YOMEDIA

Trắc nghiệm Toán 7 Bài 7 Định lí

20 phút 9 câu 12 lượt thi
ATNETWORK

Câu hỏi trắc nghiệm (9 câu):

 

 • Câu 1: Mã câu hỏi: 47987

  Chứng minh định lí là:

  • A. Dùng lập luận để từ giả thiết suy ra kết luận 
  • B. Dùng hình vẽ để từ giả thiết suy ra kết luận 
  • C. Dùng đo đạc thực tế để từ giả thiết suy ra kết luận 
  • D. Cả A, B, C đều sai
 • Câu 2: Mã câu hỏi: 47988

  Khi chứng minh một định lý, người ta cần:

  • A. Chứng minh định lý đó đúng trong một trường hợp cụ thể của giả thiết.
  • B. Chứng minh định lý đó đúng trong hai trường hợp cụ thể của giả thiết.
  • C. Chứng minh định lý đó đúng trong mọi trường hợp có thể xảy ra của giả thiết.
  • D. Chứng minh định lý đó đúng trong vài trường hợp cụ thể của giả thiết.
 •  
 • Câu 3: Mã câu hỏi: 47989

  Trong các câu sau, câu nào cho một định lí

  • A. Đường thẳng nào vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì vuông góc với đường thẳng kia
  • B. Đường thẳng nào vuông góc với một trong hai đường thẳng cắt nhau thì song song với đường thẳng kia
  • C. Nếu hai đường thẳng AB và AC cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì hai đường thẳng đó song song 
  • D. Nếu hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì hai đường thẳng đó song song 
 • Câu 4: Mã câu hỏi: 47990

  Cho định lí: "Nếu hai đường thẳng song song cắt đường thẳng thứ ba thì hai góc đồng vị bằng nhau:. Gỉa thiết của định lí là:

  • A. \(a//b,a \bot c\)
  • B. \(a//b,c \cap a = \left\{ A \right\},c \cap b = \left\{ B \right\}\)
  • C. a //b, a // c
  • D. a // b, c bất kì 
 • Câu 5: Mã câu hỏi: 47991

  Trong định lý ''Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau''. 
  Ta có giả thiết của định lý là:

   

  • A. a cắt b tại O
  • B. góc O1 và góc O2 là hai góc đối đỉnh 
  • C. góc O1 và góc Olà hai góc bằng nhau
  • D. góc O1 và góc O2 là hai góc nhọn 
 • Câu 6: Mã câu hỏi: 47992

  Cho định lí: "Hai tia phân giác của hai góc kề tạo thành một góc vuông" (hình vẽ). Giả thiết, kết luận của định lí là:

   

  • A. Giả thiết: Cho góc bẹt AOB và tia OD. OE là tia phân giác góc BOD, OF là phân giác góc AOD. Kết luận: \(OE \bot {\rm{OF}}\)
  • B. Giả thiết: Cho góc bẹt AOB và tia OD. OE là tia phân giác góc BOF, OF là phân giác góc AOD. Kết luận: \(OE \bot {\rm{OA}}\)
  • C. Giả thiết: Cho góc bẹt AOB và tia OD. OE là tia phân giác góc BOD, OF là phân giác góc AOE. Kết luận: \(OE \bot {\rm{OF}}\)
  • D. Giả thiết: Cho góc bẹt AOB và tia OD. OE là tia phân giác góc BOD, OF là phân giác góc AOD. Kết luận: \(OB \bot {\rm{OF}}\)
 • Câu 7: Mã câu hỏi: 47993

  Phần giả thiết: \(c \cap a = \left\{ A \right\},c \cap b = \left\{ B \right\},\widehat {{A_1}} + \widehat {{B_2}} = {180^o}\) (tham khảo hình vẽ) là của định lí nào dưới đây?

  • A. Nếu hai đường thẳng cắt một đường thẳng thứ ba tạo thành hai góc ngoài cùng phía bù nhau thì hai đường thẳng đó song song 
  • B. Nếu hai đường thẳng cắt một đường thẳng thứ ba tạo thành góc so le trong bù nhau thì hai đường thẳng đó song song 
  • C. Nếu hai đường thẳng cắt một đường thẳng thứ ba tạo thành hai góc đồng vị bằng nhau thì hai đường thẳng đó song song
  • D. Nếu hai đường thẳng cắt một đường thẳng thứ ba tạo thành hai góc trong cùng phía bù nhau thì hai đường thẳng đó song song 
 • Câu 8: Mã câu hỏi: 47994

  Phát biểu định lí sau bằng lời:

   

  • A. Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng phân biệt thì chúng song song với nhau 
  • B. Nếu hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì chúng vuông góc với nhau
  • C. Nếu hai đường thằng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau 
  • D. Nếu hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì chúng cắt nhau
 • Câu 9: Mã câu hỏi: 47995

  Chọn câu đúng

  • A. Giả thiết của định lí là điều cho biết
  • B. Kết luận của định lí là điều được suy ra
  • C. Giả thiết của định lí là điều được suy ra
  • D. Cả A, B và C đều đúng 
NONE

Đề thi nổi bật tuần

AANETWORK
 

 

ATNETWORK
ON