Trắc nghiệm Unit 2 Tiếng Anh lớp 9 phần Language Focus - Clothing

Sau khi ôn tập và giải quyết một số bài tập trong sách giáo khoa tiếng Anh lớp 9 phần Language Focus, mời các em thử sức với một số câu hỏi trắc nghiệm để kiểm tra khả năng ghi nhớ bài học của mình. Chúc các em thực hành hiệu quả!

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

 • Find the one choice that best completes the sentence.

  Câu 1:

  • A. two years ago
  • B. since 1995
  • C. before 1995
  • D. tomorrow
 • Câu 2:

  • A. Has / heard
  • B. Did / heard
  • C. Have / heard
  • D. Have / hear
 • Câu 3:

  • A. haven’t had
  • B. hasn’t had
  • C. haven’t
  • D. hasn’t
 • Câu 4:

  • A. recently
  • B. for two days
  • C. two days ago
  • D. since two days
 • Câu 5:

  • A. be held
  • B. is held
  • C. be hold
  • D. are hold
 • Câu 6:

  • A. are exported
  • B. exports
  • C. is exported
  • D. exported
 • Câu 7:

  • A. have just been introduced
  • B. just has been introduced
  • C. has just been introduced
  • D. has just introduced
 • Câu 8:

  • A. teach
  • B. taught
  • C. have taught
  • D. am teaching
 • Câu 9:

  • A. is checked
  • B. check
  • C. was checked
  • D. be checked
 • Câu 10:

  • A. since June
  • B. ready
  • C. two years ago
  • D. yesterday morning

Được đề xuất cho bạn