ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Toán 6 Bài 1 Tập hợp và phần tử của tập hợp

Bài tập trắc nghiệm Toán 6 Chương 1 Bài 1 về Tập hợp và phần tử của tập hợp online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

VDO.AI

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. 10
  • B. 9
  • C. 11
  • D. 12
  • A. 4 phần tử
  • B. 5 phần tử
  • C. 6 phần tử
  • D. 7 phần tử
   
   
  • A. 4 phần tử
  • B. 5 phần tử
  • C. 6 phần tử
  • D. 7 phần tử
  • A. 80
  • B. 79
  • C. 77
  • D. 78
  • A. 32;29
  • B. 38;41
  • C. 34;33
  • D. 36;37
 • Câu 6:

  Tập hợp E các số tự nhiên lớn hơn 7 và nhỏ hơn 12 được biểu diễn như thế nào? Chọn một phương án đúng:

  • A. E = {8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12}
  • B. E = {8 ; 9 ; 10 ; 11}
  • C. E = {7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11}
  • D. E = {7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11}
 • Câu 7:

  Cho hai tập hợp \(B = \left\{ {a;b} \right\};P = \left\{ {b;x;y} \right\}\). Chọn nhận xét sai

  • A. \(b \in B\)
  • B. \(x \in B\)
  • C. \(a \notin P\)
  • D. \(y \in P\)
 • Câu 8:

  Cho tập hợp B = {17; 19; 20; 21; 23}. Chọn đáp án đúng 

  • A. \(15 \in B\)
  • B. \(23 \in B\)
  • C. \(19 \notin B\)
  • D. \(15 \in B\) và \(23 \in B\)
 • Câu 9:

  Tập hợp S các tháng của quý bốn trong năm là 

  • A. S = {tháng Bảy, tháng Tám, tháng Chín}
  • B. S = {tháng Tư, tháng Năm, tháng Sáu}
  • C. S = {tháng Một, tháng Hai, tháng Ba}
  • D. S= {tháng Mười, tháng Mười Một, tháng Mười Hai}
 • Câu 10:

  Tập hợp các chữ cái có trong từ "VUI HOC 247" là 

  • A. A = {V; U; I; H; O; C}
  • B. A = {V; U; I; H; O; C; 2; 4; 7}
  • C. A = {V; U; I;2; 4; 7}
  • D. A = {V; U; I; H; O; 2; 4}
 

 

YOMEDIA
1=>1