YOMEDIA

Đề khảo sát chất lượng đầu năm Toán 12 năm học 2023 - 2024 Trường THPT Sao Mai

Tải về
 
NONE

HOC247 giới thiệu đến các em tài liệu Đề khảo sát chất lượng đầu năm Toán 12 năm học 2023 - 2024 Trường THPT Sao Mai được HOC247 biên tập và tổng hợp giúp các em tự luyện tập. Hi vọng tài liệu này sẽ có ích cho các em, chúc các em có kết quả học tập tốt!

ADSENSE
YOMEDIA
SỞ GD&ĐT HOÀ BÌNH  ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2023 - 2024

  TRƯỜNG THPT SAO MAI 

   (Đề gồm có 4 trang)

  MÔN: TOÁN 12

 Thời gian làm bài: 90 phút

                                                                                

       Đề thi:

Câu 1.Tập xác định của hàm số \(y=\frac{3}{\cos x}\) là

A. \(\mathbb{R}\backslash \left\{ k\pi ,\,\,k\in \mathbb{Z} \right\}\).                 

B. \(\mathbb{R}\backslash \left\{ \frac{\pi }{2}+k\pi ,\,k\in \mathbb{Z} \right\}\).

C. \(\mathbb{R}\backslash \left\{ \frac{\pi }{2}+k2\pi ,\,\,k\in \mathbb{Z} \right\}\).    

D. \(\mathbb{R}\backslash \left\{ \frac{\pi }{2}+k\pi ,\,\,k\in \mathbb{N} \right\}\).

 

Câu 2.Tập nghiệm của phương trình \(\sin 2x-1=0\) là

A. \(S=\left\{ \frac{\pi }{2}+k\pi ,\,\,k\in \mathbb{Z} \right\}\).

B. \(S=\left\{ \pi +k2\pi ,\,\,k\in \mathbb{Z} \right\}\).

C. \(S=\left\{ k2\pi ,\,\,k\in \mathbb{Z} \right\}\).

D. \(S=\left\{ \frac{\pi }{4}+k\pi ,\,\,k\in \mathbb{Z} \right\}\).

 

Câu 3.Chu kỳ tuần hoàn của hàm số \(y=\tan x\) là

A. \(2\pi\).                       B. \(\frac{\pi }{4}\).       C. \(k\pi , k\in \mathbb{Z}\).    D. \(\pi\).

 

Câu 4.Hình vuông ABCD tâm O, ảnh của điểm A qua phép quay tâm O góc quay \(80{}^\circ \) là

A. A                                  B. B                               C. C                               D. D

 

Câu 5.Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số \(y=3\sin 2x+5\) lần lượt là

A. 3; -5.                            B. -2; -8.                        C. 2; -5.                         D. 8; 2.

 

Câu 6.Từ các chữ số 1; 2; 3; 4; 5 có thể lập được bao nhiêu số có bốn chữ số mà các chữ số đôi một khác nhau?

A. 120.                             B. 156.                           C. 625.                           D. 144.

 

Câu 7.Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông, SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD). Góc giữa hai mặt phẳng (SAB) và (SAD) bằng

A. \(90{}^\circ \).             B. \(60{}^\circ \).          C. \(30{}^\circ \).          D. \(45{}^\circ \).

 

Câu 8.Trong mặt phẳng có 5 đường thẳng đôi một song song và 6 đường thẳng khác cũng đôi một song song đồng thời cắt cả 5 đường thẳng đã cho. Hỏi có bao nhiêu hình bình hành được tạo nên từ 11 đường thẳng trên?

A. 330.                             B. 25.                             C. 150.                           D. 300.

 

Câu 9.Khai triển biểu thức \({{\left( {{x}^{2}}+2y \right)}^{21}}\) có tất cả bao nhiêu số hạng?

A. 20.                               B. 22.                             C. 21.                             D. 42.

 

Câu 10.Hình nào sau đây có trục đối xứng và đồng thời có tâm đối xứng?

A. Hình 1 và Hình 2.                                              B. Hình 1 và Hình 3.

C. Hình 2 và Hình 3.                                              D. Hình 1, Hình 2 và Hình 3.

 

Câu 11.Một bình đựng 6 viên bi xanh và 4 viên bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên 3 viên bi. Xác suất để trong 3 viên bi lấy ra có đúng hai viên bi màu xanh là bao nhiêu?

A. \(\frac{1}{3}\).                                                  B. \(\frac{1}{2}\).         

C. \(\frac{2}{3}\).                                                   D. \(\frac{5}{12}\).

 

Câu 12.Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông ABCD cạnh bằng a và các cạnh bên đều bằng a. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AD và SD. Số đo của góc giữa đường thẳng MN và SC bằng

A. \(60{}^\circ\).             B. \(45{}^\circ\).           C. \(30{}^\circ\).           D. \(90{}^\circ\).

 

Câu 13.Cho \({{u}_{n}}=-3n+4, n\ge 1\) là cấp số cộng. Công sai d là

A. d = -3.                          B. d = 3.                         C. d = 2.                         D. d = -2.

 

Câu 14.Cho cấp số nhân \(\left( {{u}_{n}} \right)\) có \({{u}_{1}}=2, q=2\). Tổng \({{S}_{4}}\) bằng

A. \({{S}_{4}}=20\).          B. \({{S}_{4}}=30\).        C. \({{S}_{4}}=36\).        D. \({{S}_{4}}=64\).

 

Câu 15.Điểm nào sau đây là ảnh của M(2;3) qua phép tịnh tiến theo \(\vec{v}=\left( 1;\,-3 \right)\)?

A. \({M}'\left( 3;0 \right)\).

B. \({M}'\left( 0;3 \right)\).

C. \({M}'\left( 0;2 \right)\).

D. \({M}'\left( 5;\,-8 \right)\).

 

Câu 16.Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm O, cạnh a. Đường thẳng SO vuông góc với mặt phẳng \(\left( ABCD \right)\) và \(SO=\frac{a\sqrt{3}}{2}\). Góc giữa hai mặt phẳng \(\left( SBC \right)\) và \(\left( ABCD \right)\) bằng

A. \(30{}^\circ \).            B. \(45{}^\circ \).          C. \(90{}^\circ \).          D. \(60{}^\circ \).

 

Câu 17.Cho cấp số nhân \(\left( {{u}_{n}} \right)\) có \({{u}_{1}}=2, {{u}_{2}}=6\). Công bội q là

A. \(q=\frac{1}{2}\).         B. \(q=2\).                     C. \(q=-2\).                    D. \(q=3\).

 

Câu 18.Hình tứ diện có bao nhiêu cạnh?

A. 4 cạnh.                        B. 8 cạnh.                      C. 6 cạnh.                      D. 10 cạnh.

 

Câu 19.Cho cấp số cộng: 1; x; 5. Giá trị của x là

A. x = 5.                           B. x = 3.                         C. x = 4.                         D. x = 2.

 

Câu 20.Cho số thực x thỏa mãn 1 - x; 5; 2x + 3 là ba số hạng liên tiếp của một cấp số cộng. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. \(x\in \left[ 5;6 \right)\).                                 

B. \(x\in \left[ 3;4 \right)\).                                 

C. \(x\in \left[ 6;7 \right)\).

D. \(x\in \left[ 4;5 \right)\).

 

---(Để xem thêm tiếp từ câu 21 đến câu 40 cùng đáp án, các em vui lòng xem online hoặc đăng nhập để tải về máy)--- 

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Đề khảo sát chất lượng đầu năm Toán 12 năm học 2023 - 2024 Trường THPT Sao Mai. Để xem thêm và nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Chúc các em học tập tốt!

 

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF