VII. Complete the following sentences with the suggested words. (1 mark).

1.It / difficult/ find/ apartment / Ho Chi Mih City?

……………………………………………………………………………………..

2. They/ listen/ music/ now.

……………………………………………………………………………………..

.......

Trên đây là trích dẫn một phần trong đề thi giữa học kì 1 tiếng Anh lớp 7 năm học 2017 - 2018. Để xem đầy đủ nội dung đề thi và đáp án gợi ý chi tiết các em vui lòng đăng nhập website học247.net chọn Xem online hoặc Tải về. Chúc các em thực hành hiệu quả!

 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)