Trắc nghiệm Unit 10 Tiếng Anh lớp 7 - Personal Hygiene

Mời các em tham gia thực hành trắc nghiệm Unit 10 tiếng Anh lớp 7 phần A do học247 biên soạn. Chúc các em thực hành hiệu quả!

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống.

  Câu 1:

  • A. of
  • B. to
  • C. from
  • D. with
 • Câu 2:

  • A. much
  • B. many
  • C. lots of
  • D. few
 • Câu 3:

  • A. hear
  • B. to hear
  • C. hearing
  • D. to hearing
 • Câu 4:

  • A. I'd love to
  • B. That's right
  • C. That's OK
  • D. Good luck
 • Câu 5:

  • A. forgets
  • B. forget
  • C. forgot
  • D. to forget

Được đề xuất cho bạn