AMBIENT

Bài tập viết lại câu tiếng Anh lớp 7 học kì 1 có đáp án

Tải về

Tài liệu về bài tập viết lại câu tiếng Anh lớp 7 trong chương trình học kì 1 sẽ giúp các em củng cố lại kỹ năng viết câu với đúng cấu trúc ngữ pháp đã được học.

Rewrite the sentnces with the words given

Orders

EXCERICES

KEY

1

How old are you? (What …?)

What is your age?

2

How old is Lan? (What …?)

What is Lan’s age?

3

What do you do?  (job/ occupation)

What is your job/ occupation?

4

Where do you live? (What …?)

What is your address?

5

Where does Tom live? (What …?)

What I Tom’ address?

6

How far is it from your house to school? (What …?)

What is the distance from your house to school?

7

Her new school is bigger than her old school. (Her old ….)

Her old school is smaller than her new school.

Her old school is not as big as her new school.

8

This is a lovely home. (What …!)

What a lovely home!

9

These houses are very modern. (What…!)

What modern houses!

10

That armchair is very comfortable. (What …!)

What a comfortable armchair!

 

11

Those are very convenient kitchens. (What ..!)

What a convenient kitchen!

12

The weather is awful.  (What …!)

What awful weather!

13

This bathroom is very amazing. (What…!)

What an amazing bathroom!

14

That is a very comfortable house. (How…!)

How comfortable that house is!

15

He runs very fast. (How …!)

How fast he runs!

16

She is a very beautiful girl. (How ..!)

How beautiful she is!

17

These boys are very handsome. (How ..!)

How handsome these boys are!

18

This dress is very expensive. (What …!)

What an expensive dress!

19

How many rooms are there in his house? (have)

How many rooms does his house have?

20

She teaches history. (She is …)

She is a history teacher.

 

Trên đây là trích dẫn tài liệu về bài tập viết lại câu trong chương trình tiếng Anh lớp 7 học kì 1, để xem đầy đủ nội dung bài tập và đáp án gợi ý các em vui lòng đăng nhập website học247.net chọn Xem online hoặc Tải về máy tính. Chúc các em học tốt và đạt kết quả cao trong học tập.

 

AMBIENT
?>