AMBIENT

Đề cương ôn tập Chương 1 Hình học 11 năm học 2019 - 2020 có đáp án

Tải về

HOC247 xin giới thiệu đến các em học sinh tài liệu Đề cương ôn tập Chương 1 Hình học 11 năm học 2019 - 2020 có đáp án. Đề cương gồm các câu hỏi trắc nghiệm và câu hỏi tự luận có đáp án chi tiết và được phân theo các mức độ từ dễ đến khó nhằm giúp các em ôn tập Chương 1 của môn Hình học 11 thật hiệu quả và đạt kết quả cao trong bài kiểm tra 1 tiết sắp tới. Chúc các em học tập thật tốt.

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CHƯƠNG I HÌNH HỌC 11

NĂM HỌC: 2019 - 2020

A. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Ảnh của điểm \(A({x_A};{y_A})\) qua phép tịnh tiến theo vectơ \(\overrightarrow v  = (a;b)\) là điểm là điểm K, vậy có  …

    A. \(K({x_A} - a;{y_A} - b)\)                                                               B. \(K({x_A} + a;{y_A} + b)\)          

   C. \(K(a - {x_A};b - {y_A})\)                                                                 D. \(K({x_A} + b;{y_A} + a)\)

Câu 2. Mệnh đề nào đúng?

    A. \({V_{(O,k)}}(M) = M' \Leftrightarrow \overrightarrow {OM} ' = k.\overrightarrow {OM} \)                                       B. \({V_{(O,k)}}(M) = M' \Leftrightarrow \overrightarrow {OM}  = k.\overrightarrow {OM} '\)

    C. \({V_{(O,k)}}(M) = M' \Leftrightarrow \overrightarrow {OM} ' = \left| k \right|.\overrightarrow {OM} \)                                      D. \({V_{(O,k)}}(M) = M' \Leftrightarrow OM' = k.OM\)

Câu 3. Ảnh của điểm K(-3;1) qua phép tịnh tiến theo vectơ \(\overrightarrow v  = (3; - 2)\) là điểm:

    A. K'(-6;-1)                          B. K'(0;-3)                            C. K'(0;-1)                        D. K'(6;-3)

Câu 4. Ảnh của điểm A(2;-7) qua phép vị tự tâm O(0;0) tỉ số -2 là điểm  …

    A. D(0;-9)                              B. H(-4;14)                           C. C(4;-14)                       D. B(4;49)

Câu 5. Ảnh của điểm A(-2;0) qua phép quay tâm O(0;0) góc quay - 900 là điểm...

    A. A'(180;0)                           B. A'(2;0)                              C. A'(0;-2)                        D. A'(0;2)

Câu 6. Ảnh của đường thẳng \((d):\,\, - 4x + 2y - 10 = 0\) qua phép tịnh tiến theo vectơ \(\overrightarrow v  = (4; - 2)\) là đường thẳng:

    A. \(2x - y + 5 = 0\)                      B. \(- 4x + 2y - 10 = 0\)                C. \(2x - y - 5 = 0\)                 D. \(2x + y - 5 = 0\)

Câu 7. Ảnh của đường thẳng \(5x - y + 3 = 0\) qua phép vị tự tâm O(0;0) tỉ số 2 là đường thẳng:

    A. \(5x - y + 9 = 0\)                     B. \(5x - y + 5 = 0\)                     C. \(10x - y + 3 = 0\)               D. \(5x - y + 6 = 0\)

Câu 8. Ảnh của đường thẳng \(3x - 5y + 2 = 0\) qua phép quay tâm O(0;0) góc quay 900 là đường thẳng

    A. \(3x - 5y + 2 = 0\)                   B. \(5x + 3y + 2 = 0\)                   C. \(5x + 3y = 0\)                     D. \( - 5x - 3y + 2 = 0\)

Câu 9. Ảnh của đường tròn \((C):\,\,{(x + 2)^2} + {(y - 1)^2} = 3\) qua phép tịnh tiến theo\(\overrightarrow v  = (4; - 10)\) là đường tròn:

    A. \(\,{(x - 2)^2} + {(y + 9)^2} = 3\)                                                        B. \(\,{(x - 2)^2} + {(y + 9)^2} = 9\)   

    C. \(\,{(x + 6)^2} + {(y - 11)^2} = 3\)                                                        D. \(\,{(x + 2)^2} + {(y - 9)^2} = 3\)

Câu 10. Ảnh của đường tròn \((C):\,\,{(x - 3)^2} + {(y + 2)^2} = 4\) qua phép vị tự tâm  O(0;0) tỉ số 5 là

    A. \(\,{(x - 15)^2} + {(y + 10)^2} = 4\)     B. \(\,{(x - 15)^2} + {(y + 10)^2} = 100\)

    C. \(\,{(x - 15)^2} + {(y + 10)^2} = 20\)    D. \(\,{(x + 15)^2} + {(y - 10)^2} = 100\)

{-- xem đầy đủ nội dung và đáp án Đề cương ôn tập Chương 1 Hình học 11 năm học 2019 - 2020 ở phần xem online hoặc tải về --}

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Đề cương ôn tập Chương 1 Hình học 11 năm học 2019 - 2020 có đáp án. Để xem toàn bộ nội dung và đáp án đề cương các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính. 

Hy vọng đề thi này sẽ giúp các em học sinh lớp 11 ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong bài kiểm tra sắp tới.

 

AMBIENT
?>