YOMEDIA
UREKA

Tiếng Anh 11 mới Unit 3 Writing - Bài viết


Bài học Unit 3 Tiếng Anh lớp 11 mới phần Writing hướng dẫn các em cách viết một lá thư để cung cấp thông tin về 1 khóa học trong chủ đề trở nên độc lập. 

ADSENSE
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1. Unit 3 Lớp 11 WritingTask 1

Read the advertisement for life skills courses in Teenage Magazine below and answer the questions. (Hãy đọc mục quảng cáo về các khóa học kỹ năng sống trên Tạp Chí Thiếu Niên dưới đây rồi trả lời câu hỏi)

BLUE STAR LIFE SKILLS TRAINING CENTRE (Trung Tâm Đào Tạo Kỹ Năng Sống Ngôi Sao Xanh)
Skills You Need to Become Independent (Các kỹ năng bạn cần có để trở nên tự lập)
* Wish to be independent? (Mong muốn được tự lập?)
* Want to be able to live on your own successfully? (Muốn có thể tự lực cánh sinh/sống tự lập thành công?)
Then take our courses and we'll teach you the skills you need. (Thế thì hãy tham gia các khóa học của chúng tôi và chúng tôi sẽ dạy tôi các kỹ năng bạn cần).
We have different courses for you: Coping with loneliness, Goal setting, Stress management, Time management, Interpersonal skills, And more... (Chúng tôi có các khóa học khác nhau dành cho bạn: Đối phó với sự cô đơn, Thiết lập mục tiêu, Kiểm soát căng thẳng, Quản lý thời gian, Các kỹ năng liên nhân, Và nhiều hơn nữa....)
Enrol today and get the early bird rate (Ghi danh ngày hôm nay và nhận phí ưu đãi cho người đăng ký sớm)
For more information, write to: Ms. Angela Brown, Blue Rose Rd, Chanel, FL 32924 (Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy viết cho: Cô Angela Brown, Đường Blue Rose, Chanel, FL 32924)

1. What courses are advertised?
2. Who are the courses for?
3. What skills do you think you will be taught if you take the 'Coping with loneliness' courses?
4. What will you get if you enrol early?
5. What can you do if you need more information about the courses?

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. Courses that teach the skills people need to become independent.
2. Those who want to be independent / live on their own successfully.
3. The skills to overcome the feeling of loneliness.
4. A discount on tuition fee.
5. Write to Ms Angela Brown.

Bài dịch:
1. Những khóa học nào được quảng cáo?
Các khóa học dạy những kỹ năng mà con người cần để trở nên độc lập.
2. Các khóa học dành cho ai?
Những người muốn độc lập một mình. / Những ai muốn sống một mình thành công.
3. Bạn nghĩ kỹ năng nào sẽ được dạy nếu bạn tham gia khoá học 'Đối phó với sự cô đơn'?
Các kỹ năng để vượt qua cảm giác cô đơn.
4. Bạn sẽ nhận được gì nếu bạn ghi danh sớm?
Giảm học phí.
5. Bạn có thể làm gì nếu bạn cần thêm thông tin về các khóa học?
Viết cho cô Angela Brown.

2. Unit 3 Lớp 11 Writing Task 2

Denise is interested in the life skills courses. Below is her letter asking for further information, but the parts are jumped-up. Put them in the right order according to the template on page 32. (Denise quan tâm đến khóa học dạy kỳ năng sống. Dưới đây là bức thư cô ấy viết yêu cầu niết thèm thông tin, nhưng những phần trong bức thư đã bị đảo lộn.Hãy xếp chúng lại theo đúng thứ tự theo mẫu viết thư ở trang 32.)

Letter Template (Mẫu thư):
Date (Ngày tháng)
Greeting (Lời chào)
Content (Nội dung)
1. Stating the reason for writing the letter and/ or giving reference. (Ghi rõ lý do viết thư và/ hoặc đưa ra nguồn tham khảo)
2. Giving background information. (Đưa ra thông tin cơ bản)
3. Requesting advice based on the background information. (Yêu cầu tư vấn dựa trên thông tin cơ bản)
4. Requesting further information. (Yêu cầu cung cấp thêm thông tin)
5. Expressing hope. (Thể hiện hy vọng)
6. Thank-you note and formal closing. (Cảm ơn và kết thúc thư một cách trang trọng)
Signature (Chữ ký)
 

April 21st, 2013
Dear Ms Brown,
a. I am a first year student and live away from home. Although I have close friends, I miss my family very much. I don't like being alone and I always need someone to be around me. I don't know how to overcome the feeling of loneliness so I can become more independent.
b. I would also like to know how much the tuition fee will be if I enrol early.
c. Thank you very much for your time. I look forward to hearing from you.
d. I am writing to enquire about the life skills courses you advertised in Teenage Magazine.
e. I hope that your answers to my questions will help me to make the right decision about the course.
f. Could you advise me which of the courses I should take?
Sincerely, Denise

3. Unit 3 Lớp 11 Writing Task 3

Match each problem with its sign. Then discuss with a partner. (Hãy ghép từng vấn đề một với các dấu hiệu của nó. Sau đó thảo luận với bạn bên cạnh).

a. Can’t concentrate and have memory problems
b. Don’t feel comfortable when talking to people or working In a group
c. Can’t schedule tasks effectively
d. Don’t know how to prioritise tasks
e. Always feel worried and can’t sleep well at night
f. Have difficulty in communicating ideas or opinions

Problems Signs
1. Lacking time - management skills  
2. Suffering from stress  
3. Lacking interpersonal communication skills  

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

 

Problems (Vấn đề) Signs (Dấu hiệu)
1. Lacking time-management skills (Thiếu kỹ năng quản lý thời gian) c. Can't schedule tasks effectively. (Không thể sắp xếp công việc một cách hiệu quả.)
d. Don't know how to prioritise tasks. (Không biết làm thế nào để sắp xếp thứ tự ưu tiên công việc)
2. Suffering from stress (Bị căng thẳng) a. Can't concentrate and have memory problems. (Không thể tập trung và có vấn đề về trí nhớ.)
e. Always feel worried and can't sleep well at night. (Luôn luôn cảm thấy lo lắng và không thể ngủ ngon vào ban đêm)
3. Lacking interpersonal communication skills (Thiếu các kỹ năng giao tiếp liên nhân) b. Don't feel comfortable when talking to people or working in a group. (Không cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với mọi người hoặc làm việc trong một nhóm).
f. Have difficulty in communicating ideas or opinions. (Gặp khó khăn trong việc truyền đạt ý tưởng hay ý kiến.)

5. Unit 3 Lớp 11 Writing Task 4

Imagine that you have one of the problems above. Write a letter similar to the one in 1 to Ms Brown for advice on a suitale course and get further information about. (Hãy tưởng tượng rằng em gặp phải một trong những vấn đề trên. Hãy viết một lá thư tương tự như trong bài tập 2 cho cô Brown về một khóa học thích hợp và hỏi thêm thông tin về)

Course/Duration (Khóa học/ thời lượng)
Lecturer/Trainer (Giảng viên/ người huấn luyện)
Starting date (Ngày bắt đầu)
Certificate (Chứng chỉ)

Bài dịch và câu trả lời chi tiết

July 27th, 2019

Dear Ms Brown,

I am writing to ask you about the life skills courses you advertised in the Youth Magazine. 

Currently, i am in grade 12th, and i am always under pressure by the deadlines because i think i can't handle all of my assignments. 

Could you please give me a piece of advice on how to have a good arrangement for my assignments at school? I would also like to know which course is suitable for me and how much the tuition fee will be. I would he grateful if you could give me more information about the course duration, the trainer in charge, the starting date and the certificate I will receive after finishing the course.

I hope that your answer will help me make the right choice. I'm looking forward to hearing from you soon.

Yours sincerely,

Lê Ngọc Anh Quốc

Bài dịch:

Ngày 27 tháng 7 năm 2019

Chị Brown thân mến,

Tôi viết thư để hỏi chị về các khóa học về kỹ năng sống mà chị đã quảng cáo trong Tạp chí Thanh niên.

Tôi hiện đang học lớp 12 và luôn bị áp lực bởi hạn nộp bài bởi vì tôi nghĩ tôi không thể xử lí hết những công việc được giao

Chị có thể cho tôi lời khuyên về việc có một sự sắp xếp tốt hơn cho những công việc được giao ở trường được không? Tôi cũng muốn biết khóa học nào phù hợp với tôi và học phí sẽ là bao nhiêu. Tôi sẽ rất biết ơn nếu chị có thể cho tôi biết thêm thông tin về thời lượng khóa học, người huấn luyện phụ trách, ngày bắt đầu và giấy chứng nhận tôi sẽ nhận được sau khi hoàn tất khóa học.

Tôi hy vọng rằng câu trả lời của chị sẽ giúp tôi thực hiện đúng sự lựa chọn. Tôi mong sớm nhận được tin từ chị.

Trân trọng,

Lê Ngọc Anh Quốc

6. Bài tập trắc nghiệm Writing Unit 3 Lớp 11

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 3 Becoming independent - Writing chương trình Tiếng Anh lớp 11 mới về việc trở nên độc lập. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 3 lớp 11 mới Writing.

Câu 3-5: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

7. Hỏi đáp Writing Unit 3 Lớp 11

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh HỌC247 ở mục Hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học kế tiếp. Chúc các em học tốt!

NONE
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON