YOMEDIA
NONE

Skills 2 Unit 9 lớp 6 Cities of the world


Bài học Skills 2 - Unit 9 yêu cầu các em nghe về thành phố Băng-cốc và làm các bài tập, sau đó viết về kì nghỉ của em ở một thành phố. Hi vọng các bài tập được Hoc247 biên soạn chi tiết dưới đây sẽ giúp ích cho việc học của các em.

ATNETWORK
YOMEDIA
 

Tóm tắt bài

Listening (Nghe hiểu)

1.1. Unit 9 Lớp 6 Skills 2 Task 1

Work in groups. Discuss anf answer the questions. (Làm việc nhóm. Thảo luận và trả lời các câu hỏi.)

1. Where is Bangkok? (Băng-cốc ở đâu?)

2. What is Bangkok famous for? (Băng-cốc nổi tiếng về gì?)

Guide to answer

1. Bangkok is in ThaiLand. (Băng-cốc ở Thái Lan)

2. Bangkok is famous for its temples, markets, shopping centers, silk.... (Băng-cốc nổi tiếng với những ngôi đền, chợ, trung tâm mua sắm, lụa, ...)

1.2. Unit 9 Lớp 6 Skills 2 Task 2

Listen and tick T (True) or F (False) (Nghe và đánh dấu vào T (Đúng) hoặc F (Sai))

Guide to answer

Audio script

Bangkok is famous for its markets and street food.

Visit the Chatuchak, the largest weekend market in the world. There are over 15,000 stalls selling nearly everything, at cheap prices. It's only five minutes'walk from the station. When you visit this market, you can see part of Thai people's life.

Another interesting type of market is the floating market on the river. Don't forget to try street food in Bangkok. It's easy to find street food stalls all around Bangkok, serving different Thai dishes. They are really delicious.

Tạm dịch

Băng-cốc nổi tiếng với các khu chợ và ẩm thực đường phố. Ghé thăm Chatuchak, chợ cuối tuần lớn nhất trên thế giới. Có hơn 15.000 gian hàng bán gần như tất cả mọi thứ, với giá rẻ. Chỉ cách nhà ga năm phút đi bộ. Khi đến thăm khu chợ này, bạn có thể thấy được một phần cuộc sống của người dân Thái Lan. Một loại hình chợ thú vị khác là chợ nổi trên sông. Đừng quên thử các món ăn đường phố ở Băng-cốc. Thật dễ dàng để tìm thấy các quán ăn đường phố trên khắp Băng-cốc, phục vụ các món ăn Thái khác nhau. Các món ăn thực sự rất ngon.

1.3. Unit 9 Lớp 6 Skills 2 Task 3

Listen again and fill each gap with ONE word / number. (Nghe lại và điền vào mỗi khoảng trống bằng MỘT từ / số.)

1. Chatuchak market has over....... stalls.

2. Chatuchak market is about....... minutes’ walk from the station.

3. You can see part of Thai people's ............ at a market.

4. Street food in Bangkok is .........

Guide to answer

1. 15.000

2. 5

3. life

4. delicious

Tạm dịch

1. Chợ Chatuchak có hơn 15.000 quầy hàng.

2. Chợ Chatuchak cách ga khoảng 5 phút đi bộ.

3. Bạn có thể nhìn thấy một phần cuộc sống của người dân Thái Lan tại một khu chợ.

4. Thức ăn đường phố ở Băng-cốc rất ngon.

Writing (Viết)

1.4. Unit 9 Lớp 6 Skills 2 Task 4

Work in groups. Talk about a city in your country, using the questions below as a guide(Làm việc nhóm. Nói về một thành phố ở quốc gia của em, sử dụng các câu hỏi bên dưới làm hướng dẫn.)

- What city is it? (Đó là thành phố nào?)

- What is it like? (the weather, the people, the food) (Thành phố như thế nào? (thời tiết, con người, đồ ăn))

- What can you see and do there? (Bạn có thể thấy gì và làm gì ở đó?)

Guide to answer

- It's Quy Nhon city. (Đó là thành phố Quy Nhơn)

- The weather is sunny, the people is friendly, the food is cheap and delicious. (Thời tiết nắng đẹp, người dân thân thiện, đồ ăn vừa rẻ vừa ngon.)

- You can go to the beach to swim. (Bạn có thể đến bãi biển để tắm biển.)

1.5. Unit 9 Lớp 6 Skills 2 Task 5

Write a postcard of about 50 words about your holiday in a city. Use the information in 4. (Viết một tấm bưu thiếp khoảng 50 từ về kỳ nghỉ của bạn ở một thành phố. Sử dụng thông tin trong bài 4.)

Guide to answer

Dear Mom and Dad,

My class went to Quy Nhon city.

The weather is in Quy Nhon city sunny. The people is friendly. The food is very cheap and delicious. We can go to the beach to swim. The beach very clean.

I love Quy Nhon city.

Love,

Trang

Tạm dịch

Bố nẹ thân mến,

Lớp con vừa đến thành phố Quy Nhơn.

Thời tiết ở thành phố Quy Nhơn nắng đẹp. Người dân thân thiện. Thức ăn rất rẻ và ngon. Chúng ta có thể đi đến bãi biển để tắm biển. Bãi biển rất sạch.

Con yêu thành phố Quy Nhơn.

Chào thân ái,

Trang

Bài tập minh họa

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Question 1: Tokyo/ most populous/ capital/ city/ world.

A. Tokyo is the most populous capital city in the world.

B. Tokyo is most populous capital city in the world.

C. Tokyo are the most populous capital city in the world.

D. Tokyo are most populous capital city in the world.

Question 2: She/ be/ to Dubai/ three times/ year.

A. She is to Dubai three times this year.

B. She is to Dubai three times year.

C. She has been to Dubai three times year.

D. She has been to Dubai three times this year.

Question 3: Singapore/ located/ Southeast Asia.

A. Singapore is located in Southeast Asia.

B. Singapore was located in Southeast Asia.

C. Singapore is located on Southeast Asia.

D. Singapore was located on Southeast Asia.

Question 4: It’s/ fantastic/ spend/ a day/ New York.

A. It’s fantastic to spend a day in New York.

B. It’s fantastic spending a day in New York.

C. It’s fantastic to spend a day at New York.

D. It’s fantastic spending a day at New York.

Question 5: Many/ tourists/ visit/ Hanoi/ year.

A. Many tourists visited Hanoi every year.

B. Many tourists visit Hanoi every year.

C. Many tourists will visit Hanoi every year.

D. Many tourists has visited Hanoi every year.

Key

1 - A

2 - D

3 - C

4 - A

5 - B

Luyện tập

3.1. Kết luận

Qua bài học này các em cần luyện tập:

- Nghe về thành phố Băng-cốc.

- Viết về kì nghỉ của em ở một thành phố.

3.2. Bài tập trắc nghiệm

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Skills 2 - Unit 9 chương trình Tiếng Anh lớp 6 Kết nối tri thức. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 9 lớp 6 Kết nối tri thức Skills 2 - Các kĩ năng 2.

 • Câu 1: Rearrange the sentences to make meaningful sentences

  world/ the/ longest/ is/ The/ Thai name/ in/ the/ of/ Bangkok.

  • A. The Bangkok of Thai name is the longest in the world.
  • B. The Thai name of the longest is Bangkok in the world.
  • C. The Thai name of Bangkok is the longest in the world.
  • D. The Bangkok is the longest Thai name of in the world.
  • A. What destination you is the most exiting have been to?
  • B. What is the most exiting destination you have been to?
  • C. What you have been to is the most exiting destination?
  • D. What is the most you have been to exiting destination?
  • A. You should visit the Statue of Liberty when visiting New York.
  • B. You should visit the Statue of Liberty when visiting New York.
  • C. You should visit the Statue of Liberty when visiting New York.
  • D. You should visit the Statue of Liberty when visiting New York.

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Skills 2 - Unit 9 Tiếng Anh 6

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

-- Mod Tiếng Anh 6 HỌC247

NONE
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON