ON
ADMICRO

Đề cương ôn thi Học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 7 năm học 2016 - 2017

Tải về
VIDEO_3D

Đề cương ôn tập tiếng Anh học kỳ II của chương trình lớp 7 tổng hợp lại những điểm ngữ pháp chính trong quá trình học. Bên cạnh đó còn gợi ý cho các em một số đề thi học kỳ II của các năm trước nhằm giúp các em luyện tập và tham khảo thêm chuẩn bị cho kỳ thi năm học 2016 -2017.

 
 
YOMEDIA

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KỲ II MÔN TIẾNG ANH LỚP 7

NĂM HỌC 2016 – 2017

STRUCTURES
1.  Modals 
can, could, should, ought to, have to + V 
2.  Love, like, enjoy  +  V-ing                      
Ex: I  love reading books
Ex: She enjoys watching TV         
3. Why?  Because (Tại sao?)
Why didn’t you go to school yesterday?
Because I had a bad cold
4. too, so, either, neither
- I am in class 7A.          - I like banana.
So am I / I am, too           So do I / I do, too / I like banana, too
- I don’t like pork
Neither do I / I don’t either / I don’t like pork, either
5. Adjectives and adverbs of manner
Adjectives    Adverbs
bad                badly
skillful            skillfully
happy             happily
dangerous      dangerously

- He is a skillful player. He plays soccer skillfully
- He is good. He speaks English well
- Luckily, we won the game
6. Modal verbs: should, ought to, must + infinitive
- You should study hard    - You ought to eat a little
- You have to help mom    - You must do your homework
7. like / prefer + to-infinitive        - Like + Ving
- I don’t like to watch TV    - I refer to watch video
- I don’t like watching sports    - I refer taking part in them. 
8. Invitation with: Would like......
- Would you like some coffee? - Yes, please
- Would you like to come my house for lunch?
Yes, I’d love to / Yes, I’d love to. But …. 
9. Suggestions
Let’s ……..-  What about…..?   Why don’t we …?
Can you …..?    - Can I ….?
- Let’s go to the cafeteria.        - What about playing games?
- Why don’t we listen to music?    - How about watching TV?
- Can you help me?                    - Can I help you?
10. Indefinite quantifiers: a little, a lot of / lots of, too much
- Let’s buy a little food            - I have a lot of friends
- We will have lots of fun         - Don’t eat too much candy

Cùng với một số nội dung ôn tập như:

Tenses

{--xem đầy đủ nội dung ở phần Xem online hoặc Tải về --}

Imperatives

{--xem đầy đủ nội dung ở phần Xem online hoặc Tải về --}

Sequencing: first, next, then, finally

{--xem đầy đủ nội dung ở phần Xem online hoặc Tải về --}

Comparatives.....

{--xem đầy đủ nội dung ở phần Xem online hoặc Tải về --}

Trên đây là một phần trích đoạn của đề cương ôn thi học kỳ 2 môn tiếng Anh lớp 7 năm học 2016 - 2017. Để xem chi tiết nội dung đề cương các em vui lòng đăng nhập trang web hoc247.net và chọn tải về hoặc xem online. Chúc các em học thật tốt và đạt kết quả cao trong kỳ thi.

 

 

 

Tài liệu liên quan

 

YOMEDIA
1=>1