AMBIENT

Đề KSCL ĐN môn Hóa 12 năm học 2019 - 2020 Trường THPT Từ Sơn

Tải về

Nhằm giúp các em học sinh có thêm nhiều tài liệu tham khảo hoc247 xin giới thiệu tài liệu Đề KSCL ĐN môn Hóa 12 năm học 2019 - 2020 Trường THPT Từ Sơn được biên soạn và tổng hợp dưới đây. Tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án chi tiết. Hy vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em học sinh!

SỞ GD&ĐT BẮC NINH

TRƯỜNG THPT TỪ SƠN

ĐỀ THI KSCL ĐN MÔN HÓA 12

Năm học: 2019 – 2020

Thời gian: 50 phút

 

Câu 1: Chất nào sau đây vừa tác dụng được với H2NCH2COOH, vừa tác dụng với CH3NH2?

A. NaCl.                                 B. HCl.                           C. CH3OH.                   D. NaOH.

Câu 2: Chất nào sau đây là este?

A. CH3CHO.                         B. C2H5OCH3.             C. CH3COOC2H5.       D. CH3COOH.

Câu 3: Cho chất X tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sau đó cô cạn dung dịch thu được chất rắn Y và chất hữu cơ Z. Cho Z tác dụng với AgNO3 /NH3 thu được chất hữu cơ T. Cho chất T tác dụng với dung dịch NaOH lại thu được chất Y. Chất X có thể là

A. CH3COOCH=CH2.                                                B. HCOOCH=CH2

C. HCOOCH3.                                                            D. CH3COOCH=CH-CH3.

Câu 4: Số đồng phân cấu tạo mạch hở có cùng công thức C4H8O2 tác dụng được với dung dịch NaOH nhưng không tác dụng với NaHCO3 là

A. 6.                                       B. 3.                               C. 5.                               D. 4.

Câu 5: Loại tơ nào sau đây thuộc tơ thiên nhiên.

A. Nilon-6,6                           B. Tơ visco                     C. Tơ tằm                      D. Tơ lapsan

Câu 6: Chất phản ứng được với Cu(OH)2/OH- ở điều kiện thường tạo thành sản phẩm có màu tím là

A. saccarozơ.                         B. Gly - Ala - Val          C. glixerol.                     D. anđehit axetic

Câu 7: Cho X, Y, Z, T là các chất khác nhau trong số 4 chất: CH3NH2, NH3, C6H5OH (phenol), C6H5NH2 (anilin) và các tính chất được ghi trong bảng sau:

Chất

X

Y

Z

T

Nhiiệt độ sôi (oC)

182

184

-6,7

-33,4

pH (dung dịch nồng độ 0,001M)

6,48

7,82

10,81

10,12

Nhận xét nào sau đây đúng?

A. Z là CH3NH2                   B. T là C6H5NH2          C. Y là C6H5OH.         D. X là NH3

Câu 8: Dãy nào sau đây gồm các chất sắp xếp theo thứ tự tăng dần lực bazơ?

A. Anilin, metyl amin, amoniac                                     B. Anilin, amoniac, metyl amin.

C. Amoniac, etyl amin, anilin.                                      D. Etyl amin, anilin, amoniac

Câu 9: Để chứng minh trong glucozơ có nhiều nhóm -OH, người ta sử dụng phản ứng nào sau đây?

A. AgNO3/NH3, to     B. CH3OH/HCl          C. Na  D. Cu(OH)2, to thường

Câu 10: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Saccarozơ phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3, đun nóng tạo kết tủa Ag.

B. Glucozơ phản ứng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường tạo dung dịch màu xanh lam.

C. Khi thuỷ phân hoàn toàn tinh bột thu được glucozơ.

D. Glucozơ và fructozơ là đồng phân của nhau.

Câu 11: Tripanmitin có công thức là

A. (C15H31COO)3C3H5.                                           B. (C17H35COO)3C3H5.

C. (C17H33COO)3C3H5.                                           D. (C17H31COO)3C3H5.

Câu 12: Loại đường nào sau đây có nhiều trong cây mía:

A. mantozơ                            B. glucozơ                      C. saccarozơ                  D. fructozơ

Câu 13: Glyxin có công thức cấu tạo thu gọn là

A. CH3NH2.                                                                B. NH2CH2COOH.

C. C2H5NH2.                                                              D. H2NCH(CH3)COOH.

Câu 14: Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc một?

A. (CH3)3CNH2.                  B. CH3CH2OH.            C. (CH3)3N.                  D. CH3CH2NHCH3.

Câu 15: X có công thức cấu tạo CH2 = CH - COOCH3. Tên gọi của X là:

A. vinyl axetat.                      B. metyl acrylat.             C. metyl fomat.             D. metyl axetat.

 

----(Để xem nội dung chi tiết từ câu 16 đến câu 30 của đề KSCL ĐN môn Hóa 12 năm học 2019 - 2020 Trường THPT Từ Sơn vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)----

 

Câu 31: X là một tripeptit được tạo thành từ 1 aminoaxit no, mạch hở có 1 nhóm -COOH và 1 nhóm -NH2. Đốt cháy hoàn toàn 0,3 mol X cần 2,025 mol O2 thu được sản phẩm gồm CO2, H2O, N2. Vậy công thức của amino axit tạo nên X là

A. H2NC3H6COOH.               B. H2NC2H4COOH.      C. H2NCH2COOH.      D. H2N-COOH.

Câu 32: Trùng hợp m tấn etilen thu được 1 tấn polietilen (PE) với hiệu suất phản ứng bằng 80%. Giá trị của m là

A. 1,25.                                  B. 0,80.                          C. 1,80.                          D. 2,00.

Câu 33: Cho m gam glucozơ phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 (đun nóng), thu được 21,6 gam Ag. Giá trị của m là

A. 18,0                                   B. 9,0                             C. 36,0                           D. 16,2

Câu 34: Từ 5 kg gạo nếp (có 81% tinh bột) khi lên men sẽ thu được bao nhiêu lít cồn 920 ? Biết hiệu suất toàn bộ quá trình lên men đạt 80% và khối lượng riêng của ancol etylic là 0,8 g/ml

A. 2,116 lít.                            B. 2,500 lít.                    C. 2,208 lít.                    D. 2,000 lít.

Câu 35: Cho 21 gam hỗn hợp gồm glyxin và axit axetic tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH, thu được dung dịch X chứa 32,4 gam muối. Cho X tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

A. 22,35.                                B. 44,65.                        C. 33,50.                        D. 50,65.

Câu 36: Xà phòng hoá hoàn toàn m gam một este no, đơn chức, mạch hở E bằng 26 gam dung dịch MOH 28% (M là kim loại kiềm). Cô cạn hỗn hợp sau phản ứng thu được 24,72 gam chất lỏng X và 10,08 gam chất rắn khan Y. Đốt cháy hoàn toàn Y, thu được sản phẩm gồm CO2, H2O và 8,97 gam muối cacbonat khan. Mặt khác, cho X tác dụng với Na dư, thu được 12,768 lít khí H2 (đktc). Phần trăm khối lượng muối trong Y có giá trị gần nhất với

A. 80,0.                                  B. 97,5.                          C. 67,5.                          D. 85,0.

Câu 37: Cho a gam hỗn hợp X gồm glyxin, alanin và valin phản ứng với 200 ml dd HCl 0,2M, thu được dd Y. Để phản ứng hết với các chất trong dd Y cần 100 ml dd KOH 1,1M. Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp X, thu được hỗn hợp Z gồm CO2, H2O và N2. Cho Z vào bình đựng dd Ba(OH)2 dư, thấy khối lượng bình tăng 14,89 gam. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của a là

A. 5,53.                                  B. 4,27.                          C. 6,23.                          D. 6,51.

Câu 38: X là tetrapeptit Ala-Gly-Val-Ala, Y là tripeptit Val-Gly-Val. Đun nóng m (gam) hỗn hợp chứa X và Y có tỉ lệ số mol của X và Y tương ứng là 1:3 với dung dịch NaOH vừa đủ. Phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch T. Cô cạn cẩn thận dung dịch T thu được 23,745 gam chất rắn khan. Giá trị của m là

A. 68,1.                                  B. 18,345                       C. 17,025.                      D. 19,455.

Câu 39: Hỗn hợp X gồm các chất lần lượt có công thức phân tử là CH4O, C5H8O, C7H10O, C3H6O, chúng đều mạch hở và có chung 1 loại nhóm chức. Đốt 0,15 mol hỗn hợp X rồi dẫn vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư sau phản ứng khối lượng dung dịch giảm 28,38 gam. Nếu cho 0,15 mol hỗn hợp trên vào dung dịch brom dư thì có bao nhiêu gam brom phản ứng?

A. 43,2                                   B. 64,8                           C. 56,7                           D. 32,4

Câu 40: Cho hỗn hợp X gồm: etan, propilen, benzen, metylaxetat, axit propanoic . Đốt cháy hoàn toàn m (g) hỗn hợp X cần dùng 4,592 lít khí O2 (đktc) thu được hỗn hợp sản phẩm. Cho toàn bộ sản phẩm cháy vào 100ml dung dịch Ca(OH)2 1M thu được 5g kết tủa và một muối của Ca. Sau phản ứng thấy khối lượng dung dịch tăng 4,3g. Phần trăm số mol của hỗn hợp (metylaxetat, axit propanoic) trong X là

A. 12,22%                              B. 60%                           C. 87,78%                      D. 40%

 

ĐÁP ÁN ĐỀ KSCL ĐN MÔN HÓA 12 NĂM HỌC 2019 - 2020

1

B

11

A

21

C

31

C

2

C

12

C

22

A

32

A

3

A

13

B

23

D

33

A

4

D

14

A

24

A

34

B

5

C

15

B

25

B

35

B

6

B

16

B

26

C

36

D

7

A

17

D

27

C

37

D

8

B

18

C

28

D

38

C

9

D

19

B

29

D

39

A

10

A

20

C

30

D

40

D

 

...

Trên đây là trích đoạn một phần câu hỏi trong Đề KSCL ĐN môn Hóa 12 năm học 2019 - 2020 Trường THPT Từ SơnĐể xem toàn bộ nội dung các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính. 

Chúc các em học tập tốt ! 

 

AMBIENT
?>