ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Toán 6 Bài 3 Số đo góc

Bài tập trắc nghiệm Hình học 6 Bài 3 về Số đo góc online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (12 câu):

  • A. 450
  • B. 900
  • C. 1350
  • D. 1800
  • A. Góc nhọn 
  • B. Góc vuông 
  • C. Góc tù 
  • D. Góc bẹt 
   
   
  • A. Góc bẹt là góc có số đo bằng 1800
  • B. Góc có số đo 1450 là góc tù 
  • C. Góc vuông là góc lớn nhất 
  • D. Góc tù lớn hơn góc nhọn
  • A. 12 góc
  • B. 15 góc
  • C. 18 góc
  • D. 20 góc
  • A. 500
  • B. 400
  • C. 450
  • D. 300
 • Câu 6:

   Cho các góc sau \(\widehat A = {30^0};\widehat B = {60^0};\widehat C = {110^0};\widehat D = {90^0}\). Chọn câu sai

  • A. \(\widehat B < \widehat D\)
  • B. \(\widehat C < \widehat D\)
  • C. \(\widehat A < \widehat B\)
  • D. \(\widehat B < \widehat C\)
 • Câu 7:

  Gọi O là giao điểm của ba đường thẳng xy, zt, uv. Kể têb các góc bẹt đỉnh O

  • A. \(\widehat {xOu};\widehat {uOt};\widehat {tOx}\)
  • B. \(\widehat {xOy};\widehat {uOv};\widehat {zOt}\)
  • C. \(\widehat {xOy};\widehat {uOv}\)
  • D. \(\widehat {uOv};\widehat {zOt}\)
 • Câu 8:

  Cho các góc \(\widehat A = {45^0},\widehat B = {98^0},\widehat C = {167^0}\). Chọn phát biểu sai 

  • A. Góc A là góc nhọn 
  • B. \(\widehat A < \widehat B\)
  • C. Góc B lớn hơn góc vuông 
  • D. Góc C là góc bẹt
 • Câu 9:

  Cho n \(\left( {n \ge 2} \right)\) tia chung gốc, trong đó không có 2 tia nào trùng nhau. Nếu có 28 góc tạo thành thì n bằng bao nhiêu? 

  • A. 8
  • B. 7
  • C. 6
  • D. 9
 • Câu 10:

  Cho trước 4 tia chung gốc O. Vẽ thêm 3 tia gốc O không trùng với các tia cho trước. Hỏi đã tăng thêm bao nhiêu góc đỉnh O

  • A. 3
  • B. 6
  • C. 15
  • D. 18
 • Câu 11:

  Giả sử có n \(\left( {n \ge 2} \right)\) đường thẳng đồng quy tại O thì số góc tạo thành là

  • A. 2n(n - 1)
  • B. \(\frac{{n\left( {n - 1} \right)}}{2}\)
  • C. 2n(2n - 1)
  • D. n(2n - 1)
 • Câu 12:

  Tính số đường thẳng đồng quy tại O biết số góc tạo thành là 91

  • A. 5
  • B. 7
  • C. 10
  • D. 14
 

 

 

YOMEDIA
1=>1