YOMEDIA

Đề kiểm tra Chương 1,2 môn Hóa học 12 năm 2019 - 2020 Trường THPT Hoàng Mai

Tải về

Dưới đây là Đề kiểm tra 1 tiết Chương 1,2 môn Hóa học 12 Trường THPT Hoàng Mai có đáp án năm học 2019 - 2020 được Hoc247 sưu tầm và biên soạn nhằm giúp các em học sinh ôn tập lại các kiến thức quan trọng của chương 1 và 2 bộ môn Hóa học 12 một cách hiệu quả, đồng thời có những kết quả tốt trong học tập. Hi vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích trong quá trình học tập. Mời các em cùng theo dõi.

TRƯỜNG THPT HOÀNG MAI

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 1,2

MÔN HÓA HỌC 12

Năm học: 2019 - 2020

 

 

Câu 1. Chất nào sau đây là este ?

A. HCOOH.                    B. CH3CHO.                 C. CH3COCH3.             D. CH3COOC2H5.

Câu 2. Etyl fomat có công thức là

A. CH3COOCH3.            B. HCOOC2H5.             C. HCOOCH=CH2.      D. HCOOCH3.

Câu 3. Đun sôi hỗn hợp gồm ancol isopropylic và axit axetic (có axit H2SO4 đặc làm xúc tác), sản phẩm thu được là

A. CH3COOCH3.                                                                                          B. CH3COOCH(CH3)2.      

C. CH3COO[CH2]2CH3.                                        D. C2H5COOCH3.

Câu 4. Chất không phải axit béo là

A. axit axetic.                  B. axit panmitic.            C. axit stearic.                D. axit oleic.

Câu 5. Chất thuộc loại đisaccarit là

A. glucozơ.                      B. saccarozơ.                 C. xenlulozơ.                 D. fructozơ.

Câu 6. Tinh bột thuộc loại

A. polisaccarit.                 B. đisaccarit.                  C. lipit.                           D. monosaccarit.

Câu 7. Chất có chứa 6 nguyên tử cacbon trong một phân tử là

A. glixerol.                       B. fructozơ.                   C. etanol.                       D. saccarozơ.

Câu 8. Chất phản ứng được với AgNO3 trong dung dịch NH3, đun nóng tạo ra kim loại Ag là

A. glucozơ.                      B. saccarozơ.                 C. xenlulozơ.                 D. tinh bột.

Câu 9. Đun nóng xenlulozơ trong dung dịch axit vô cơ, thu được sản phẩm là

A. saccarozơ.                   B. glucozơ.                    C. fructozơ.                   D. mantozơ.

Câu 10: Gốc glucozơ và gốc fructozơ trong phân tử saccarozơ liên kết với nhau qua nguyên tử

A. hiđro.                          B. nitơ.                           C. oxi.                             D. cacbon.

Câu 11. Số đồng phân axit và este mạch hở ứng với công thức phân tử C3H6O2 là

A. 4.                                B. 3.                               C. 2.                                        D. 5.

Câu 12. Cặp chất nào sau đây không phải là đồng phân của nhau ?

A. Etyl fomat và metyl axetat.                               B. Axit axetic và metyl fomat.

C. Glucozơ và fructozơ.                                        D. Tinh bột và xenlulozơ.

Câu 13. Khi thủy phân tristearin trong môi trường axit, thu được sản phẩm là:

A. C17H35COOH và glixerol.                                 B. C17H35COONa và glixerol.

C. C15H31COOH và glixerol.                                 D. C15H31COONa và glixerol.

Câu 14. Chất X có công thức phân tử C4H8O2. Khi X tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra chất Y có công thức C3H5O2Na. X là

A. propyl fomat.              B. metyl propionat.        C. etyl axetat.                D. etyl propionat.

Câu 15. Có bao nhiêu este có công thức phân tử C8H8O2 , biết trong cấu tạo của chúng đều chứa vòng benzen, phản ứng được với dung dịch NaOH theo tỉ lệ mol 1 : 2 ?

A. 3.                                 B. 6.                               C. 4.                               D. 1.

 

---(Để xem nội dung chi tiết từ câu 16 đến câu 35 của đề kiểm tra Chương 1, 2 môn Hóa 12 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

 

Câu 35. Cho các phát biểu sau:

(a) Khi xà phòng hóa chất béo luôn thu được axit béo và C3H5(OH)3.

(b) Khi thuỷ phân hoàn toàn hỗn hợp gồm tinh bột và saccarozơ trong môi trường axit, thu được hai loại monosaccarit.

(c) Phản ứng giữa axit cacboxylic và ancol khi có H2SO4  đặc, đun nóng là phản ứng một chiều.

(d) Glucozơ và fructozơ tác dụng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng) đều tạo sobitol.

(e) Xà phòng được điều chế bằng cách thuỷ phân chất béo trong dung dịch kiềm.

(g) Các este bị thủy phân trong môi trường kiềm đều tạo muối và ancol.

Số phát biểu đúng là

A. 3.                                 B. 4.                               C. 2.                               D. 1.

Câu 36. Cho các phát biểu sau:

(a) Các este là những chất lỏng hoặc rắn ở nhiệt độ thường, tan nhiều trong nước.

(b) Nhiệt độ sôi của este thấp hơn hẳn các axit có cùng số nguyên tử cacbon.

(c) Đốt cháy hoàn toàn CH3COOCH3 thu được số mol CO2 bằng số mol H2O.                           

(d) Phản ứng este hóa không xảy ra trong môi trường kiềm.

(e) Este no, đơn chức mạch hở có công thức phân tử CnH2nO2 (n ³ 2).                                  

(g) Thủy phân vinyl axetat bằng NaOH đun nóng, thu được natri axetat và fomanđehit.

Số phát biểu đúng là

A. 2.                                 B. 3.                               C. 4.                               D. 5.

Câu 37.  Đốt cháy 6,0 gam một este X thu được 4,48 lít CO2 (ở đktc) và 3,6 gam H2O. X có công thức phân tử là

A. C5H10O2.                     B. C4H8O2.                     C. C3H6O2.                     D. C2H4O2.    

Câu 38.  Cho các phát biểu sau:

(a) Phản ứng xà phòng hóa este là phản ứng một chiều.

(b) Trong một phân tử triolein có 3 liên kết p.

(c) Phản ứng thủy phân este trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch;

(d) Triolein có phản ứng cộng H2 (xúc tác Ni, to).

(e) Trong phản ứng este hoá giữa CH3COOH với C2H5OH, H2O tạo nên từ –OH trong nhóm –COOH của axit và H trong nhóm –OH của ancol.

(g) Ở điều kiện thích hợp, phản ứng giữa axit axetic với ancol isoamylic (CH3)2CH-CH2CH2OH, tạo thành isoamyl axetat có mùi thơm của chuối chín.

Số phát biểu đúng là

A. 4.                                B. 3.                               C. 5.                               D. 2.

Câu 39. Este X có công thức đơn giản nhất là C2H4O. Đun sôi 4,4 gam X với 200 gam  dung dịch NaOH 3% đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được 8,1 gam chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X là

A. CH3CH2COOCH3.                                            B. CH3-COOCH2CH3

C. HCOOCH2CH2CH3.                                         D. HCOOCH(CH3)2.  

Câu 40. Cho các phát biểu sau:

(a) Cacbohiđrat là những hợp chất hữu cơ tạp chức.

(b) Glucozơ là đồng phân của saccarozơ.

(c) Phản ứng của axit béo với NaOH là phản ứng xà phòng hóa.

(d) Chất béo lỏng là các triglixerit chứa chủ yếu gốc axit béo không no trong phân tử.

(e) Tristearin, triolein có công thức lần lượt là: (C17H33COO)3C3H5, (C17H35COO)3C3H5.

(g) Khi thủy phân chất béo luôn thu được C2H4(OH)2.

Số phát biểu đúng là

A. 2.                                 B. 3.                               C. 4.                               D. 5.

Câu 41. Este X có công thức phân tử C6H10O4. X không tác dụng với Na. Đun nóng X với NaOH thu được sản phẩm Y và Z. Y có thể phản ứng được với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường tạo dung dịch xanh lam, Z không có phản ứng tráng gương. X có bao nhiêu công thức cấu tạo thỏa mãn tính chất trên ?

A. 1.                                 B. 3.                               C. 4.                               D. 2.

Câu 42. Đun nóng 60 gam CH3COOH với 60 gam C2H5OH (có H2SO4 làm xúc tác, hiệu suất phản ứng este hoá bằng 50%). Khối lượng este tạo thành là

A. 60 gam.                       B. 44 gam.                     C. 88 gam.                     D. 52 gam.

Câu 43. Xà phòng hoá hoàn toàn 14,8 gam hỗn hợp gồm hai este HCOOC2H5 và CH3COOCH3  bằng dung dịch NaOH 2M (đun nóng). Thể tích dung dịch NaOH vừa đủ cần dùng là

A. 400 ml.                        B. 100 ml.                      C. 150 ml.                      D. 200 ml.

Câu 44. Thuỷ phân hoàn toàn 6,84 gam saccarozơ trong môi trường axit thu được dung dịch X. Cho toàn bộ dung dịch X (sau khi đã trung hòa hết axit) phản ứng hết với lượng AgNO3 (dư) trong NH3 đun nóng, thu được m gam Ag. Giá trị của m là

A. 2,16.                            B. 4,32.                          C. 21,60.                        D. 8,64.

Câu 45.  Cho m gam tinh bột lên men thành ancol etylic với hiệu suất 75%. Toàn bộ lượng CO2  sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2, thu được 650 gam kết tủa và dung dịch X. Thêm dung dịch Ca(OH)2 dư vào dung dịch X, thu thêm được 200 gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 1022,76.                      B. 918,00.                      C. 864,00.                      D. 750,00.

Câu 46. Đốt cháy hoàn toàn 6,30 gam hỗn hợp gồm xenlulozơ, tinh bột, glucozơ và saccarozơ thu được 5,04 lít CO2 (đktc) và m gam nước. Giá trị của m là

A. 1,80.                            B. 2,70.                          C. 3,96.                          D. 3,60.

Câu 47. Để điều chế 106,92 kg xenlulozơ trinitrat (hiệu suất 60%) cần dùng ít nhất V lít axit nitric 94,5% (D =1,5 g/ml) phản ứng với xenlulozơ dư. Giá trị của V là

A. 120.                            B. 48.                             C. 72.                             D. 80.

Câu 48. Đun nóng 15,2 gam chất X có công thức CH3COO-C6H4-OH với 350 ml dung dịch NaOH 1M, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được chất rắn có khối lượng là

A. 25,6 gam.                  B. 23,6 gam.                    C. 27,4 gam.                  D. 18,2 gam.

Câu 49. Hỗn hợp X gồm hai  este no, đơn chức mạch hở. Khi đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp X cần dùng vừa đủ 19,04 lít O2 (ở đktc), thu được 30,8 gam CO2. Mặt  khác, X tác  dụng  với dung dịch  KOH thu được một muối và hai ancol là đồng đẳng kế  tiếp. Công thức phân tử hai este là

A. C2H4O2 và C3H6O2.                                           B. C2H4O2 và C5H10O2.

C. C3H6O2   và C4H8O2.                                         D. C3H4O2   và C4H6O2.

Câu 50. Hỗn  hợp X gồm một ancol và axit cacboxylic. Chia X thành ba phần bằng nhau:

- Cho phần thứ nhất tác dụng hết với Na thu được 5,04 lít H2 (ở đktc).

- Đốt cháy hoàn toàn phần hai thu được 59,4 gam khí CO2.

- Đun nóng phần thứ ba với H2SO4 đặc, thu được 15,3 gam este Y. Coi hiệu suất phản ứng este hóa là 100%, biết trong X số mol của ancol lớn hơn số mol của axit cacboxylic. Đốt cháy hoàn toàn 15,3 gam Y thu được 16,8 lít khí CO2 (ở đktc) và 13,5 gam H2O.

Công thức của Y là

A. HCOOC4H9.                                                       B. CH3COOC3H7.                

C. C2H5COOC2H5.                                                  D. C3H7COOCH3

 

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 1, 2 MÔN HÓA 11 TRƯỜNG THPT HOÀNG MAI

1D

2B

3B

4A

5B

6A

7B

8A

9B

10C

11B

12D

13A

14B

15C

16C

17D

18C

19B

20B

21A

22C

23B

24C

25A

26C

27B

28C

29D

30B

31D

32B

33B

34A

35A

36C

37D

38C

39B

40A

41A

42B

43B

44D

45B

46D

47D

48A

49C

50A

 

 

...

Trên đây là trích đoạn nội dung đề kiểm tra môn Hóa 12 của trường THPT Hoàng Mai, để xem nội dung chi tiết vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy.

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm 1 số tài liệu cùng chuyên mục tại đây:

Chúc các em học tập thật tốt!

 

YOMEDIA