YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 42 trang 11 SBT Toán 8 Tập 1

Giải bài 42 tr 11 sách BT Toán lớp 8 Tập 1

Tìm số tự nhiên \(n\) để mỗi phép chia sau là phép chia hết:

a. \({x^4}:{x^n}\)

b. \({x^n}:{x^3}\)

c. \(5{x^n}{y^3}:4{x^2}{y^2}\)

d. \({x^n}{y^{n + 1}}:{x^2}{y^5}\) 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải

Sử dụng nhận xét: Đơn thức \(A\) chia hết cho đơn thức \(B\) khi mỗi biến của \(B\) đều là biến của \(A\) với số mũ nhỏ hơn hoặc bằng số mũ của nó trong \(A\).

Lời giải chi tiết

a. \({x^4}:{x^n}\) \( = {x^{4 - n}}\)  là phép chia hết nên \(4 - n \ge 0 \Rightarrow  n \le 4\)

Mà \(n\) là số tự nhiên \( \Rightarrow n \in \left\{ {0;1;2;3;4} \right\}\)

b. \({x^n}:{x^3}\) \( = {x^{n - 3}}\) là phép chia hết nên \(n - 3 \ge 0 \Rightarrow n \ge 3\)

Mà \(n\) là số tự nhiên nên \(n\in \{3;4;5;6;...\}\)

c. \(5{x^n}{y^3}:4{x^2}{y^2}\)\( = \displaystyle{5 \over 4}\left( {{x^n}:{x^2}} \right)\left( {{y^3}:{y^2}} \right) = {5 \over 4}{x^{n - 2}}y\) là phép chia hết nên \(n - 2 \ge 0 \Rightarrow n \ge 2\)

Mà \(n\) là số tự nhiên nên \(n\in \{2;3;4;5;...\}\)

d. \({x^n}{y^{n + 1}}:{x^2}{y^5}\) \( = \left( {{x^n}:{x^2}} \right)\left( {{y^{n + 1}}:{y^5}} \right) \)\(= {x^{n - 2}}.{y^{n +1-5}}= {x^{n - 2}}.{y^{n - 4}}\) là phép chia hết nên:

\(\left\{ \begin{array}{l} n-4 \ge 0\\ n-2 \ge 0 \end{array} \right.\) \(\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} n \ge 4\\ n\ge 2\end{array} \right.\) \(\Rightarrow n\ge 4\)

Mà \(n\) là số tự nhiên nên \(n\in \{4;5;6;7;...\}\)

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 42 trang 11 SBT Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF