ADMICRO

Đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh năm 2021 - Mã đề 417

Tải về
 
VIDEO

Mời các em tham khảo Đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh năm 2021 - Mã đề 417 do Hoc247 tổng kết dưới đây. Bảng đáp án của đề thi giúp các em đánh giá được két quả bài làm của mình. Chúc các em có một kì thi đạt kết quả thật cao!

ADSENSE
YOMEDIA

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of stress in each of the following questions

Question 1: A. happy             B. careful        C. alive            D. nervous

Question 2: A. capital            B customer      C. suggestion D. festival

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheel to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions

Question 3: A. take     B. face            C. clap             D. save

Question 4: A. cried    B. wanted       C. seemed       D.rained

Mark the letter A, B, C, or Don your answer sheer to indicate the word CLOSEST in meaning to the underlined word in each of the following questions.

Question 5: Wilson is a sociable boy. He makes friends at his new school quite easily.

A. shy B. friendly C. careful D. nervous

Question 6: The children enjoy learning about plants and how they grow.

A. changing B. breaking C. studying D. building

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions

Question 7: The couple have saved a lot of money for their old age.

A. left B. spent C. won D. earned

Question 8: It's about time you pulled your socks up and started working seriously. Your final exams are coming

A. became lazy B. lost confidence C. got furious D. studied harder

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best completes each of the following exchanges.

Question 9: Mai is talking to Hoa about Hoa's new dress.

- Mai: "You've got a nice dress, Hoa."

- Hoa:”.......”

A. Congratulations! B. No problem. C. Thank you. D. Me too

Question 10: Tuan is late for the class meeting.

- Tuan: "Sorry I'm late, Ha."

- Ha: ".....”

A. Thanks a lot. B. Good idea. C. Same to you. D. Never mind.

---

ĐÁP ÁN

1

C

11

A

21

D

31

D

41

A

2

C

12

C

22

A

32

D

42

C

3

C

13

D

23

B

33

A

43

A

4

B

14

A

24

C

34

A

44

C

5

B

15

A

25

C

35

D

45

C

6

C

16

C

26

D

36

D

46

A

7

B

17

C

27

A

37

A

47

C

8

A

18

B

28

D

38

D

48

D

9

C

19

D

29

D

39

A

49

A

10

D

20

D

30

C

40

D

50

C

Trên đây là toàn bộ nội dung Đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh năm 2021 - Mã đề 417. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang Hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Các em quan tâm có thể tham khảo thêm các tài liệu cùng chuyên mục:

Chúc các em học tập tốt!

 

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON