Trắc nghiệm Unit 13 Tiếng Anh lớp 7 - Come and play

Mời các em tham gia thực hành trắc nghiệm bài tập trắc nghiệm Unit 13 Tiếng Anh lớp 7 Phần B do học247 biên soạn. Chúc các em thực hành hiệu quả!

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Choose the best answer

  Câu 1:

  • A. must
  • B. can
  • C. shouldn't
  • D. ought
 • Câu 2:

  • A. So does Ann
  • B. Neither can Ann
  • C. Ann can, too
  • D. An can either
 • Câu 3:

  • A. Do you live to go swimming
  • B. Would you like to go swimming?
  • C. Should we go swimming?
  • D. Could you go swimming?
 • Câu 4:

  • A. can
  • B. should
  • C. ought
  • D. needn't
 • Câu 5:

  • A. Do you want
  • B. What would you like
  • C. What you like
  • D. Would you like

Được đề xuất cho bạn