YOMEDIA

Đề cương ôn tập và kiểm tra HK1 môn Hóa 12 năm học 2018-2019

Tải về

HOC247 xin gửi đến các em tài liệu Đề cương ôn tập và kiểm tra HK1 môn Hóa 12 năm học 2018-2019. Hy vọng đây sẽ là một tài liệu quan trọng, giúp các em rèn luyện được kĩ năng giải bài tập , chuẩn bị thật tốt kiến thức để làm bài thi đạt hiệu quả cao. 

Trường THPT Việt Bắc           ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN HÓA HỌC 12  

       Tổ Hóa - Sinh                             HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2018 - 2019

 

CHƯƠNG 1:   ESTE – LIPIT

A. LÝ THUYẾT

            - Thế nào là este, công thức chung,  công thức este no đơn chức được tạo thành từ axit no đơn chức và ancol no đơn chức

          -  Viết đồng phân của este và biết gọi tên của este

            - Tính chất vật lí, Tính chất hoá học, điều chế este

-Khái niệm về lipit, nắm được 1 số li pit thường gặp

- Thế nào là chất béo, Công thức cấu tạo chung của chất béo :

-  Tính chất vật lí, Tính chất hoá học

B. Bài tập:  

Câu 1: Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C4H8O2

            A. 2.                            B. 3.                            C. 4.                            D. 5.

Câu 2: Cho tất cả các đồng phân đơn chức, mạch hở, có cùng công thức phân tử C2H4O2 lần lượt tác dụng với: Na, NaOH, NaHCO3. Số phản ứng xảy ra là

A. 2.                            B. 5.                            C. 4.                            D. 3.

Câu 3: Chất X có công thức phân tử C3H6O2, là este của axit axetic. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

A. C2H5COOH.          B. HO-C2H4-CHO.     C. CH3COOCH3.       D. HCOOC2H5.

Câu 4: Hợp chất X có công thức cấu tạo: CH3CH2COOCH3. Tên gọi của X là:

            A. etyl axetat.             B. metyl propionat.     C. metyl axetat.          D. propyl axetat.

Câu 5: Thủy phân este E có công thức phân tử C4HO2 (có mặt H2SO4 loãng) thu được 2 sản phẩm hữu cơ X và Y. Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y bằng một phản ứng duy nhất. Tên gọi của E là:

            A. metyl propionat.     B. propyl fomat.          C. ancol etylic.            D. etyl axetat.

Câu 6: Este etyl axetat có công thức là

A. CH3CH2OH.          B. CH3COOH.            C. CH3COOC2H5.      D. CH3CHO.

Câu 7: Đun nóng este HCOOCH3 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là

A. CH3COONa và C2H5OH.              B. HCOONa và CH3OH.

C. HCOONa và C2H5OH.                              D. CH3COONa và CH3OH.

Câu 8: Đun nóng este CH3COOC2H5 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là

A. CH3COONa và CH3OH.               B. CH3COONa và C2H5OH.

C. HCOONa và C2H5OH.                              D. C2H5COONa và CH3OH.

Câu 9: Thủy phân este X trong môi trường kiềm, thu được natri axetat và ancol etylic. Công thức của X là

A. C2H3COOC2H5.     B. CH3COOCH3.        C. C2H5COOCH3.      D. CH3COOC2H5.

Câu 10: Khi đốt cháy hoàn toàn một este no, đơn chức thì số mol CO2 sinh ra bằng số mol O2 đã phản ứng. Tên gọi của este là

A. n-propyl axetat.      B. metyl axetat.           C. etyl axetat.                         D. metyl fomiat.

Câu 11: Cho sơ đồ chuyển hóa sau (mỗi mũi tên là một phương trình phản ứng):

Tinh bột → X → Y → Z → metyl axetat. Các chất Y, Z trong sơ đồ trên lần lượt là:

A. C2H5OH, CH3COOH.                               B. CH3COOH, CH3OH.    

C. CH3COOH, C2H5OH.                   D. C2H4, CH3COOH.

Câu 12: Cho glixerol phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm C17H35COOH và C15H31COOH, số loại trieste được tạo ra tối đa là

A. 6.                            B. 3.                            C. 5.                            D. 4.

Câu 13: Khi thuỷ phân chất béo trong môi trường kiềm thì thu được muối của axit béo và

A. phenol.                   B. glixerol.                  C. ancol đơn chức.      D. este đơn chức

Câu 14: Đun 12 gam axit axetic với 13,8 gam etanol (có H2SO4 đặc làm xúc tác) đến khi phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng, thu được 11 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hóa là (Cho H = 1; C = 12; O = 16).

            A. 50%                        B.  62,5%                    C. 55%                        D. 75%

Câu 15: Cho 6 gam một este của axit cacboxylic no đơn chức và ancol no đơn chức phản ứng vừa hết với 100 ml dung dịch NaOH 1M. Tên gọi của este đó là

A. etyl axetat.                         B. propyl fomiat.         C. metyl axetat.          D. metyl fomiat.

Câu 16: Xà phòng hoá hoàn toàn 17,24 gam chất béo cần vừa đủ 0,06 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được khối lượng xà phòng là

A. 16,68 gam.                         B. 18,38 gam. C. 18,24 gam.    D. 17,80 gam.

Câu 17: Xà phòng hóa 8,8 gam etyl axetat bằng 200 ml dung dịch NaOH 0,2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được chất rắn khan có khối lượng là (cho H = 1, C = 12, O = 16, Na = 23)

A. 3,28 gam.               B. 8,56 gam.                C. 8,2 gam.                 D. 10,4 gam.

Câu 18: Đốt cháy hoàn toàn 7,8 gam este X thu được 11,44 gam CO2 và 4,68 gam H2O. Công thức phân tử của este là

A. C4H8O4                     B. C4H8O2                      C. C2H4O2                      D. C3H6O2

Câu 19: Thuỷ phân hoàn toàn 11,44 gam este no, đơn chức, mạch hở X với 100ml dung dịch NaOH 1,3M (vừa đủ) thu được 5,98 gam một ancol Y. Tên gọi của X là

A. Etyl fomat                 B. Etyl axetat                 C. Etyl propionat           D. Propyl axetat

Câu 20: Xà phòng hoá hoàn toàn 37,0 gam hỗn hợp 2 este là HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng dung dịch NaOH, đun nóng. Khối lượng NaOH cần dùng là

A. 8,0g                           B. 20,0g                         C. 16,0g                         D. 12,0g

 

CHƯƠNG 1:  CACBOHIĐRAT

A. LÝ THUYẾT

    - Công thức phân tử, công thức cấu tạo của glucozơ, fructozơ, Saccarozơ, mantozơ, Tinh bột và xenlulozơ

    - Tính chất hóa học của glucozơ, fructozơ, Saccarozơ, mantozơ, Tinh bột và xenlulozơ. Cho ví dụ

    - Phân biệt các chất bằng phản ứng hóa học đặc trưng

B. Bài tập:     

Câu 1: Chất thuộc loại đisaccarit là

A. glucozơ.                 B. saccarozơ.               C. xenlulozơ.              D. fructozơ.

Câu 2: Hai chất đồng phân của nhau là

A. glucozơ và mantozơ.                                  B. fructozơ và glucozơ.    

C. fructozơ và mantozơ.                                 D. saccarozơ và glucozơ

Câu 3: Trong điều kiện thích hợp glucozơ lên men tạo thành khí CO2

A. C2H5OH.                B. CH3COOH.            C. HCOOH.               D. CH3CHO.

Câu 4: Saccarozơ và glucozơ đều có

A. phản ứng với AgNO3 trong dung dịch NH3, đun nóng.

B. phản ứng với dung dịch NaCl.

C. phản ứng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch xanh lam.

D. phản ứng thuỷ phân trong môi trường axit.

Câu 6: Chất tham gia phản ứng tráng gương là

A. xenlulozơ.              B. tinh bột.                  C. fructozơ.                D. saccarozơ.

Câu 7: Để chứng minh trong phân tử của glucozơ có nhiều nhóm hiđroxyl, người ta cho dung dịch glucozơ phản ứng với

A. Cu(OH)2 trong NaOH, đun nóng.             B. AgNO3 trong dung dịch NH3, đun nóng.

C. Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường.                     D. kim loại Na.

Câu 8: Khi lên men 360 gam glucozơ với hiệu suất 100%, khối lượng ancol etylic thu được là

A. 184 gam.                B. 276 gam.                 C. 92 gam.                  D. 138 gam.

Câu 9: Đun nóng dung dịch chứa 27 gam glucozơ với AgNO3 trong dung dịch NH3 (dư) thì khối lượng Ag tối đa thu được là

A. 16,2 gam.               B. 10,8 gam.                C. 21,6 gam.               D. 32,4 gam.

Câu 10: Lượng glucozơ cần dùng để tạo ra 1,82 gam sobitol với hiệu suất 80% là

A. 2,25 gam.               B. 1,80 gam.                C. 1,82 gam.               D. 1,44 gam.

Câu 11: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Tinh bột → X → Y → axit axetic. X và Y lần lượt là

A. ancol etylic, anđehit axetic.                        B. glucozơ, ancol etylic.

C. glucozơ, etyl axetat.                                   D. glucozơ, anđehit axetic.

Câu 12: Cho dãy các chất: glucozơ, xenlulozơ, saccarozơ, tinh bột, fructozơ. Số chất trong dãy tham gia phản ứng tráng gương là

A. 3.                            B. 4.                            C. 2.                            D. 5.

Câu 13: Thuốc thử để phân biệt glucozơ và fructozơ là

A. Cu(OH)2                   B. dung dịch brom.        C. [Ag(NH3)2] NO3       D. Na

Câu 14: Đun nóng 37,5 gam dung dịch glucozơ với lượng AgNO3/dung dịch NH3 dư, thu được 6,48 gam bạc. Nồng độ % của dung dịch glucozơ là

A. 11,4 %                       B. 14,4 %                       C. 13,4 %                       D. 12,4 %

Câu 15: Phân tử khối trung bình của xenlulozơ là 1620 000. Giá trị n trong công thức (C6H10O5)n

A. 10000                        B. 8000                          C. 9000                          D. 7000

Câu 16: Khi thủy phân saccarozơ thì thu được

A. ancol etylic.       B. glucozơ và fructozơ.          C. glucozơ.                             D. fructozơ.

Câu 17: Công thức nào sau đây là của xenlulozơ?

A. [C6H7O2(OH)3]n.       B. [C6H8O2(OH)3]n.       C. [C6H7O3(OH)3]n.       D. [C6H5O2(OH)3]n.

Câu 18: Sobit (sobitol) là sản phẩm của phản ứng

    A. khử glucozơ bằng H2/Ni, to.                                           C. lên men rượu etylic.          

    B. oxi hoá glucozơ bằng [Ag(NH3)2]OH.               D. glucozơ tác dụng với Cu(OH)2.

Câu 19: Phản ứng chứng minh glucozơ có nhóm chức anđehit là

     A. tác dụng với Cu(OH)2 tạo dung dịch có màu xanh đặc trưng. B. tác dụng với axit tạo sobitol.

     C. phản ứng lên men rượu etylic.                                                  D. phản ứng tráng gương.

Câu 20 : Lên men 1 tấn tinh bột chứa 5% tạp chất trơ thành ancol etylic, hiệu suất của mỗi quá trình lên men là 85%. Khối lượng ancol thu được là

            A. 400kg.                    B. 398,8kg.                 C. 389,8kg.                 D. 390kg.

 

CHƯƠNG 3:   AMIN, AMINOAXIT VÀ PROTEIN

A.LÝ THUYẾT.

- Thế nào là amin, công thức chung của amin no đơn chức

- Viết đồng phân và gọi tên amin. Phân loại.

- Tính chất hóa học của amin

- Khái niện và cấu tạo phân tử Aminoaxit. Môi trường của 1 số dd aminoaxit

- Tên và tính chất hóa học của 1 số amino axit thông dụng

          - Thế nào là peptit, liên kết peptit. protêin

          -  Tính chất hóa học của peptit. protein

B. Bài tập:     

Câu 1: Số đồng phân amin có công thức phân tử C4H11N là

A. 5.                            B. 7.                            C. 6.                            D. 8.

Câu 2: Anilin có công thức là

A. CH3COOH.           B. C6H5OH.                C. C6H5NH2.               D. CH3OH.

Câu 3: Trong các tên gọi dưới đây, tên nào phù hợp với chất CH3–CH(CH3)–NH2?

      A. Metyletylamin.             B. Etylmetylamin.             C. Isopropanamin.            D. Isopropylamin

Câu 4: Để tách riêng từng chất từ hỗn hợp benzen, anilin, phenol ta chỉ cần dùng các hoá chất (dụng cụ,điều kiện thí nghiệm đầy đủ) là

     A. dung dịch NaOH, dung dịch HCl, khí CO2.   B. dung dịch Br2, dung dịch HCl, khí CO2.

     C. dung dịch Br2, dung dịch NaOH, khí CO2.   D. dung dịch NaOH, dung dịch NaCl, khí CO2.

Câu 5: Dãy gồm các chất đều làm giấy quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh là:

A. anilin, metyl amin, amoniac.                      B. amoni clorua, metyl amin, natri hiđroxit.

C. anilin, amoniac, natri hiđroxit.                   D. metyl amin, amoniac, natri axetat.

Câu 6: Kết tủa xuất hiện khi nhỏ dung dịch brom vào dung dịch:

A. ancol etylic.            B. benzen.                   C. anilin.                     D. axit axetic

Câu 7: Có 3 chất lỏng benzen, anilin, stiren, đựng riêng biệt trong 3 lọ mất nhãn. Thuốc thử để phân biệt 3 chất lỏng trên là

A. dung dịch phenolphtalein.              B. nước brom.      C. dung dịch NaOH.        D. giấy quì tím

Câu 8: Cho 9,3 gam anilin (C6H5NH2) tác dụng vừa đủ với axit HCl. Khối lượng muối thu được là

A. 11,95 gam.                         B. 12,95 gam.              C. 12,59 gam.             D. 11,85 gam.

Câu 9: Trung hòa 11,8 gam một amin đơn chức cần 200 ml dung dịch HCl 1M. Công thức phân tử của X là

            A. C2H5N                   B. CH5N                     C. C3H9N                    D. C3H7N

Câu 10: Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol metylamin (CH3NH2), sinh ra V lít khí N2 (ở đktc). Giá trị của V là

A. 4,48.                       B. 1,12.                       C. 2,24.                       D. 3,36.

Câu 11: Đốt cháy hoàn toàn amin no đơn chức X, thu được 16,8 lít CO2 ; 2,8 lít N2 (đktc) và 20,25 g H2O. Công thức phân tử của X là

       A. C4H9N.                        B. C3H7N.                         C. C2H7N.                         D. C3H9N.

Câu 12: Ba chất lỏng: C2H5OH, CH3COOH, CH3NH2 đựng trong ba lọ riêng biệt. Thuốc thử dùng để phân biệt ba chất trên là

A. quỳ tím.                  B. kim loại Na.            C. dung dịch Br2.        D. dung dịch NaOH

Câu 13: C4H9O2N có mấy đồng phân amino axit có nhóm amino ở vị trí α?

            A. 4.                            B. 3.                            C. 2.                            D. 5.

Câu 14: Có bao nhiêu amino axit có cùng công thức phân tử C3H7O2N?

            A. 3 chất.                    B. 4 chất.                     C. 2 chất.                    D. 1 chất.

Câu 15: Trong các chất dưới đây, chất nào là glixin?

            A. H2N-CH2-COOH                                       B. CH3–CH(NH2)–COOH 

            C. HOOC-CH2CH(NH2)COOH                    D. H2N–CH2-CH2–COOH 

{-- xem đầy đủ nội dung ở phần xem online hoặc tải về --}

 

Trên đây là phần trích đoạn một phần nội dung trong Đề cương ôn tập và kiểm tra HK1 môn Hóa 12 năm học 2018-2019. Để xem toàn bộ nội dung các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao nhất trong học tập

 

 

YOMEDIA