ON
YOMEDIA
VIDEO

Viết chương trình nhập vào một dãy số nguyên xác định số đó ra màn hình tính tổng các số dương và xuất ra màn hình?

Viết chương trình nhập vào một dãy số nguyên xác định số đó ra màn hình tính tổng các số dương và xuất ra màn hình

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Chương trình nhập số nguyên từ bàn phím rồi tính tổng các số dương rồi xuất ra màn hình:

  uses crt;

  var i,n,duong:integer;

        A:array[1..100] of integer;

  begin

  clrscr;

  write('Nhap so phan tu n: '); readln(n);

  for i:=1 to n do begin

  write('A[',i,']='); readln(A[i]);

  end;

  duong:=0;

  writeln('Cac so duong la: ');

  for i:=1 to n do begin if A[i]>0 then duong:=duong+A[i]; write(A[i],' '); end;

  write('Tong cac so duong la: ',duong);

  readln

  end.

    bởi Nguyễn Minh Khang 23/06/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1