Trắc nghiệm Unit 15 Tiếng Anh lớp 7 - In the city

Mời các em tham gia thực hành trắc nghiệm Unit 14 Tiếng Anh lớp 7 Phần B do học247 biên soạn. Chúc các em thực hành hiệu quả!

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Chọn từ, cụm từ thích hợp.

  Câu 1:

  • A. identify
  • B. meet
  • C. socialize
  • D. visit
 • Câu 2:

  • A. five–mintues
  • B. five minutes
  • C. five–minute
  • D. five-minuted
 • Câu 3:

  • A. many
  • B. a lot of
  • C. little
  • D. a few
 • Câu 4:

  • A. stays
  • B. staying
  • C. stayed
  • D. will stay
 • Câu 5:

  • A. spend - to play
  • B. spend - playing
  • C. spend - play
  • D. to spend - to play

Được đề xuất cho bạn