YOMEDIA

30 câu trắc nghiệm ôn tập HK2 môn Tin 7 năm 2019

Tải về
 
ZUNIA12
ANYMIND360

30 CÂU TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP HKII

MÔN TIN HỌC 7

NĂM HỌC 2019-2020

 

Câu 1: Mở dải lệnh View à chọn lệnh Page Break Preview để:

            A. Xem trước trang in                                              B. Xem ngắt trang

            C. In trang tính                                                          D. Thiết đặt lề in

Câu 2: Để căn thẳng mép phải ô ta nháy vào nút lệnh:

            A.                                    B.                        C.                         D.

Câu 3: Để tăng thêm một chữ số thập phân ta nháy vào nút lệnh:

A.                                    B.                        C.                        D.

Câu 4: Để chọn hướng giấy in theo hướng nằm ngang em nháy chọn ô:

            A. Portrait                  B. Top                        C. Landscape                        D. Bottom

Câu 6: Giả sử ở ô A2 có số 4.53, kết quả trong ô A2 sẽ như thế nào nếu nháy vào nút lệnh  hai lần:

            A.  4.5                         B. 5                             C. 4                             D. 4.5300

Câu 7. Để kẻ đường biên cho trang tính, ta sử dụng nút lệnh:

   A. Nút                   B.Nút                  C.Nút                       D. Nút 

Câu 8. Để xóa biểu đồ, ta sử dụng nút lênh:

  A. Delete                     B.  Copy                 C.  Cut                                          D. Open

Câu 9: Để gộp các ô và căn chỉnh nội dung vào chính giữa ô gộp đó ta sử dụng nút lệnh:

            A.                          B.                          C.                          D.   

Câu 10: Để tô màu nền cho ô tính em nháy vào mũi tên bên phải của nút lệnh nào sau đây:

            A.                                    B.                        C.                       D.

Câu 11: Tiêu chuẩn lọc Top 10 chọn Bottom là tiêu chuẩn lọc:

A. Hàng có giá trị lớn  nhất;                                    B. Hàng có giá trị nho nhất;           

C. Cột có giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất;  D. Hàng có giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất.

Câu 12. Để tăng chữ số thập phân, ta sử dụng nút lệnh:

            A. Nút                      B. Nút                        C. Nút                     D. Nút 

Câu 13. Để chọn hướng giấy in, ta sử dụng hộp thoại Page Setup và trang:

           A.  Margins                     B. Page                       C. Sheet                    D. Header

Câu 14. Có tất cả mấy dạng biểu đồ phổ biến:

A. 1                                  B. 2                              C. 3                            D. 4

Câu 15: Em muốn chọn kiểu chữ nghiêng thì em chọn nút nào sau đây:

A. Nút                  B. Nút                          C. Nút                              D. Nút

Câu 16:. Để in trang tính ta cần sử dụng lệnh nào sau đây?

A. File → Exit           B. File → Save                     C. File → Open                     D. File → Print

Câu 17: Ô A3 của trang tính có số 3.11, ô B7 có số 9.28 . Số trong ô C1 được định dạng là số nguyên. Nếu trong ô C1 có công thức =Sum(A3,B7,12.1), em nhận được kết quả là:

A. 24.49                                 B. 24                                       C. 24.5                                   D. 25

Câu 18: Muốn thay đổi dạng biểu đồ đã được tạo ra, em :

A. Nháy lệnh Chart Type trên dải lệnh Design;                         

B. Xóa biểu đồ cũ và thực hiện lại các thao tác tạo biểu đồ;

C. Tạo biểu đồ mới;                        

D. Nháy nút Chart trên thanh công cụ chuẩn.

Câu 19. Để thay đổi lề trang in, ta sử dụng hộp thoại Page Setup và trang:

  1. Margins               B. Page                       C. Sheet                    D. Header

Câu 20: Để chọn hướng giấy in theo hướng đứng em nháy chọn ô:

A. Portrait                  B. Top                        C. Landscape            D. Bottom

 

ZUNIA9

ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON