Trắc nghiệm Unit 15 Tiếng Anh lớp 7 - Video games

Mời các em tham gia thực hành trắc nghiệm Unit 14 Tiếng Anh lớp 7 phần A do học247 biên soạn. Chúc các em thực hành hiệu quả!

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống

  Câu 1:

  • A. amuse
  • B. amusing
  • C. amusement
  • D. amused
 • Câu 2:

  • A. to do
  • B. do
  • C. doing
  • D. for doing
 • Câu 3:

  • A. takes
  • B. wastes
  • C. spends
  • D. gets
 • Câu 4:

  • A. careful
  • B. social
  • C. useless
  • D. regular
 • Câu 5:

  • A. should
  • B. can
  • C. might
  • D. could

Được đề xuất cho bạn