ON
YOMEDIA
VIDEO

Unit 12 lớp 7 Language Focus 4


Bài học Language Focus 4 Unit 12 tiếng Anh lớp 7 hướng dẫn các em thực hành củng cố một số bài tập trong chương trình SGK.

YOMEDIA
Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới
 

Tóm tắt bài

1. Past Simple Tense (Thì quá khứ đơn)

a) Did you do your homework last week? No, I didn't. I watched TV.

b) Did you eat dinner at home Wednesday? No, I didn't. I ate dinner at a food stall.

c) Did you play basketball yesterday? No, I didn't. I went to the movie theatre.

d) Did you watch a video film at the weekend? No, I didn't. I learned English lessons.

e) Did you play table-tennis yesterday? No, I didn't. I played football with my friends.

2. Indefinite Quantifiers (Từ định lượng bất định)

a) Write the correct expression.

A. a little coffee

B. a lot of tea

C. a little sugar

D. lots of salt

E. a lot of coffee

b) Complete the dialogues

Nga: Hoa, bạn làm sao thế?

Hoa: Tôi cảm thấy bệnh. Tôi đã ăn quá nhiều kẹo.

Guide to answer

A. Mrs Quyen: Lan, add some salt to the vegetables, please.

Lan : A lot or little?

Mrs Quyen: Only a little, I think.

B. Dr Le: You must drink a lot of water every day.

Ba : Yes, doctor.

C. Mr Nhat : Stop, please. That is too much coffee.

Waitress: I'm sorry, Sir. I'll clean the table for you.

D. Minh: Can you give me some paper, Nam?

Nam : I'm sorry. I only have a little and I need it.

3. TOO and EITHER

a) Work with a partner. Read the dialogues. (Thực hành với bạn học. Đọc hội thoại)

- Ba : Tôi thích xoài.

Nam: Tôi cũng thích xoài.

- Ba : Tôi không thích chuối.  

Nam: Tôi cũng không thích chuối.

- Ba : Tôi thích kẹo.

Nam: Tôi cũng thích kẹo.

- Ba : Tôi không thích trứng.

Nam: Tôi cũng không thích trứng.

b) Look at the pictures. Make up similar dialogues with a partner. (Hãy nhìn vào hình. Viết bài hội thoại tương tự cùng với một bạn.)

- A: I like mangoes.

B: I like mangoes, too.

- A: I don't like papaya.  

B: I don't like papaya, either.

- A: I don't like bananas.

B: I don't like bananas, either.

- A: I like corn.

B: I like corn, too.

- A: I don't like spinach.

B: I don't like spinach, either.

- A: I don't like fish.  

B: I don't like fish, either.

- A: I don't like potatoes.

B: I don't like potatoes, either.

- A: I don't like chicken.

B: I don't like chicken, either.

- A: I like beef. B: I like beef, too.

4. SO and NEITHER

Work with a partner. Read. Then look at the pictures in exercise 3. (Thực hành cùng với một bạn. Đọc. Sau đó nhìn vào các hình ở bài tập 3.)

Viết 8 đoạn hội thoại với SO và NEITHER.

a) A: I like mangoes.

B: So do I.

b) A: I don't like bananas.

B: B: Neither do I.

c) A: I don't like papaya.

B: Neither does my brother.

d) A: I like corn.  

B: So do I.

e) A: I don't like spinach. 

B: Neither does my sister.

f) A: I like sweet potatoes.

B: So do I.

g) A: I don't like chicken.

B: Neither do my family.

h) A: I like beef.

B: So does my brother.

5. Imperatives (Câu mệnh lệnh)

Complete the instructions (Hoàn thành các lời chỉ dẫn)

a) Peel the onions. (Lột củ hành.)

b) Wash the cucumbers and the onions. (Rửa dưa và củ hành.)

c) Slice the cucumbers and the onions. (Cắt dưa và củ hành thành từng miếng.)

d) Mix the slices. (Trộn các miếng này.)

e) Add a little salt, sugar and vinegar to the mixture. (Thêm một ít muối, đường và giấm vào hỗn hợp.)

f) Stir the mixture. (Đảo hỗn hợp.)

g) Wait for five minutes and the salad is ready to serve. (Chờ 5 phút và món rau trộn sẵn sàng để dùng.)

 • ingredient (n) : thành phần
 • vinegar (n): giấm
 • tea spoonful (n): một muỗng đầy
 • peel (v) : lột vỏ mix (v) : trộn
 • stir (v) : trộn, khuấy
 • mixture (n) : hỗn hợp
 • slice (v) : một lát mỏng
 • serve (v) : phục vụ

Trên đây là nội dung hướng dẫn bài học Language Focus 4 Unit 12 tiếng Anh lớp 7, trong quá trình học bài và làm bài tập có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

 • 1. A. Started B. Needed C. Protected D. Stopped

  2. A. Durian B. Cucumber C. Painful D. Duty

  3. A. Sure B. Scales C. Serious D. Stir

  4. A. Presents B. Symptoms C. chopsticks D. Patients

  II. Chọn và khoanh tròn câu trả lời đúng nhất A, B, C hoặc D (2đ):

  Câu 1: She is a ......................... girl.

  A. care B. carelessly C. carefully D. careless

  Câu 2: Did Liz ................................. any gifts in Nha Trang?

  A. buys B. bought C. buy D. to buy

  Câu 3: How ...................... is she? She is 40 kilos.

  A. heavy B. high C. weight D. height

  Câu 4: We enjoy ................................. soccer.

  A. played B. to play C. play D. playing

  Câu 5: What kinds of ................... do you like? – I like programs about teenagers.

  A. films B. programs C. books D. music

  Câu 6: ....................... swimming? That’s OK.

  A. Let’s B. How about C. Shall we D. Will we

  Câu 7: I am a teacher and she is, ............................. .

  A. either B. neither C. too D. so

  Câu 8: What would you like .....................? – Cowboy movies.

  A. to watch B. to play C. to listen to D. to read

  III. Cho hình thức hoặc thì đúng của động từ trong ngoặc (2đ):

  1. You should (visit) ............................ your grandmother.
  2. I (watch) ......................... a football match on TV last night.
  3. They (play) ..................... chess at the moment.
  4. She always (go) ...................... to bed late.

  IV. Điền vào chỗ trống với một giới từ thích hợp (1đ):

  1. My mother takes care ......................... the family.
  2. I am busy ........................ Sunday.
  3. She smiles ...................... Minh and says “Don’t worry, Minh”
  4. They lived ..................... Ha Noi 2 years ago.

  V. Đặt câu hỏi cho phần gạch chân (2đ):

  1. He goes to Nguyen Du School.

  Which ..............................................................................................................

  1. Lan is one meter 50centimeters tall.

  How.................................................................................................................

  1. She has a toothache.

  What.................................................................................................................

  1. Yesterday I went to Dong Ba market.

  Where...............................................................................................................

  VI. Đọc đoạn văn sau trả lời các câu hỏi (2đ):

  ....... A Frenchman, Jacques Cousteau (1910-1997) invented a deep-sea diving vessel in the early 1940s. In the vessel, he could explore the oceans of the world and study underwater life.

  Now, we can explore the oceans, using special TV cameras as well. We can learn more about the undersea world thanks to this invention.

  1. When did Jacques Cousteau die?

  ....................................................................................................................

  1. When did he invent the deep-sea diving vessel?

  ....................................................................................................................

  1. What could he study?

  ....................................................................................................................

  1. How can we explore the oceans now?

  ....................................................................................................................

  Theo dõi (0)
 • Rewrite the sentences without changing the meaning.

  1.They will use biogas for cooking soon.

  -- Biogas.........................................

  2.She didn't drink too much although she was thirsty.

  -- Despite........................................

  3.What is the distance between Nha Trang and Hue ?

  -- How far...................................?

  4.Linda was my best friends,but we aren't friend any longer.

  -- Linda..........................................

  Theo dõi (0)
 • Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi

  1. What is the price of this bag

  How much

  2. How heavy is your son

  What

  Theo dõi (0)

-- Mod Tiếng Anh 7 HỌC247

 

YOMEDIA
1=>1