YOMEDIA
ZUNIA12

Tiếng Anh 11 mới Unit 3 Listening - Bài nghe


Bài học Unit 3 Tiếng Anh lớp 11 mới phần Listening sẽ cho các em nghe nội dung về chủ đề trở nên tự lập.

ADSENSE
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1. Unit 3 Lớp 11 ListeningTask 1

Look at the photo and answer the questions. (Hãy nhìn tranh và trả lời câu hỏi).

1. What are the people in the photo doing? (Những người trong tấm ảnh đang làm gì?)
2. Do you think the boy needs his father’s assistance to learn to ride a bicycle independently? (Bạn có nghĩ rằng cậu bé cần sự trợ giúp của cha mình để học cách tự lái xe đạp?)

Bài dịch và đáp án chi tiết:

1. The boy is riding a bicycle and his father is helping him. Or in other words, the father is teaching his son how to ride a bike. (Cậu bé đang đi xe đạp còn bố cậu đang giúp cậu ấy. Hay nói cách khác, người cha đang dạy con trai mình cách đi xe đạp.)

2. I think the boy needs his father’s assistance to learn to ride a bicycle independently because of some reasons. No one can do something well for the first time. The boy can’t ride a bike when he doesn’t know how to use it. His dad can teach him how to control a bike and ride safely. When he can ride a bicycle, he can get from one place to another without his parents. He doesn’t have to depend on others and maybe have valuable transportation lessons. (Tôi nghĩ rằng cậu bé cần sự giúp đỡ của cha mình để học cách tự đi xe đạp vì một số lý do. Không ai có thể làm điều gì đó tốt ở lần đầu tiên. Cậu bé không thể đi xe đạp khi không biết cách sử dụng nó. Bố cậu ấy có thể dạy cậu ấy cách điều khiển xe đạp và đi xe an toàn. Khi cậu ấy có thể đi xe đạp, cậu ấy có thể đi từ nơi này đến nơi khác mà không cần đến cha mẹ. Cậu ấy không phải phụ thuộc vào người khác và có thể có những bài học giao thông có giá trị).

2. Unit 3 Lớp 11 Listening Task 2

Listen to an interview on Life Skills, the most popular radio show for teens and parents, and match the statements with the speakers. (Hãy nghe cuộc phỏng vấn nói về Những kỹ năng sống, chương trình phát sóng truyền thanh được yêu thích nhất dành cho tuổi thiếu niên và các bậc phụ huynh rồi ghép những lời phát biểu theo đúng người nói.)

Statements:

a. He has to fulfill all his responsibilities, and is punished if he fails.
b. His parents tend to be very protective of him.
c. He has to do household chores and follow a set routine.
d. One of his responsibilities is to look after his grandparents.
e. He has been taught to make his own decisions.
f. He is encouraged to express his opinions.

Speakers

1. Long:_____
2. Tuan:_____
3. Minh:_____

Bài dịch và đáp án chi tiết:

Long: b, f            Tuan: a,d                  Minh: c, e

Bài dịch:

Các câu lệnh
a. Anh ấy phải hoàn thành tất cả các trách nhiệm của mình, và sẽ bị trừng phạt nếu không thành công.
b. Cha mẹ anh ấy có khuynh hướng bảo vệ anh ấy.
c. Anh ấy phải làm việc nhà và làm theo một thói quen.
d. Một trong những trách nhiệm của anh ấy là chăm sóc ông bà của anh ấy.
e. Anh ấy đã được dạy để đưa ra quyết định của riêng mình.
f. Anh ấy được khuyến khích thể hiện ý kiến của mình.

3. Audio Script Unit 3 Lớp 11 Listening

MC: Hello and welcome to Life Skills, the most popular radio show for teens and parents. Today. I've invited three Grade 11 students to share with us how their parents help them to become independent. Long, would you like to start?
Long: Hi. well. I'm the only child, so my parents tend to be overprotective of me.
They didn't let me do any household chores and drove me to school until finished Grade 9. However, since I was a little child. I’ve always been encouraged to voice my opinions. My parents even aske for my opinion before they make important family decisions.
MC: That’s great. That helps you develop self-confidence. And Tuan? How do your| parents help you become independent?
Tuan: Well, my parents focus on teaching me about responsibility. I’m given a list on responsibilities, such as doing household chores, looking after my grandparents... And my parents make sure that I fulfill all of them. If I fail. I get punished. Bui if I do them well, I get a reward. This keeps me motivated.
MC: Your parents seem strict, but also very fairễ What about you, Minh?
Minh: My parents set some limits and establish rigid rules about important issues. I have to do chores and follow a set routine. But I can make my own choices about personal things such as clothes, books or toys. My parents encourage me to consider all options before making my own decisions.
MC: Yes, setting limits can teach you self-discipline, and keep you safe and healthy. It's also great that your parents teach you decision-making skills. I hope that one day you'll be ready to leave home and live independently. Thank you so much for joining the show.

Bài dịch:

MC: Xin chào và chào mừng đến Kỹ Năng Sống, chương trình phát thanh phổ biến nhất dành cho thanh thiếu niên và cha mẹ. Hôm nay. Tôi đã mời ba học sinh Lớp 11 chia sẻ với chúng tôi về cách cha mẹ giúp họ trở nên độc lập. Long, bạn có muốn bắt đầu không?
Long: Xin chào. Tôi là con một, vì vậy cha mẹ tôi có xu hướng bảo vệ tôi quá mức. Họ đã không để tôi làm bất cứ công việc nhà nào và đưa đón tôi đến trường cho đến khi học xong lớp 9. Tuy nhiên, vì tôi còn nhỏ. Tôi luôn được khuyến khích lên tiếng ý kiến của mình. Cha mẹ tôi thậm chí hỏi ý kiến của tôi trước khi họ đưa ra quyết định quan trọng của gia đình.
MC: Thật tuyệt. Điều đó giúp bạn phát triển sự tự tin. Còn Tuấn? Cha mẹ bạn làm thế nào để giúp bạn trở nên độc lập?
Tuấn: Vâng, cha mẹ tôi tập trung vào việc dạy tôi về trách nhiệm. Tôi được đưa ra một danh sách về trách nhiệm, chẳng hạn như làm việc nhà, trông nom ông bà tôi ... Và cha mẹ tôi đảm bảo rằng tôi hoàn thành tất cả. Nếu tôi thất bại. Tôi bị trừng phạt. Nhưng nếu tôi làm tốt, tôi nhận được một phần thưởng. Điều này khiến tôi được khuyến khích.
MC: Bố mẹ bạn có vẻ rất nghiêm khắc, nhưng cũng rất mẫn cảm. Còn bạn thì sao Minh?
Minh: Cha mẹ tôi đặt ra một số giới hạn và thiết lập các quy tắc cứng nhắc về các vấn đề quan trọng. Tôi phải làm việc nhà và làm theo một thói quen. Nhưng tôi có thể tự chọn lựa những thứ cá nhân như quần áo, sách hay đồ chơi. Bố mẹ tôi khuyến khích tôi xem xét tất cả các lựa chọn trước khi đưa ra quyết định của riêng mình.
MC: Vâng, việc thiết lập lịch trình có thể dạy cho bạn kỷ luật tự giác, và giữ cho bạn an toàn và lành mạnh. Cũng tuyệt vời khi bố mẹ bạn dạy bạn các kỹ năng ra quyết định. Tôi hy vọng rằng một ngày nào đó bạn sẽ sẵn sàng rời nhà và sống độc lập. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã tham gia chương trình.

4. Unit 3 Lớp 11 Listening Task 3

Answer the questions. (Trả lời các câu hỏi)
1. Why does Long think his parents are overprotective of him?
2. What do Long’s parents often encourage him to do?
3. What do Tuan’s parents focus on teaching him?
4. How do Tuan’s parents keep him motivated?
5. What does Minh have to do?
6. What can Minh do about his clothes, books, or toys?

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. Because they didn't let him do any household chores and drove him to school until he finished Grade 9.
2. To voice (speak out) his opinions.
3. They focus on teaching him about responsibility.
4. If he does his responsibility well, they give him a reward.
5. To do chores and follow a set routine.
6. He can make his own choices about these items.

Bài dịch:
1. Tại sao Long nghĩ rằng bố mẹ anh ấy quá bảo vệ anh ấy?
Họ đã không để anh ấy làm bất cứ công việc nhà nào và lái xe đưa đón anh ấy đến trường cho đến khi anh ấy học lớp 9.
2. Cha mẹ của Long thường khuyến khích anh ấy làm gì?
Phát biểu ý kiến của mình.
3. Phụ huynh của Tuấn chú trọng vào việc dạy anh ấy như thế nào?
Họ tập trung vào việc dạy anh ấy về trách nhiệm.
4. Làm thế nào để cha mẹ của Tuấn luôn động viên anh ấy?
Nếu anh ấy làm tốt nhiệm vụ của mình, họ sẽ cho anh ấy một phần thưởng.
5. Minh phải làm gì?
Phải làm việc nhà và làm theo một thói quen.
6. Minh có thể làm gì về quần áo, sách của mình, hoặc đồ chơi?
Anh ấy có thể tự lựa chọn những thứ này.

5. Unit 3 Lớp 11 Listening Task 4

Work in groups. Tell your group members whether you were brought up in the same way as Long, Tuan, or Minh. (Làm việc theo nhóm. Hãy nói cho các thành viên trong nhóm biết em có được dạy giống như Long, Tuấn hay Minh không)

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

Although my parents love me so much, they also seem strict. They teach me how to live more independently and develop self-confidence. They also teach me many life skills. First, I am taught about good time-management skills. I must make plans for what I have to do in a day or a week, so that I can arrange everything and use my time efficiently. Second, just like Tuan's parents, my parents focus on teaching me about responsibility. They give me a list of responsibilities, such as cleaning the house, washing clothes, washing dishes, cooking meals, and looking after my younger siblings. They give me a list of responsibilities, such as cleaning the house, washing clothes, washing dishes, cooking meals, and looking after my younger siblings. I have to do all of them by myself without any helps. My parents often go out for work. They want me to live more independently early, so I can take care of myself when they are not at home.

Mặc dù cha mẹ tôi yêu thương tôi rất nhiều, nhưng họ cũng có vẻ nghiêm khắc. Họ dạy tôi cách sống tự lập hơn và phát triển sự tự tin của bản thân. Họ cũng dạy tôi nhiều kỹ năng sống. Đầu tiên, tôi được dạy về các kỹ năng quản lý tốt thời gian. Tôi phải lập kế hoạch cho những gì tôi phải làm trong một ngày hay một tuần, để tôi có thể sắp xếp mọi thứ và sử dụng thời gian của mình hiệu quả. Thứ hai, giống như cha mẹ của Tuấn, cha mẹ tôi tập trung vào việc dạy tôi về tinh thần trách nhiệm. Họ đưa cho tôi một danh sách các nhiệm vụ, chẳng hạn như dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo, rửa bát đĩa, nấu ăn, và chăm sóc các em của tôi. Tôi phải tự mình làm tất cả mọi thứ mà không có sự giúp đỡ nào. Cha mẹ tôi thường ra ngoài làm việc.

6. Bài tập trắc nghiệm Listening Unit 3 Lớp 11

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 3 Becoming Independent - Listening chương trình Tiếng Anh lớp 11 mới về trở nên tự lập. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 3 lớp 11 mới Listening.

Câu 3-5: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

7. Hỏi đáp Listening Unit 3 Lớp 11

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh HỌC247 ở mục Hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

NONE
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON