YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 71 SGK Tin học 8

Giải bài 2 tr 71 sách GK Tin học lớp 8

Hãy phát biểu sự khác biệt giữa câu lệnh lặp với số lần lặp cho trước và câu lệnh lặp với số lần lặp chưa biết trước.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

Sự khác biệt giữa câu lệnh lặp với số lần lặp cho trước và câu lệnh lặp với số lần lặp chưa biết trước là ở các điểm sau đây:

Câu lệnh với số lần lặp cho trước Câu lệnh lặp với số lần lặp chưa biết trước
Chỉ thị cho máy tính thực hiện một lệnh hoặc một nhóm lệnh với số lần đã được xác định từ trước Chỉ thị cho máy tính thực hiện một lệnh hoặc một nhóm lệnh với số lần lặp chưa được xác định trước
Điều kiện là giá trị của một biến đếm có giá trị nguyên đã đạt được giá trị lớn nhất hay chưa Điều kiện có thể là kiểm tra một giá trị của một số thực, cũng có thể là một điều kiện tổng quát khác, ví dụ như một số có chia hết cho 3 hay không,...
Câu lệnh được thực hiện ít nhất một lần, sau đó kiểm tra điều kiện Điều kiện được kiểm tra trước. Nếu điều kiện được thỏa mãn, câu lệnh mới được thực hiện. Do đó có thể có trường hợp câu lệnh hoàn toàn không được thực hiện.

-- Mod Tin Học 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 71 SGK Tin học 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF