Trắc nghiệm Sinh học 9 Bài 24: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể (tiếp theo)

90 phút 5 câu 10 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):