ADMICRO

Trắc nghiệm Toán 7 Bài 6 Lũy thừa của một số hữu tỉ (tiếp)

10 phút 5 câu 4 lượt thi
ADSENSE

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 

 • Câu 1: Mã câu hỏi: 16005

  Hãy chỉ ra câu sai: 0,0001=?

  • A. \(\frac{1}{{10000}}\)
  • B. \({10^{ - 4}}\)
  • C. \(\frac{1}{{{{10}^4}}}\)
  • D. \(\frac{1}{{{{10}^{ - 4}}}}\)
 • Câu 2: Mã câu hỏi: 16007

  Đẳng thức nào sau đây là đúng:

   

  • A. \({\left( {a + b} \right)^2} = {a^2} + 2{\rm{a}}b + {b^2}\)
  • B. \({\left( {a + b} \right)^2} = {a^2} - ab + {b^2}\)
  • C. \({\left( {a + b} \right)^2} = {a^2} - ab + {b^2}\)
  • D. \({\left( {a - b} \right)^2} = {a^2} - 2{\rm{a}}b - {b^2}\)
 •  
 • Câu 3: Mã câu hỏi: 16009

  Giá trị của n thỏa \({\left( {\frac{1}{3}} \right)^{2n + 3}} = 243\)

  • A. -4
  • B. 4
  • C. 5
  • D. -5
 • Câu 4: Mã câu hỏi: 16012

  Cho \(A = \frac{{0,00015}}{{0,0000035}}\), giá trị của A là?

  • A. \(\frac{{200}}{7}\)
  • B. \(\frac{{250}}{7}\)
  • C. \(\frac{{300}}{7}\)
  • D. \(\frac{{350}}{7}\)
 • Câu 5: Mã câu hỏi: 38810

  Chọn khẳng định đúng:

  • A. Lũy thừa bậc n của x được xác định bởi: \({x^n} = n.x\)
  • B. Lũy thừa bậc chẵn của một số hữu tỉ luôn là số âm
  • C. Lũy thừa bậc lẻ của một số hữu tỉ luôn là số âm
  • D. Lũy thừa bậc lẻ của một số hữu tỉ dương là số dương
MGID

Đề thi nổi bật tuần

ADMICRO

 

ON