YOMEDIA

Bộ 5 đề thi giữa HK2 môn Hóa học 10 năm 2021 có đáp án Trường THPT Trà Ôn

Tải về
 
NONE

HOC247 xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh Bộ 5 đề thi giữa HK2 môn Hóa học 10 năm 2021 được biên soạn và tổng hợp từ đề thi của Trường THPT Trà Ôn, đề thi gồm có các câu trắc nghiệm với đáp án đi kèm sẽ giúp các em luyện tập, làm quen các dạng đề đồng thời đối chiếu kết quả, đánh giá năng lực bản thân từ đó có kế hoạch học tập phù hợp. Mời các em cùng tham khảo!

ATNETWORK

TRƯỜNG THPT TRÀ ÔN

ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 2 NĂM 2021

MÔN HÓA HỌC 10

THỜI GIAN 45 PHÚT

 

ĐỀ SỐ 1

01.  Cho 100 ml dung dịch HCl 1M vào 150ml dung dịch NaOH 1M .Dung dịch thu được sau phản ứng làm quỳ tím:

A.  Chuyển màu đỏ              

B.  Không chuyển màu          

C.  Chuyển màu xanh           

D.  Không xác định được

02.  Cho hỗn hợp gồm Na2CO3 và CaCO3 tác dụng đủ với V lit dung dịch HCl 1,6M thu được 6,72 lit khí CO2 ở đktc. Giá trị của V là:

A.  0,375 lit                          

B.  0,224 lit                            

C.  0,56 lit                             

D.  1,12 lit

03.  Kim loại nào khi tác dụng với dung dịch HCl loãng và với Cl2 cho cùng một loại muối?

A.  Cu                                   

B.  Ag                                    

C.  Zn                                    

D.  Fe

04.  Chỉ ra nội dung sai : “Trong nhóm halogen, từ flo đến iot ta thấy ...”.

A.   nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi : giảm dần             

B.   màu sắc : đậm dần.

C.  độ âm điện : giảm dần.              

D. trạng thái tập hợp : Từ thể khí chuyển sang thể lỏng và rắn.

05.  Cho một mẩu giấy quỳ tím vào dung dịch NaOH loãng.Sau đó sục khí Cl2 vào dung dịch đó,hiện tượng là:

A.  Giấy quỳ từ màu xanh chuyển sang màu hồng                       

B. Giấy quỳ từ màu tím chuyển sang màu xanh

C.  Giấy quỳ từ màu tím chuyển xanh rồi chuyển sang không màu  

D. Giấy quỳ không chuyển màu

06.  Sản phẩm của phương trình : Br2 + SO2 + H2O là:

A.  HBr và H2SO3               

B.  HBr và H2SO4                

C.  HBr và H2S                    

D.  HBr và S

07.  Đổ dung dịch AgNO3 vào dung dịch nào sau đây sẽ không có phản ứng?

A.  NaF                                

B.  NaCl                                

C.  NaBr                               

D.  NaI

08.  Cho 23,88 gam hỗn hợp muối NaX và NaY ( với X, Y là halogen ở hai chu kỳ liên tiếp nhau) vào dung dịch AgNO3 dư thì thu được 43,005 gam kết tủa. Công thức của hai muối đem dùng là :

A.  NaCl và NaF                  

B.   NaI và NaBr                   

C.  NaCl và NaF hoặc  NaI và NaBr   

D.  NaBr và NaCl

09.  Dung dịch nào không thể chứa trong bình thủy tinh?

A.  HNO3                            

B.  HF                                    

C.  HCl                                 

D.  H2SO4

10.  Chọn câu đúng:

A.  Clorua vôi không phải là muối

B.  Clorua vôi là muối tạo bới một kim loại liên kết với hai loại gốc axit

C.  Clorua vôi là muối tạo bới hai kim loại liên kết với một loại gốc axit

D.  Clorua vôi là muối tạo bới một kim loại liên kết với một loại gốc axit

---(Nội dung từ câu 11 đến 30 của Đề số 1 vui lòng xem online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C

A

C

A

C

B

A

C

B

B

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

A

C

B

D

A

B

C

A

A

B

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

D

B

A

D

B

C

C

A

A

C

 

ĐỀ SỐ 2

Câu 1: Hãy chọn đáp án đúng. Các nguyên tử halogen đều có

A. 5e ở lớp electron ngoài cùng.                               B. 8e ở lớp electron ngoài cùng.

C. 3e ở lớp electron ngoài cùng.                               D. 7e ở lớp electron ngoài cùng.

Câu 2: Trong nhóm halogen, chất ở trạng thái khí có màu vàng lục là:

A. Cl2                                 B. I2                               C. Br2                             D. F2

Câu 3: Nhóm VIIA còn có tên gọi là nhóm

A. kim loại kiềm thổ          B. kim loại kiềm            C. khí hiếm                    D. halogen

Câu 4: Cho các chất sau: Na2O, Cu, FeO, Ca(OH)2, KHSO3, Ag. Có mấy chất có thể phản ứng được với dd HCl?

A. 4                                     B. 2                                C. 5                                D. 3

Câu 5: Phản ứng nào sau đây chứng tỏ HCl có tính khử?

A. 2HCl  +  CuO2  →  CuCl2  +  H2O                      B. 2HCl  +  Mg(OH)2  →  MgCl2  +  2H2O

C. 4HCl  +  MnO2  →  MnCl2  +  Cl2  +  2H2O       D. 2HCl  +  Zn  →  ZnCl2  +  H2

Câu 6: Sục Cl2 vào nước, thu được nước clo màu vàng nhạt. Thành phần của nước clo gồm:

A. HCl, HClO.                                                          B. Cl2, H2O.

C. Cl2, HCl, HClO, H2O.                                          D. HCl, HClO, H2O.

Câu 7: Nước Gia-ven là hỗn hợp của dãy chất

A. NaCl, NaClO4, H2O.                                            B. NaCl, NaClO3, H2O

C. HCl, HClO, H2O                                                  D. NaCl, NaClO, H2O

Câu 8: Dung dịch HF được dùng để khắc chữ, vẽ hình lên thủy tinh nhờ phản ứng với chất nào sau đây?

A. Si                                   B. H2O                           C. K                               D. SiO2

Câu 9: Cho 10,1(g) hỗn hợp MgO và ZnO tác dụng vừa đủ với dd có chứa 0,3mol HCl. Sau phản ứng thu được m(g) muối khan. Giá trị của m là:

A. 18,65g                            B. 18,35g                       C. 18,8g                         D. 16,87g

Câu 10: Nguyên tố halogen nào có trong men răng ở người và động vật?

A. Iot                                  B. Clo                            C. Brom                         D. Flo

---(Nội dung từ câu 11 đến 30 của Đề số 2 vui lòng xem online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 2

1

D

11

B

21

C

2

A

12

B

22

D

3

D

13

C

23

D

4

A

14

B

24

B

5

C

15

C

25

A

6

C

16

A

26

B

7

D

17

C

27

A

8

D

18

C

28

A

9

B

19

B

29

A

10

D

20

D

30

D

 

ĐỀ SỐ 3

1. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Trong các halogen sau, halogen nào có tính khử yếu nhất?

A. Br                                          B. I                                        C. Cl                                     D. F

Câu 2. Nước Gia-ven là hỗn hợp của dãy chất

A. HCl, HClO, H2O                                                                B. NaCl, NaClO, H2O

C. NaCl, NaClO3, H2O                                                           D. NaCl, NaClO4, H2O.

Câu 3. Clo ẩm có tính tẩy màu và sát trùng vì

A. clo là chất có tính oxih mạnh                                              B. tạo ra Cl+ có tính oxh mạnh

C. tạo ra HCl có tính axit                                                        D. tạo ra HClO có tính oxh mạnh

Câu 4. Độ axit của các hiđro halogenua tăng dần theo thứ tự từ trái sang phải là

A. HIB. HClC. HClD. HF

Câu 5. Hãy chọn câu không chính xác

A. Halogen là những chất oxi hoá mạnh

B. Trong hợp chất các halogen đều có thể có số oxi hóa: -1, +1, +3, +5, +7

C. Khả năng oxi hóa của halogen giảm từ flo đến iot

D. Các halogen có nhiều điểm giống nhau về tính chất hoá học

Câu 6. Khi sục khí CO2 vào dung dịch chứa NaClO thì thu được

A. NaHCO3 + HClO                  B. NaHCO3 và Cl2                C. NaCl + CO3                     D. NaHCO3 + HCl

Câu 7. Cho 11,7g muối natri halogenua NaX tác dụng hết với dung dịch AgNO3 thì thu được kết tủa, kết tủa này sau khi phân hủy hoàn toàn cho 21,6g bạc kim loại. Vậy công thức muối natri halogenua NaX là (N=14, O=16, Na=23, F=19, Cl=35,5, Br=80, I=127, Ag=108)

A. NaF                                       B. NaBr                                 C. NaCl                                 D. NaI

Câu 8. Chọn phương trình phản ứng đúng.

A. 2Fe + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2                                             B. Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

C. Fe + Cl2 → FeCl2                                                               D. Cu + 2HCl → CuCl2 + H2

Câu 9. Dãy chất đều tác dụng với dung dịch HCl là

A. Fe, Ag, K2CO3, Ca(OH)2, CuO                                          B. Ag, Na, CaCO3, KOH, CaO

C. Al, Zn, FeS, NaOH, MgO                                                  D. Na, Fe, Na2CO3, Ba(OH)2, NaNO3

Câu 10. Trung hòa 150 ml dung dịch HCl bằng 300 ml dd NaOH 2M. Nồng độ mol của dung dịch HCl là

A. 1,0 M                                    B. 2,0 M                                C. 4,0 mol                             D. 3,0 M

---(Nội dung từ câu 11 đến 19 của Đề số 1 vui lòng xem online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

B

B

D

D

B

A

C

B

C

C

D

D

A

A

C

A

 

ĐỀ SỐ 4

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm):

Câu 1: Nước Gia - ven là hỗn hợp của:

A. HCl, HClO, H2O.       B. NaCl, NaClO3, H2O.     C. NaCl, NaClO, H2O.        D. NaCl, NaClO4 , H2O.

Câu 2: Dãy axit nào dưới đây được xếp theo tính axit giảm dần:

A. HI > HBr > HCl > HF.                                          C. HCl > HBr > HI > HF.            

B. HF > HCl > HBr > HI.                                           D. HCl > HBr > HF > HI.

Câu 3: Đặc điểm chung của các nguyên tố nhóm halogen là:

A. Ở điều kiện thường là chất khí.                             C. Tác dụng mạnh với H2O.   

B. Là chất oxi hoá mạnh.                                            D. Vừa có tính oxi hoá vừa có tính khử.

Câu 4: Đổ dung dịch AgNO3 vào dung dịch muối nào sau đây sẽ không có phản ứng

A. NaF.                           B. NaCl.                              C. NaBr.                              D. NaI.

Câu 5: Dung dịch axit nào sau đây không thể chứa trong bình thuỷ tinh?

A. HCl.                            B. H2SO4.                            C. HNO3.                            D. HF.

Câu 6: Các nguyên tố nhóm halogen đều có cấu hình electron lớp ngoài cùng  là:

A. ns1np6.                      B. ns2np5.                          C. ns3np4.                                 D. ns2np4.

Câu 7: Kim loại nào sau đây khi tác dụng với HCl và clo cho cùng một muối clorua kim loại:

A. Cu.                             B. Ag.                               C. Fe.                                      D. Zn.

Câu 8: Hiện tượng quan sát được khi cho khí clo vào dung dịch KI có chứa sẵn một ít hồ tinh bột?

A. Không có hiện tượng gì.                                        B. Có hơi màu tím bay lên.

C. Dung dịch chuyển sang màu vàng.                        D. Dung dịch có màu xanh đặc trưng.

Câu 9: Brom bị lẫn tạp chất là clo, để thu được brom cần làm cách nào sau đây:

A. Dẫn hỗn hợp đi qua dung dịch H2SO4 loãng.         B. Dẫn hỗn hợp đi qua nước.

C. Dẫn hỗn hợp đi qua dung dịch NaBr.                     D. Dẫn hỗn hợp đi qua dung dịch NaI.

Câu 10: Trong các dãy sau đây dãy nào tác dụng với dung dịch HCl

A. AgNO3, MgCO3, BaSO4, MnO2.                           C. Fe2O3, MnO2, Cu, Al.

B. Fe, CuO, Ba(OH)2, CaCO3.                                   D. CaCO3, H2SO4, Mg(OH)2, MnO2.

---(Nội dung từ câu 11 đến 22 của Đề số 4 vui lòng xem online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 4

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ĐA

C

A

B

A

D

B

D

B

C

B

Câu

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ĐA

B

A

D

C

B

D

A

D

A

B

 

ĐỀ SỐ 5

Câu 1(3,0 điểm) Viết các phương trình phản ứng trong các trường hợp sau:

a/ Cl2 + H2 (điều kiện ánh sáng)

d/ F2 + H2O

b/ Fe  +  Cl2 (đun nóng)

e/ Điều chế clorua vôi

c/ CuO + ddHCl.

f/ Trộn bột Al với bột I2 (có vài giọt nước làm  xúc tác).

Câu 2 (3,0 điểm):

1. Viết  01 PTHH điều chế khí Cl2 trong công nghiệp; 01 PTHH điều chế HCl trong phòng thí nghiệm (theo phương pháp sunfat) .

2. Bằng phương pháp hóa học (không dùng chất chỉ thị) hãy phân biệt các dd sau chứa trong các lọ riêng biệt  mất nhãn: HCl, BaCl2, NaI. Viết phương trình hóa học xảy ra.

3. Dẫn ra các phản ứng hóa học chứng minh tính oxi hóa Cl2>  Br2 > I2

Câu 3 (2,0 điểm):

1. Cho m gam hỗn hợp A gồm Zn và Fe2O3 tan hoàn toàn trong 700ml dd HCl 1M. Sau phản ứng thu được dd B có chứa 29,85 gam hỗn hợp muối. Để trung hòa dd B cần dùng 200 ml dd NaOH 1M thu được dd C. Tính giá trị m?

2.Cho 4,35 gam MnO2 vào 300 ml dd HCl 1M. Sau phản ứng hoàn toàn, thu được V lít khí Cl2 (đktc) và dd X.

a/ Viết phương trình phản ứng xảy ra và tính V?

b/ Cho toàn bộ dd X ở trên vào dd AgNO3 dư thu được m gam kết tủa. Tính m?

Câu 4(2,0 điểm)

1. Cho 6,56 gam hỗn hợp A gồm NaX và NaY (X, Y là 2 nguyên tố halogen ở 2 chu kỳ kế tiếp, MXY) phản ứng hoàn toàn và vừa đủ với 50 ml dd AgNO3 1 M, thu được kết tủa. Xác định hai nguyên tố  X, Y và tính khối lượng mỗi muối trong  hỗn hợp A?

2. Cho hỗn hợp A gồm: X2 và O2 (X là nguyên tố halogen, ở trạng thái khí ở điều kiện thường, có tỉ khối của A so với H2 = 31,6) tác dụng vừa đủ với m gam hỗn hợp B gồm: Al, Mg thu được 22,1 gam chất rắn C. C tan vừa đủ trong 73 gam HCl 10% thu được dung dịch D. Xác định %m của từng chất trong B?

---(Nội dung đáp án chi tiết của Đề số 5 vui lòng xem online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

Trên đây là một phần trích dẫn nội dung Bộ 5 đề thi giữa HK2 môn Hóa học 10 năm 2021 có đáp án Trường THPT Trà Ôn. Để xem toàn bộ nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm một số tư liệu cùng chuyên mục tại đây:

Chúc các em học tốt!

 

NONE

ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON