YOMEDIA

Đề kiểm tra 15 phút HK1 môn Sinh lớp 10 năm 2018-2019 - Trường THPT Điện Biên

Tải về
 
ZUNIA12

Mời các em cùng tham khảo Đề kiểm tra HK1 môn Sinh lớp 10 năm 2018-2019 - Trường THPT Điện Biên do Hoc247 tổng hợp và biên soạn. Hy vọng với tài liệu này sẽ cung cấp những kiến thức bổ ích cho các em trong quá trình ôn tập nâng cao kiến thức trước khi bước vào kì thi của mình. Mời các em cùng tham khảo!

ADSENSE

Đề kiểm tra 15 phút HK1 môn Sinh lớp 10 năm 2018-2019 - Trường THPT Điện Biên

ĐỀ 1:                         

Em hãy trả lời các câu hỏi sau, chọn phương án đúng rồi điền vào bảng ở phần bài làm

 Câu 1: Những bộ phận nào của tế bào tham gia việc vận chuyển một prôtêin ra khỏi tế bào?

A. Lưới nội chất hạt, bộ máy Gôngi, túi tiết, màng tế bào.

B. Bộ máy Gôngi, túi tiết, màng tế bào.

C. Ribôxôm, bộ máy Gôngi, túi tiết, màng tế bào.

D. Lưới nội chất trơn, bộ máy Gôngi, túi tiết, màng tế bào.

Câu 2: Nhân của tế bào nhân thực không có đặc điểm nào sau đây?

A. Nhân chứa nhiều phân tử ADN dạng vòng.

B. Màng nhân có nhiều lỗ nhỏ để trao đổi chất với ngoài nhân.

C. Nhân chứa chất nhiễm sắc gồm ADN liên kết với prôtêin.

D. Nhân được bao bọc bởi lớp màng kép.

Câu 3: Bào quan ribôxôm không có đặc điểm nào sau đây?

A. Làm nhiệm vụ tổng hợp prôtêin.

B. Được cấu tạo bởi 2 thành phần chính là rARN và prôtêin.

C. Được bao bọc bởi lớp màng kép phôtpholipit.

D. Có cấu tạo gồm một tiểu phần lớn và một tiểu phần bé.

Câu 4: Trong các chức năng sau có mấy chức năng là của lưới nội chất trơn trong tế bào nhân thực?

(1) Tham gia vào quá trình tổng hợp lipit.

(2) Tổng hợp prôtêin tiết ra ngoài và prôtêin cấu tạo nên màng tế bào.

(3) Bao gói các sản phẩm được tổng hợp trong tế bào.

(4) Chuyển hóa đường và phân hủy chất độc hại đối với cơ thể

A. 4.    B. 3.    C. 2.    D. 1.

Câu 5: Chức năng nào sau đây không phải của màng sinh chất?

A. Thực hiện trao đổi chất giữa tế bào với môi trường.

B. Mang các "dấu chuẩn" đặc trưng cho tế bào.

C. Tiếp nhận và truyền thông tin vào trong tế bào.

D. Sinh tổng hợp prôtêin để tiết ra ngoài.

Câu 6: Trong các ý sau có mấy ý là đặc điểm chung của tất cả các tế bào nhân thực?

(1) Không có thành tế bào bao bọc bên ngoài.

(2) Có màng nhân bao bọc vật chất di truyền.

(3) Trong tế bào chất có hệ thống các bào quan.

(4) Có hệ thống nội màng chia tế bào chất thành các xoang nhỏ.

(5) Nhân chứa các nhiễm sắc thể, nhiễm sắc thể lại gồm ADN và prôtêin.

A. 2.    B. 4.    C. 3.    D. 5.

Câu 7: Lưới nội chất hạt trong tế bào nhân thực có chức năng nào sau đây?

A. Chuyển hóa đường và phân hủy chất độc hại đối với cơ thể

B. Sản xuất các enzim tham gia vào quá trình tổng hợp lipit.

C. Bao gói các sản phẩm được tổng hợp trong tế bào.

D. Tổng hợp prôtêin tiết ra ngoài và prôtêin cấu tạo nên màng tế bào.

Câu 8: Trong quá trình phát triển của Nòng nọc có giai đoạn đứt đuôi để trở thành ếch. Bào quan chứa enzim phân giải làm nhiệm vụ tiêu hủy tế bào đuôi là

A. bộ máy Gôngi.     B. ribôxôm.   C. lưới nội chất.        D. lizôxôm.

Câu 9: Lưới nội chất trơn trong tế bào nhân thực có những chức năng nào trong các chức năng sau đây?

(1) Bao gói các sản phẩm được tổng hợp trong tế bào.

(2) Tổng hợp prôtêin tiết ra ngoài và prôtêin cấu tạo nên màng tế bào.

(3) Tham gia vào quá trình tổng hợp lipit.

(4) Chuyển hóa đường và phân hủy chất độc hại đối với cơ thể

A. 2,4.             B. 3,4.             C. 1, 4.            D.  1,2.

Câu 10:  Chức năng chính của ti thể là

A. tạo ra nhiều sản phẩm trung gian cung cấp cho quá trình tổng hợp các chất.

B. tổng hợp các chất để cấu tạo nên tế bào và cơ thể.

C. phân hủy các chất độc hại cho tế bào.

D. chuyển hóa năng lượng trong các hợp chất hữu cơ thành ATP cung cấp cho tế bào hoạt động.

ĐỀ 2:

Em hãy trả lời các câu hỏi sau, chọn phương án đúng rồi điền vào bảng ở phần bài làm

Câu 1: Những bộ phận nào của tế bào tham gia việc vận chuyển một prôtêin ra khỏi tế bào?

A. Lưới nội chất trơn, bộ máy Gôngi, túi tiết, màng tế bào.

B. Bộ máy Gôngi, túi tiết, màng tế bào.

C. Lưới nội chất hạt, bộ máy Gôngi, túi tiết, màng tế bào.

D. Ribôxôm, bộ máy Gôngi, túi tiết, màng tế bào.

Câu 2: Nhân của tế bào nhân thực không có đặc điểm nào sau đây?

A. Màng nhân có nhiều lỗ nhỏ để trao đổi chất với ngoài nhân.

B. Nhân chứa nhiều phân tử ADN dạng vòng.

C. Nhân được bao bọc bởi lớp màng kép.

D. Nhân chứa chất nhiễm sắc gồm ADN liên kết với prôtêin.

Câu 3: Bào quan ribôxôm không có đặc điểm nào sau đây?

A. Được bao bọc bởi lớp màng kép phôtpholipit.

B. Làm nhiệm vụ tổng hợp prôtêin.

C. Được cấu tạo bởi 2 thành phần chính là rARN và prôtêin.

D. Có cấu tạo gồm một tiểu phần lớn và một tiểu phần bé.

Câu 4: Lưới nội chất trơn trong tế bào nhân thực có những chức năng nào trong các chức năng sau đây?

(1) Bao gói các sản phẩm được tổng hợp trong tế bào.

(2) Tổng hợp prôtêin tiết ra ngoài và prôtêin cấu tạo nên màng tế bào.

(3) Tham gia vào quá trình tổng hợp lipit.

(4) Chuyển hóa đường và phân hủy chất độc hại đối với cơ thể

A. 1, 4.            B. 3,4.             C.  1,2.            D. 2,4.

Câu 5: Lưới nội chất hạt trong tế bào nhân thực có chức năng nào sau đây?

A. Sản xuất các enzim tham gia vào quá trình tổng hợp lipit.

B. Chuyển hóa đường và phân hủy chất độc hại đối với cơ thể

C. Bao gói các sản phẩm được tổng hợp trong tế bào.

D. Tổng hợp prôtêin tiết ra ngoài và prôtêin cấu tạo nên màng tế bào.

Câu 6: Trong các ý sau có mấy ý là đặc điểm chung của tất cả các tế bào nhân thực?

(1) Không có thành tế bào bao bọc bên ngoài.

(2) Có màng nhân bao bọc vật chất di truyền.

(3) Trong tế bào chất có hệ thống các bào quan.

(4) Có hệ thống nội màng chia tế bào chất thành các xoang nhỏ.

(5) Nhân chứa các nhiễm sắc thể, nhiễm sắc thể lại gồm ADN và prôtêin.

A. 2.    B. 5.    C. 3.    D. 4.

Câu 7: Trong các chức năng sau có mấy chức năng là của lưới nội chất trơn trong tế bào nhân thực?

(1) Tham gia vào quá trình tổng hợp lipit.

(2) Tổng hợp prôtêin tiết ra ngoài và prôtêin cấu tạo nên màng tế bào.

(3) Bao gói các sản phẩm được tổng hợp trong tế bào.

(4) Chuyển hóa đường và phân hủy chất độc hại đối với cơ thể

A. 1.    B. 3.    C. 4.    D. 2.

Câu 8:  Chức năng chính của ti thể là

A. tạo ra nhiều sản phẩm trung gian cung cấp cho quá trình tổng hợp các chất.

B. phân hủy các chất độc hại cho tế bào.

C. tổng hợp các chất để cấu tạo nên tế bào và cơ thể.

D. chuyển hóa năng lượng trong các hợp chất hữu cơ thành ATP cung cấp cho tế bào hoạt động.

Câu 9: Chức năng nào sau đây không phải của màng sinh chất?

A. Sinh tổng hợp prôtêin để tiết ra ngoài.

B. Tiếp nhận và truyền thông tin vào trong tế bào.

C. Mang các "dấu chuẩn" đặc trưng cho tế bào.

D. Thực hiện trao đổi chất giữa tế bào với môi trường.

Câu 10: Trong quá trình phát triển của Nòng nọc có giai đoạn đứt đuôi để trở thành ếch. Bào quan chứa enzim phân giải làm nhiệm vụ tiêu hủy tế bào đuôi là

A. bộ máy Gôngi.     B. ribôxôm.   C. lizôxôm.    D. lưới nội chất.

{-- Xem đầy đủ nội dung tại Xem online hoặc Tải về--}

Trên đây là trích dẫn một phần Đề thi HK1 môn Sinh năm 2018-2019 để xem đầy đủ nội dung đề thi các em vui lòng đăng nhập website hoc247 chọn Xem online hoặc Tải về máy tính. Chúc các em học tốt và thực hành hiệu quả!

 

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON