RANDOM

Bộ 4 đề kiểm tra 1 tiết HK2 năm 2020 môn Tin học 7 Trường THCS Đại Thành

Tải về
VIDEO

Mời các em cùng tham khảo Bộ 4 đề kiểm tra 1 tiết HK2 năm 2020 môn Tin học 7 được hoc247 biên soạn và tổng hợp từ Trường THCS Đại Thành, với nội dung chi tiết có đáp án đi kèm sẽ giúp các em ôn tập kiến thức, rèn luyện kỹ năng giải đề đồng thời tự đánh giá được năng lực bản thân từ đó có kế hoạch ôn tập cụ thể. Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em đạt điểm số thật cao trong kỳ thi sắp tới!

 
 
YOMEDIA

TRƯỜNG THCS ĐẠI THÀNH

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ 2

MÔN TIN HỌC 7

NĂM HỌC 2019-2020

 

ĐỀ SỐ 1:

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (5 điểm) 

Câu 1: Quan sát hộp thoại page setup như hình dưới, em hãy cho biết lề trái của bảng tính là bao nhiêu?

A. 1                                       B. 1.5                                C. 2                                  D. 0.5

Câu 2: Nút lệnh dùng để:

A. Gộp và căn trái                                                           B. Căn giữa nhiều ô

C. Gộp và căn giữa                                                          D. Gộp nhiều ô thành 1 ô

Câu 3: Các dạng biểu đồ phổ biến thường dùng là:

A. Đường gấp khúc, hình tròn.                                          B. Biểu đồ hình cột, đường gấp khúc.

C. Biểu đồ hình cột, đường gấp khúc, hình tròn.                 D. Biểu đồ hình cột, hình tròn.

Câu 4: Trong định dạng bảng tính có mấy hướng trang?

A. 2                                       B. 3                                   C. 4                                  D. 1

Câu 5: Nhóm lệnh Sort&Filter thuộc dải lệnh:

A. Home và Data                    B. Home và View              C. Data và View                D. Home và Design

Câu 6: Lệnh Axis Titles trong nhóm lệnh Labels dùng để:

A. Thêm hoặc ẩn tiêu đề của trục tọa độ                            B. Thêm hoặc ẩn tiêu đề của biểu đồ.

C. Thêm hoặc ẩn chú giải của biểu đồ.                              D. Thêm hoặc ẩn giá trị của trục tọa độ.

Câu 7: Chọn phát biểu đúng:

A. Khi dữ liệu thay đổi, phải xây dựng lại biểu đồ từ đầu.

B. Chỉ có thể trình bày từng loại dữ liệu bằng duy nhất một dạng biểu đồ phù hợp.

C. Không thể thay đổi được dạng biểu đồ đối với một biểu đồ đã được tạo.

D. Biểu đồ cột minh họa các số liệu trong bảng dưới dạng các cột.

Câu 8: Để in trang tính em chọn:

A. File\ Open                          B. File\ Edit                       C. File\ Print                      D. File\ Save

Câu 9: Để vẽ biểu đồ em chọn nhóm lệnh:

A. Add-Ins                             B. Charts                           C. Insert                            D. Table

Câu 10: Ô C5 có màu vàng, chữ màu đỏ; ô A3 có màu trắng, chữ đen. Nếu sao chép nội dung ô C5 sang ô A3 thì:

A. Ô A3 màu vàng, chữ đỏ.                                              B. Ô A3 màu trắng, chữ đỏ.

C. Ô A3 màu trắng, chữ đen.                                            D. Ô A3 màu vàng, chữ đen.

---(Nội dung đầy đủ chi tiết của đề kiểm tra vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

 

ĐỀ SỐ 2:

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (5 điểm) 

Câu 1: Nhóm lệnh Sort&Filter thuộc dải lệnh:

A. Data và View                     B. Home và Data                C. Home và View              D. Home và Design

Câu 2: Để vẽ biểu đồ em chọn nhóm lệnh:

A. Table                                 B. Charts                           C. Insert                            D. Add-Ins

Câu 3: Trong ô A1 đang có số 1.59, nếu nhấn nút lệnh Decrease Decimal thì kết quả hiển thị ở ô A1 là:

A. 1                                       B. 1.6                                C. 1.5                                D. 2

Câu 4: Cho dữ liệu như hình 2a, để định dạng được như hình 2b, em nháy chọn nút lệnh:

  (Hình 2a)                                                             

 (Hình 2b)

A. và                          B. ,                  C.                      D. và 

Câu 5: Để lọc dữ liệu em sử dụng lệnh:

A. Fill                                    B. Sort                               C. Filter                             D. Select

Câu 6: Nút lệnh dùng để kẻ đường biên cho bảng:

A.                                 B.                             C.                               D. 

Câu 7: Để in trang tính em chọn:

A. File\ Save                           B. File\ Edit                       C. File\ Print                      D. File\ Open

Câu 8: Cho bảng như hình:

Nếu di chuyển công thức ở ô D5 dang ô D6 thì công thức trong ô D6 là:

A. =B5+C6                            B. =B5+C5                        C. =B6+C6                        D. =B6+C5

Câu 9: Nút lệnh  dùng để:

A. Gộp và căn giữa                                                          B. Gộp nhiều ô thành 1 ô

C. Gộp và căn trái                                                           D. Căn giữa nhiều ô

Câu 10: Quan sát hộp thoại page setup như hình dưới, em hãy cho biết lề trái của bảng tính là bao nhiêu?

A. 1                                       B. 0.5                                C. 1.5                                D. 2

---(Nội dung đầy đủ chi tiết của đề kiểm tra vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

 

ĐỀ SỐ 3:

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (5 điểm) 

Câu 1: Chọn phát biểu đúng:

A. Khi dữ liệu thay đổi, phải xây dựng lại biểu đồ từ đầu.

B. Biểu đồ cột minh họa các số liệu trong bảng dưới dạng các cột.

C. Chỉ có thể trình bày từng loại dữ liệu bằng duy nhất một dạng biểu đồ phù hợp.

D. Không thể thay đổi được dạng biểu đồ đối với một biểu đồ đã được tạo.

Câu 2: Nút lệnh dùng để:

A. Gộp nhiều ô thành 1 ô                                                 B. Gộp và căn giữa

C. Căn giữa nhiều ô                                                         D. Gộp và căn trái

Câu 3: Nút lệnh dùng để kẻ đường biên cho bảng:

A.                                  B.                              C.                                D. 

Câu 4: Trong ô A1 đang có số 1.59, nếu nhấn nút lệnh Decrease Decimal thì kết quả hiển thị ở ô A1 là:

A. 2                                       B. 1.6                                C. 1                                  D. 1.5

Câu 5: Muốn tính tổng các giá trị trong ô A2 và D3, sau đó lấy kết quả nhân với giá trị trong ô E4. Em nhập công thức:

A. = (A2 + D3) * E4               B. (A2 + D3) * E4              C. = (A2 + D3) E4             D. = (A2 + D3) x E4

Câu 6: Để in trang tính em chọn:

A. File\ Save                           B. File\ Edit                       C. File\ Print                      D. File\ Open

Câu 7: Cho bảng như hình:

Nếu di chuyển công thức ở ô D5 dang ô D6 thì công thức trong ô D6 là:

A. =B5+C6                            B. =B5+C5                        C. =B6+C6                        D. =B6+C5

Câu 8: Để lọc dữ liệu em sử dụng lệnh:

A. Filter                                 B. Sort                               C. Fill                               D. Select

Câu 9: Trong định dạng bảng tính có mấy hướng trang?

A. 3                                       B. 1                                   C. 4                                  D. 2

Câu 10: Nút lệnh để thực hiện sắp xếp theo thứ tự tăng dần là:

A.                                     B.                                C.                                D. 

---(Nội dung đầy đủ chi tiết của đề kiểm tra vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

 

ĐỀ SỐ 4:

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (5 điểm) 

Câu 1: Các dạng biểu đồ phổ biến thường dùng là:

A. Đường gấp khúc, hình tròn.                                          B. Biểu đồ hình cột, đường gấp khúc, hình tròn.

C. Biểu đồ hình cột, hình tròn.                                          D. Biểu đồ hình cột, đường gấp khúc.

Câu 2: Cho dữ liệu như hình 2a, để định dạng được như hình 2b, em nháy chọn nút lệnh:

  (Hình 2a)                                                              

 (Hình 2b)

A. và                          B. ,                  C. và                      D. và 

Câu 3: Để thêm thông tin chú giải cho biểu đồ em chọn lệnh:

A. Data Table                          B. Chart Title                     C. Data Lable                     D. Legend

Câu 4: Lệnh Axis Titles trong nhóm lệnh Labels dùng để:

A. Thêm hoặc ẩn chú giải của biểu đồ.                              B. Thêm hoặc ẩn tiêu đề của trục tọa độ

C. Thêm hoặc ẩn giá trị của trục tọa độ.                            D. Thêm hoặc ẩn tiêu đề của biểu đồ.

Câu 5: Trong phần mềm GeoGebra, biểu tượng dùng để:

A. Vẽ véc tơ                           B. Vẽ đoạn thẳng                C. Vẽ đường thẳng             D. Vẽ tia

Câu 6: Ô C5 có màu vàng, chữ màu đỏ; ô A3 có màu trắng, chữ đen. Nếu sao chép nội dung ô C5 sang ô A3 thì:

A. Ô A3 màu vàng, chữ đỏ.                                              B. Ô A3 màu trắng, chữ đỏ.

C. Ô A3 màu trắng, chữ đen.                                            D. Ô A3 màu vàng, chữ đen.

Câu 7: Để lọc dữ liệu em sử dụng lệnh:

A. Filter                                 B. Sort                               C. Fill                               D. Select

Câu 8: Cho bảng như hình:

Nếu di chuyển công thức ở ô D5 dang ô D6 thì công thức trong ô D6 là:

A. =B6+C5                            B. =B6+C6                        C. =B5+C6                        D. =B5+C5

Câu 9: Nút lệnh để thực hiện sắp xếp theo thứ tự tăng dần là:

A.                                    B.                                C.                               D. 

Câu 10: Để vẽ biểu đồ em chọn nhóm lệnh:

A. Insert                                 B. Table                             C. Add-Ins                        D. Charts

---(Nội dung đầy đủ chi tiết của đề kiểm tra vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

 

...

Trên đây là phần trích dẫn nội dung Bộ 4 đề kiểm tra 1 tiết HK2 năm 2020 môn Tin học 7 Trường THCS Đại Thành, để xem nội dung đầy đủ, chi tiết vui lòng đăng nhập vào hệ thống hoc247.net chọn chức năng xem online hoặc tải về máy!

Ngoài ra các em học sinh có thể thử sức mình thông qua hình thức thi trắc nghiệm online trong vòng 45 phút tại đây:

Chúc các em đạt điểm số thật cao!

 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)