Trắc nghiệm Lịch sử 9 Bài 12 Những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa lịch sử của cách mạng khoa học - kĩ thuật sau Chiến tranh thế giới thứ hai

90 phút 5 câu 3 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):