YOMEDIA

35 bài tập trắc nghiệm Chương 1 Đại số 7 năm 2019

Tải về
 
ZUNIA12

Nhằm giúp các em học sinh chuẩn bị tốt kiến thức trước khi bước vào những bài kiểm tra 1 tiết. HỌC247 xin giới thiệu đến các em tài liệu 35 bài tập trắc nghiệm Chương 1 Đại số 7 năm 2019. Tài liệu được biên soạn nhằm giúp các em tự luyện tập với các câu bài tập đa dạng, ôn tập lại các kiến thức cần nắm một cách hiệu quả của chương 1 Đại số 7. Mời các em cùng tham khảo

ANYMIND360

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG I

 ĐẠI SỐ 7

Câu 1: Cho x = |x|  , kết quả nào đúng nhất sau đây:

A. x = 0                      B. x = 1                      C. x > 0                      D. x \( \ge 0\)

Câu 2: Trong các phân số sau, phân số nào biểu diễn số hửu tỷ \(\frac{2}{{ - 5}}?\)

A.  \(\frac{4}{{ - 15}}\)                      B. \(\frac{{ - 4}}{{10}}\)                         C.  \(\frac{{12}}{{ - 15}}\)                       D. Một kết quả khác

Câu 3: Cho  \(\frac{x}{{21}} = \frac{1}{3}\). Giá trị của x bằng: 

 A. 63                          B.                             C. 7                            D. 0,7

Câu 4: 76 + 75 – 74 chia hết cho: 

A. 5                             B.7                              C.11                            D. Cả 3 số trên.

Câu 5 Giá trị của x trong phép tính:   x \( + \frac{1}{2} = \frac{5}{3}\)    là:

A.  7/6                           B.  13/6                        C. 4                    D. 6/5 

Câu 6:     Kết quả của phép tính \(\left( { - \frac{3}{7} + \frac{3}{5}} \right):\frac{{20}}{{21}} + \left( { - \frac{4}{7} + \frac{2}{5}} \right):\frac{{20}}{{21}}\)  là :

A. 2

B. 0

C. -1

D. 1

Câu 7:   Giá trị của biểu thức: \({11^{18}} + {11^{17}} - {11^{16}}.2\) chia hết cho số nào sau đây?

A. 160

B. 147

C. 150

D. 130

Câu 8: Viết dưới dạng lũy thừa cơ số 10 của 256.84 là :

A. 108

B. 1012

C. 1010

D. 1010

Câu 9:    Tìm x nếu :│0,1- x│= 2,1:  

A. x = -2,2 hoặc x = 2              B. x = -2 hoặc x = 2,2

C. x = -2,2                                 D. x = -2

Câu 10 : 57 – 56 +55  chia hết cho:  

A.  5                            B.  3                C. 7                 D.Cả 3 câu trên

Câu 11: 1) Tìm tất cả các số nguyên n thỏa mãn các đẳng thức sau \(\frac{{{{25}^n}}}{{{5^3}}} = {5^{3n}}\), ta có

A.  n = 3              B.  n = -1               C.  n = 1               D. n = -3

2) Tìm tất cả các số nguyên n thỏa mãn các đẳng thức sau \({\left( {\frac{8}{{27}}} \right)^n} = {\left( {\frac{2}{3}} \right)^{12}}\)

A. n = 12               B. n = 8                 C. n = 4                    D. n = 6

Câu 12: 1) Nếu ad = bc với a, b, c, d khác 0 thì: 

A. \(\frac{a}{d} = \frac{b}{c}\)            B. \(\frac{a}{c} = \frac{d}{b}\)     C. \(\frac{a}{c} = \frac{b}{d}\)        D. \(\frac{a}{b} = \frac{d}{c}\)

2) Nếu có ad = bc với a, b, c, d khác 0 thì:  

A.  \(\frac{b}{a} = \frac{d}{c}\)           B. \(\frac{b}{a} = \frac{c}{d}\)     C. \(\frac{b}{d} = \frac{c}{a}\)        D. \(\frac{b}{c} = \frac{d}{a}\)

Câu 13:

1)  Tính \(\sqrt {\frac{{25}}{{64}}} \) bằng:  

A. 8/5       B. 5/8                          C.  -5/8                D. -8/5

2)  Tính \( - \sqrt {\frac{{81}}{{16}}} \) bằng:     

A.  -4/9                               B. 4/9                       C. 9/4                                     D. -9/4

Câu 14: Tìm |x| biết x = -3/2  

A. |x| = 2/3            B. |x| =  3/2    C. |x| = -3/2     D. |x| = -2/3

Câu 15:  Cho x = 6,67254. Khi làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba thì  số x bằng:

A.   6,672                   B.   6,67                  C.  6,6735                      D.   6,673

Câu 16: Biết:  \(\frac{2}{x} = \frac{4}{{0,2}}\) , khi đó x nhận giá trị: 

A.  x = 0,1           B.  x = 2   C. x = 0,2     D. x = 0,4

Câu 17: khẳng định nào sau đay là sai?  

A.   -3 \( \in \) Q                 B.    1,(23) \( \in \) I           C. 1,245 \( \in \) R                D.  5 \( \in \) N

Câu 18: Từ tỷ lệ thức: \(\frac{a}{b} = \frac{c}{d}\),  ta có thể suy ra:    

A. a.d = b.c                B  a.b = d.c              C. a.c = b.d                              D.  Cả a,b,c đều sai

Câu 19: Chọn đáp án đúng:   

A. \(Q \subset Z\)              B.  \(Z \subset N\)                 C.   \(N \subset Q\)              D. \(Q \subset N\) 

Câu 20: Giá trị của x trong phép tính: \(0,75 + x = \frac{1}{4}\) là:

A. -1                           B . -1/2                         C. 0,5                          D. -3/4

{-- Để xem tiếp câu 21 đến câu 35, các em vui lòng xem ở phần xem online hoặc tải về --}

Trên đây là trích một phần nội dung 35 bài tập trắc nghiệm Chương 1 Đại số 7 năm 2019. Để xem đầy đủ nội dung của đề thi các em vui lòng đăng nhập và chọn Xem online và Tải về.

Hy vọng đề thi này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới.

Chúc các em học tốt

 

ZUNIA9

ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON