Trắc nghiệm Unit 1 Tiếng Anh lớp 7 - Friends

Bài tập trắc nghiệm Unit 1 tiếng Anh 7 - Friends giúp các em ôn tập lại một số câu từ đã học trong bài. Chúc các em thực hành hiệu quả!

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống.

  Câu 1:

  • A. Where
    
  • B. How many
  • C. Which
    
  • D. What's
    
 • Câu 2:

  • A. some
  • B. many
  • C. few
  • D. much
 • Câu 3:

  • A. so
  • B. too
  • C. also
  • D. neither
 • Câu 4:

  • A. last
  • B. family
  • C. full
  • D. middle
 • Câu 5:

  • A. love
  • B. miss
  • C. like
  • D. hate

Được đề xuất cho bạn