YOMEDIA

Bộ 3 đề thi HK2 năm 2020 môn Tin học 7 Trường THPT Hòa Bình

Tải về
VIDEO

Mời các em học sinh cùng tham khảo tài liệu Bộ 3 đề thi HK2 năm 2020 môn Tin học 7 được hoc247 biên soạn và tổng hợp từ Trường THPT Hòa Bình. Đề thi gồm các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận hoàn thành trong 45 phút. Hy vọng tài liệu này sẽ giúp ích cho các em trong quá trình ôn tập chuẩn bị cho kì thi HK2 sắp tới.

 
 
YOMEDIA

TRƯỜNG THCS HÒA BÌNH

ĐỀ THI HỌC KÌ 2

MÔN TIN HỌC 7

NĂM HỌC 2019-2020

 

ĐỀ SỐ 1:

Câu 1: Bạn Minh nhập vào ô A2 nội dung “28/10/2007”. Theo em ở chế độ ngầm định sau khi nhấn Enter thì nội dung được căn thẳng

A. ở giữa                              B. lề trái                           C. lề phải                         D. hai lề

Câu 2: Trong ô A1 đang có số 9.1154, em cần nhấn nút lệnh  hai lần thì giá trị hiện thị trong ô A1 là gì?

A. 9.11                                 B. 9.12                             C. 9.114                           D. 9.115

Câu 3: Thao tác nháy chuột vào nút tên cột A, nhấn giữ chuột và kéo thả đến cột C để thực hiện

A. chọn cột A, C, D                                                      B. chọn cột A1, B1,C1

C. chọn các cột A, B, C                                               D. chọn cột A, B, D

Câu 4: Giả sử cần tính tổng các giá trị trong các ô A1, C1 sau đó nhân kết quả với ô E1. Cách nhập nào sau đây đúng?

A. = (A1+C1*E1                 B. = A1+C1)*E1             C. = (A1+C1)*E1           D. = A1+C1*E1

Câu 5: Tại ô A1 em nhập hàm =Max(5,3+5,9) thì kết quả nhận được là:

A. không hiển thị kết quả mà thông báo lỗi                 B. 5.9

C. 9                                                                               D. 5

Câu 6: Một trang tính có tối đa bao nhiêu hàng?

A. 1048765                          B. 1048567                      C. 1048675                      D. 1048576

Câu 7: Trong bảng tính chi tiêu gia đình quý I để tính trung bình chi tiêu của quý I em nhập công thức:

A. = Average(B3:B7)                                                   B. = Average (B3:D7)

C. = Average(B3:B7)                                                   D. =Average(B3:D7)

Câu 8: Trong hình dưới đây bạn Minh đã nhập công thức tại ô D19. Sau khi nhấn Enter thì kết quả trong ô 19 hiển thị là gì?

A. A19*|B19                        B. = A19*C19                 C. A19*B19                    D. 50

Câu 9: Bạn An nhập vào ô A1 nội dung “76 Nguyễn Văn Cừ”. Theo em, ở chế độ ngầm định sau khi nhấn Enter thì nội dung trên được căn thẳng

A. hai lề                                B. lề phải                         C. ở giữa                          D. lề trái

Câu 10: Để chọn khối A1: F9 em thực hiện

A. nháy chuột chọn ô A1, nháy chuột chọn ô F9

B. nháy chuột chọn ô A1, kéo thả tới ô F9

C. nháy phải chuột chọn ô A1, nháy phải chuột chọn ô F9

D. nháy chuột chọn ô A1, di chuyển tới ô F9

Câu 11: Một bảng tính khi mới mở thường có bao nhiêu trang tính?

A. 4                                      B. 6                                  C. 5                                  D. 3

Câu 12: Để chọn cột AX em gõ vào hộp tên như sau:

A. AX:1                               B. AX                              C. AX:AX                       D. A:X

Câu 13: Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau:

A. Để xóa hàng ta chọn hàng đó rồi nhấn phím Delete

B. Khi sao chép các ô tính không chứa công thức thì nội dung ô tính được sao chép vào giống hệt nội dung ô tính ban đầu

C. Để xóa hàng ta chọn hàng đó rồi nhấn phím Insert

D. Khi sao chép hoặc di chuyển các ô sang các ô đích thì nội dung của các ô đích là giống nhau

Câu 14: Trong ô A1 có số 6, trong ô B1 có số 0, trong ô C1 không có dữ liệu. Nếu nhập tại ô D1 công thức =Average(A1:C1) thì kết quả nhận được là:

A. 2                                      B. 0                                  C. 6                                  D. 3

Câu 15: Khi mở bảng tính mới, nháy chuột chọn hàng 3 và gõ “Họ và tên” thì nội dung này nằm trong ô tính nào?

A. B3                                    B. C3                               C. D3                               D. A3

---(Nội dung đầy đủ, chi tiết của đề thi vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

 

ĐỀ SỐ 2:

Câu 1: Giả sử cần tính tổng các giá trị trong các ô A1, C1 sau đó nhân kết quả với ô E1. Cách nhập nào sau đây đúng?

A. = (A1+C1)*E1                B. = A1+C1*E1              C. = (A1+C1*E1             D. = A1+C1)*E1

Câu 2: Một bảng tính khi mới mở thường có bao nhiêu trang tính?

A. 3                                      B. 5                                  C. 4                                  D. 6

Câu 3: Trong hình dưới đây, thanh công thức đang hiển thị nội dung của ô tính có địa chỉ là gì?

A. A                B. C1                                       C. A1                               D. C

Câu 4: Bạn An nhập vào ô A1 nội dung “76 Nguyễn Văn Cừ”. Theo em, ở chế độ ngầm định sau khi nhấn Enter thì nội dung trên được căn thẳng

A. hai lề                                B. lề trái                           C. ở giữa                          D. lề phải

Câu 5: Trong hình dưới đây, nếu sao chép công thức ở ô D6 sang ô B5 thì kết quả hiển thị trong ô B56 là:

A. #REF!                              B. 4                                  C. 9                                  D. 5

Câu 6: Khi mở bảng tính mới, nháy chuột chọn hàng 3 và gõ “Họ và tên” thì nội dung này nằm trong ô tính nào?

A. A3                                   B. C3                               C. B3                               D. D3

Câu 7: Để tìm giá trị nhỏ nhất trong các giá trị 5, 4, 6 trong khối A3:C3 bạn Linh thực hiện nhập =Min (A3:C3) sau đó nhấn enter thì màn hình hiển thị bảng thông báo. Nếu nhấn Yes thì kết quả nhận được là:

A. #Name?                           B. 4                                  C. #Value?                      D. #####

Câu 8: Tại ô A1 em nhập hàm =Max(5,3+5,9) thì kết quả nhận được là:

A. 5.9                                                                            B. không hiển thị kết quả mà thông báo lỗi

C. 9                                                                               D. 5

Câu 9: Cho bảng tính chi tiêu gia đình quý I, để tính tổng chi tại ô B8, em nhập hàm sau:

A. =sum (B3:D7)                 B. =sum(B3:B7)              C. =sum (B3:B7)             D. =sum(B3:D7)

Câu 10: Để chọn cột AX em gõ vào hộp tên như sau:

A. AX:1                               B. AX:AX                       C. AX                              D. A:X

Câu 11: Trong ô A1 có số 6, trong ô B1 có số 0, trong ô C1 không có dữ liệu. Nếu nhập tại ô D1 công thức =Average(A1:C1) thì kết quả nhận được là:

A. 0                                      B. 2                                  C. 6                                  D. 3

Câu 12: Thao tác nháy chuột vào nút tên cột A, nhấn giữ chuột và kéo thả đến cột C để thực hiện

A. chọn cột A, C, D                                                      B. chọn cột A, B, D

C. chọn cột A1, B1,C1                                                 D. chọn các cột A, B, C

Câu 13: Khi tính trung bình của các giá trị từ 1 đến 8 trong khối A2:A9 bạn An đã nhập hàm như sau:

 = avegera(A2:A9) thì kết quả nhận được là:

A. #NAME?                         B. 45                                C. 4.5                               D. 36

Câu 14: Giả sử trên màn hình em không quan sát được ô tính đang được chọn có viền đậm thì em có thể dựa vào đâu để biết được ô tính đang được chọn?

A. Hộp tên                            B. Thanh trạng thái         C. Thanh tiêu đề              D. Thanh công thức

Câu 15: Trong bảng tính chi tiêu gia đình quý I, để xóa cột B bạn Hà thực hiện:

A. chọn cột B → Home → trong nhóm Cells chọn Delete sheet

B. chọn cột B → Home → trong nhóm Cells chọn Delete

C. chọn cột B → Home → trong nhóm Cells chọn Delete column

D. chọn cột B → Home → trong nhóm Cells chọn Delete sheet column

---(Nội dung đầy đủ, chi tiết của đề thi vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

 

ĐỀ SỐ 3:

Câu 1: Trong hình dưới đây bạn Hoa đã nhập công thức tại ô D19. Sau khi nhấn Enter thì kết quả trong ô 19 hiển thị là gì?

A. A19+B19                        B. 38                                C. =A19+B19                 D. 15

Câu 2: Trong ô A1 đang có số 9.1154, em cần nhấn nút lệnh  hai lần thì giá trị hiện thị trong ô A1 là gì?

A. 9.12                                 B. 9.1                               C. 9.115                           D. 9.11

Câu 3: Ô C5 là vùng giao nhau giữa

A. cột 5 và hàng C               B. cột C và hàng 5           C. cột C5                         D. hàng 5C

Câu 4: Để tìm giá trị nhỏ nhất trong các giá trị 5, 4, 6 trong khối A3:C3 bạn Linh thực hiện nhập =Min (A3:C3) sau đó nhấn enter thì màn hình hiển thị bảng thông báo. Nếu nhấn Yes thì kết quả nhận được là:

A. 4                                      B. #Value?                       C. #Name?                      D. #####

Câu 5: Bạn An nhập vào ô A1 nội dung “76 Nguyễn Văn Cừ”. Theo em, ở chế độ ngầm định sau khi nhấn Enter thì nội dung trên được căn thẳng

A. ở giữa                              B. lề phải                         C. hai lề                           D. lề trái

Câu 6: Khi tính trung bình của các giá trị từ 1 đến 8 trong khối A2:A9 bạn An đã nhập hàm như sau:

= avegera(A2:A9) thì kết quả nhận được là:

A. #NAME?                         B. 45                                C. 36                                D. 4.5

Câu 7: Trong hình dưới đây, nếu sao chép công thức ở ô D6 sang ô B5 thì kết quả hiển thị trong ô B56 là:

A. 4                                      B. 9                                  C. #REF!                         D. 5

Câu 8: Bạn Minh nhập vào ô A2 nội dung “10/28/2007”. Theo em ở chế độ ngầm định sau khi nhấn Enter thì nội dung được căn thẳng

A. ở giữa                              B. lề phải                         C. lề trái                           D. hai lề

Câu 9: Trong hình dưới đây bạn Minh đã nhập công thức tại ô D19. Sau khi nhấn Enter thì kết quả trong ô 19 hiển thị là gì?

A. 50                                    B. A19*|B19                   C. = A19*C19                 D. A19*B19

Câu 10: Để chọn khối A1: F9 em thực hiện

A. nháy chuột chọn ô A1, nháy chuột chọn ô F9

B. nháy chuột chọn ô A1, di chuyển tới ô F9

C. nháy phải chuột chọn ô A1, nháy phải chuột chọn ô F9

D. nháy chuột chọn ô A1, kéo thả tới ô F9

Câu 11: Để chọn cột AX em gõ vào hộp tên như sau:

A. AX:1                               B. AX:AX                       C. AX                              D. A:X

Câu 12: Giả sử trên màn hình em không quan sát được ô tính đang được chọn có viền đậm thì em có thể dựa vào đâu để biết được ô tính đang được chọn?

A. Thanh công thức             B. Thanh trạng thái         C. Hộp tên                       D. Thanh tiêu đề

Câu 13: Trong ô A1 có số 6, trong ô B1 có số 0, trong ô C1 không có dữ liệu. Nếu nhập tại ô D1 công thức =Average(A1:C1) thì kết quả nhận được là:

A. 2                                      B. 0                                  C. 6                                  D. 3

Câu 14: Khi mở bảng tính mới, nháy chuột chọn hàng 3 và gõ “Họ và tên” thì nội dung này nằm trong ô tính nào?

A. B3                                    B. C3                               C. D3                               D. A3

Câu 15: Trong bảng tính chi tiêu gia đình quý I, để chèn thêm một hàng ở trên hàng 2 bạn Hà thực hiện:

A. chọn hàng 2 → Home → trong nhóm Cells chọn Insert sheet

B. chọn hàng 3 → Home → trong nhóm Cells chọn Insert sheet

C. chọn hàng 2 → Home → trong nhóm Cells chọn Insert sheet row

D. chọn hàng 3 → Home → trong nhóm Cells chọn Insert sheet row

---(Nội dung đầy đủ, chi tiết của đề thi vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

...

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Bộ 3 đề thi HK2 năm 2020 môn Tin học 7 Trường THPT Hòa Bình. Để xem toàn bộ nội dung đề thi các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính. 

Hy vọng bộ đề cương này sẽ giúp các em trong học sinh lớp 7 ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới.

 

 

 

YOMEDIA
1=>1