ON
ADMICRO

5 Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 7 có đáp án năm 2017

Tải về
VIDEO_3D

Dưới đây là Bộ đề kiểm tra học kỳ 2 môn Tin học lớp 7 được Hoc247 sưu tầm nhằm giới thiệu đến các em học sinh lớp 7 và quý thầy cô giáo bộ môn Tin học tham khảo. Mỗi mã đề đều có kèm theo đáp án để tiện cho các em đối chiếu với kết quả bài làm thử của mình. Hi vọng đây tài liệu tham khảo hữu ích cho các em củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng làm bài và quý thầy cô sử dụng tham khảo trong quá trình thiết kế đề ôn tập cho các em học sinh. Mời các bạn cùng tham khảo.

 
 
YOMEDIA

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016-2017

Môn: Tin học 7

Thời gian làm bài 45 phút

(Gồm: 10 câu trắc nghiệm; 3 câu tự luận)

ĐỀ SỐ 1

I. Trắc nghiệm (5đ): Chọn câu trả lời đúng

Câu 1: Để tô màu chữ cho trang tính em sử dụng nút lệnh:

A. Nút                                      B. Nút                       C. Nút                       D. Nút

Câu 2: Để kẻ đường biên cho trang tính, ta sử dụng nút lệnh:

A. Nút                                      B. Nút                        C. Nút                       D. Nút  

Câu 3: Để tăng chữ số thập phân, ta sử dụng nút lệnh:

A. Nút                                       B. Nút                         C. Nút                      D. Nút

Câu 4: Để điều ngắt trang, ta sử dụng lệnh nào:

A. Page Break Preview                                                B. Print                       

C. Print Preview                                                          D. Margin

Câu 5: Để thiết đặt lề Trên cho trang tính, ta sử dụng nút lệnh:

A. Left                                B. Top                         C. Bottom                       D. Right

Câu 6: Để chọn hướng giấy in, ta sử dụng hộp thoại Page Setup và trang:

A. Margins                         B. Header                      C. Sheet                        D. Page

Câu 7: Nút  dùng để:                     

A. Sắp xếp theo thứ tự tăng dần                                                               

C. Sắp xếp theo thứ tự giảm dần

C. Tăng chữ số thập phân                                                                            

D. Giảm chữ số thập phân

Câu 8: Để lọc các hàng có giá trị lớn nhất, ta nháy nút:

A. Left                                  B. Bottom                        C. Top                          D. Right

Câu 9: Để tạo biểu đồ từ dữ liệu trên trang tính, ta sử dụng nút lệnh:

A. Nút                                  B. Nút                                C. Nút                           D. Nút

Câu 10: Để xóa biểu đồ, ta sử dụng nút lênh:

A. Cut                                 B. Open                              C. Copy                        D. Delete

II. Tự luận (5đ):
1) Nêu các bước định dạng phông chữ và kiểu chữ (1đ)
2) Thế nào là lọc dữ liệu. Nêu các bước lọc dữ liệu(2đ)
3) Cho bảng tính sau:

a) Nêu thao tác sắp xếp cột Họ Và Tên theo thứ tự tăng dần? (1đ)
b) Nêu thao tác lọc 3 bạn có ĐTB thấp nhất? (1đ)

........... Hết! ..........

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM ĐỀ SỐ 1:

I. Trắc nghiệm (5đ):

Câu

Đáp án

1

B

2

C

3

A

4

A

5

B

6

D

7

C

8

B

9

C

10

D

II. Tự luận (5đ):
1) Nêu các bước định dạng phông chữ và kiểu chữ (1đ)

* Định dạng phông chữ:

- Chọn ô (hoặc các ô) cần định dạng

- Nháy mũi tên ở hộp thoại Font  

- Chọn phông chữ thích hợp.

* Định dạng kiểu chữ:

- Chọn ô (hoặc các ô) cần định dạng

- Nháy vào các kiểu chữ để chọn kiểu chữ

Trong đó: +  Kiểu chữ đậm

               +  Kiểu chữ nghiêng

               +  Kiểu gạch chân

2) Thế nào là lọc dữ liệu. Nêu các bước lọc dữ liệu (2đ)

* Lọc dữ liệu: Là chọn và chỉ hiển thị các hàng thoả mãn các tiêu chuẩn nhất định nào đó.

* Các bước lọc dữ liệu:

Bước 1: Chuẩn bị

- Nháy chuột chọn một ô trong vùng có dữ liệu cần lọc

- Mở bảng chọn Data/Filter/AutoFilter.

Bước 2: Lọc

- Nháy vào nút  trên hàng tiêu đề cột.

3) Cho bảng tính sau:

a) Nêu thao tác sắp xếp cột Họ Và Tên theo thứ tự tăng dần? (1đ)

- Nháy chuột chọn một ô bất kì trong cột Họ Và Tên

- Nháy vào nút  trên thanh công cụ.

b) Nêu thao tác lọc 3 bạn có ĐTB thấp nhất? (1đ)

- Nháy chuột chọn một ô bất kì trong cột ĐTB

- Mở bảng chọn Data/Filter/AutoFilter

- Nháy vào nút  trên hàng tiêu đề cột

- Nháy Bottom " Nhập số hàng là 3 " Nháy OK.

 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016-2017

Môn: Tin học 7

Thời gian làm bài 45 phút

(Gồm: 10 câu trắc nghiệm; 3 câu tự luận)

ĐỀ SỐ 2

I. TRẮC NGHIỆM: (5đ)

1. Để tăng chữ số thập phân ta nhấn vào nút

A.                                    B.                                 C.                                    D.

2. Phần mềm Toolkit Math dùng để?

A. Luyện gõ phím nhanh.                                                             B. Vẽ hình học động.

C. Quan sát và tra cứu bản đồ thế giới.                   D. Học toán đơn giản.

3. Hãy cho biết  dùng nút lệnh nào trong các nút lệnh sau:

A.                                                              B. 

C.                                                             D. 

4. Phần mềm Geogebra dùng để?

A. Luyện gõ phím nhanh.                                                             B. Vẽ hình học động.

C. Quan sát và tra cứu bản đồ thế giới.                   D. Học toán đơn giản.

5. Để  thay đổi cỡ chữ trên bảng tính, ta sử dụng nút lệnh nào:

A.                                                                  B. 

C.                                                               D. 

6. Để xem trước trang in, em sử dụng lệnh nào:

A.                                              B. 

C. Print Preview                                             D. 

7. Để in văn bản, em sử dụng nút lệnh:

A.                                    B.                     C.                                       D.

8. Để điều chỉnh các trang in được hợp lí, chúng ta phải làm gì?

A. Thay đổi hướng giấy in                          

B. Định dạng màu chữ

C. Định dạng phông chữ                              

D. Điều chỉnh dấu ngắt trang

9. Để chọn hướng giấy in cho trang tính ta chọn lệnh nào trong các lệnh sau?

A. File/ page setup                                                          B. File/ print     

C. File/ Save                                                       D. File/ close    

10. Để sắp xếp danh sách dữ liệu giảm dần, em làm thế nào?

A. Nháy chọn 1 ô trong cột cần sắp xếp rồi nháy nút 

B. Nháy chọn 1 ô trong cột cần sắp xếp rồi nháy nút 

C. Nháy nút 

D. Nháy nút 

II. PHẦN TỰ LUẬN: (5đ)

Câu 1: Cho bảng điểm sau:

a) Tính điểm tổng cộng của học sinh đầu tiên. (0.5đ)

b) Tính điểm trung bình của học sinh đầu.(0.5đ)

c) Viết công thức tính điểm lớn nhất  của học sinh có số thứ tự (Stt) thứ 3 .  (0,5đ)

d) Viết công thức tính điểm nhỏ nhất của học sinh có số thứ tự (Stt) thứ 5. (0,5đ)

Câu 2. Trình bày các bước tạo biểu đồ. (2đ)

Câu 3. Sử dụng phần mềm Toolkit Math: (1đ)

a) Tính giá trị biểu thức  0.24 x (-15)/4 (0.5d)

b) Vẽ đồ thị hàm số  y = 2x (0.5đ)

........... Hết! ..........

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM ĐỀ SỐ 2:

I. TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

A

D

B

A

C

C

C

D

A

B

Mỗi câu (0.5đ)

II.TỰ LUẬN: (5 điểm)

Câu 1.

a) Tính điểm tổng cộng của học sinh đầu tiên. (0.5đ)

=SUM(C3:F3)       (0.5đ)

b) Tính điểm trung bình của học sinh đầu tiên. (0.5đ)

= AVERAGE(C3:F3)     (0.5đ)

c) Viết công thức tính điểm lớn nhất  của học sinh có số thứ tự (Stt) thứ 3 .  (0,5đ)

= MAX(C5:F5)     (0.5đ)

d) Viết công thức tính điểm nhỏ nhất của học sinh có số thứ tự (Stt) thứ 5. (0,5đ)

=MIN(C7:F7)      (0.5đ)

Câu 2. Trình bày các bước tạo biểu đồ. (2đ)

- Chọn một ô trong miền có dữ liệu cần vẽ biểu đồ. (1đ)

- Mở hộp thoại Chart Wizard: Nháy nút Chart Wizard trên thanh công cụ. (0.5đ)

- Nháy liên tục nút Next và nháy nút Finish trên hộp thoại cuối cùng (Khi nút Next bị mờ đi). (0.5đ)

Câu 3. Sử dụng phần mềm Toolkit Math: (1đ)

a) tính giá trị biểu thức  0.24 x (-15)/4 (0.5d)

Simpljfy = 0.24*(-15)/4

b) Vẽ đồ thị hàm số  y = 2x (0.5đ)

Plot y = 2*x

 

{--xem đầy đủ nội dung ở phần xem online hoặc tải về --}

Trên đây là trích dẫn một số đề trong Bộ đề thi thử học kì 2 môn Tin học 7. Để tham khảo đầy đủ và chi tiết hơn, các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập tài khoản trên trang hoc247.net để có thể tải trọn bộ đề thi nhé.

Chúc các em ôn tập thật tốt và đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới!smiley

 

 

 


ERROR:index hoc247netdocument: query error: no field 'topic' found in schema

 

YOMEDIA
1=>1