YOMEDIA
ZUNIA12

Tiếng Anh 11 mới Unit 3 Reading - Đọc hiểu


Bài học Unit 3 Tiếng Anh lớp 11 mới phần Reading hướng dẫn các em cách trả lời câu hỏi, và học từ vựng mới thông qua bà đọc có liên quan tới chủ đề trở nên độc lập. 

 

ADSENSE
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1. Unit 3 Lớp 11 Reading Task 1

Work with a partner, ask and answer the questions. (Làm việc với bạn bên cạnh, hỏi và trả lời câu hỏi.)

1. Have you ever forgotten to do your homework? (Bạn có bao giờ quên làm bài tập về nhà không?)

2.Do you often have to struggle to meet deadlines? (Bạn có thường phải trật vật để kịp thời hạn không?)

3. How do you manage your time? (Bạn quản lý thời gian của bạn như thế nào?)

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

One of the most important skills that you should have is time-management. You have to manage your time efficiently when you have something to do such as homework, housework, projects and other tasks, or cope with competing deadlines. I have never forgotten to do my homework. Each time I have a homework assignment, I always write down on my sticky notes. Every night when studying I check my sticky notes, so I know what I have to do. Therefore, I don’t forget to do my homework. And I rarely have to struggle to meet deadlines. I know how to manage my time and arrange my tasks well. Sometimes, I have to cope with different tasks with different deadlines. I usually jot them down in a notebook. To be effective, I list the tasks I have and sort these in order of priority, and then to devote most time to the most important tasks. Therefore, I always complete my assignment on time. Although time-management skills are not easy to develop, I have some ways to manage my time well. First, I often set goals, and make plans for the things I need to do on a desk diary or an app on my mobile. After that, I organize them on a schedule so that I can check later. In another way, I prioritize my activities, decide what is more important and give it the most of my time and add it to the top of my list. I also break down bigger projects into small, manageable steps so that I can accomplish them one step at a time. Besides, I always minimize distractions as much as possible, don’t use the phone, close unnecessary browsers, and block social media such as Facebook, Twitter... to concentrate on main tasks. When you have good time-management skills, it helps you to become more independent and confident. (Một trong những kỹ năng quan trọng nhất mà bạn nên có là kỹ năng quản lý thời gian. Bạn phải quản lý thời gian của bạn một cách hiệu quả khi bạn có một cái gì đó để làm như bài tập về nhà, việc nhà, dự án và các bài tập khác, hoặc đối phó với các thời hạn. Tôi chưa bao giờ quên làm bài tập về nhà. Mỗi khi tôi có bài tập về nhà, tôi luôn ghi lại vào giấy nháp. Mỗi tối khi học bài tôi kiểm tra lại các giấy nhớ, vì vậy tôi biết những gì tôi phải làm. Do đó tôi không quên làm bài tập về nhà. Và tôi hiếm khi phải chạy đua để kịp thời hạn. Tôi biết cách quản lý thời gian và sắp xếp nhiệm vụ của mình hợp lý. Đôi khi, tôi phải đối phó với các nhiệm vụ khác nhau với thời hạn khác nhau. Tôi thường ghi chúng vào sổ ghi chép. Để có hiệu quả, tôi liệt kê các nhiệm vụ tôi có và sắp xếp chúng theo thứ tự ưu tiên, và sau đó dành hầu hết thời gian cho các nhiệm vụ quan trọng nhất. Vì vậy tôi luôn hoàn thành nhiệm vụ của mình đúng thời hạn. Mặc dù kỹ năng quản lý thời gian không dễ để phát triển, nhưng tôi có một số cách để quản lý tốt thời gian của mình. Đầu tiên, tôi thường đặt ra các mục tiêu, và lập kế hoạch cho những thứ tôi cần làm vào nhật ký để bàn hoặc ứng dụng trên điện thoại di động của mình. Sau đó, tôi sắp xếp chúng theo lịch trình để tôi có thể kiểm tra sau đó. Một cách khác, tôi ưu tiên các hoạt động của mình, xác định cái gì là quan trọng hơn và dành phần lớn thời gian của tôi vào việc đó và thêm nó vào đầu danh sách các công việc. Tôi cũng chia nhỏ các công việc lớn thành các bước nhỏ, dễ quản lý để tôi có thể hoàn thành từng bước một. Bên cạnh đó, tôi luôn giảm thiểu sao nhãng nhiều nhất có thể, không sử dụng điện thoại, đóng các trình duyệt không cần thiết và chặn các phương tiện xã hội như Facebook, Twitter... để tập trung vào các nhiệm vụ chính. Khi bạn có kỹ năng quản lý thời gian tốt, nó giúp bạn trở nên độc lập và tự tin hơn.)

2. Unit 3 Lớp 11 Reading Task 2

Read the text and select the statement that expresses its main idea. (Đọc bài đọc và chọn câu diễn tả ý chính của bài).

Being independent is being able to take care of yourself, and not having to rely on anyone else. That is what many young people strive for. However, the ability to live independently does not develop naturally: you need a number of life skills to stop relying on your parents and older siblings. Among those skills, time management is probably the most important one. With good time-management skills, you can build your confidence and self-esteem. These skills will also help you to perform your daily tasks, including your responsibilities at school and at home. If you can use your time wisely, you will not feel very stressed when exam dates are approaching. You can act more independently and responsibly, get better grades at school and have more time for your family and friends.

Time-management skills are not difficult to develop. First, make plans for the things you need to do on a planner or an app on your mobile device. Organise them in a schedule so that they can be checked later. Figure out how much time you will need for each of the things, and then put time limits on them. Second, prioritise your activities. If you have so much to do in a day or a week, you may be at a loss as to how to fit everything in. So decide what is important to you and give it the most of your time or add it to the top of your list. Third, develop routines, because once routines are developed, they take less time to do.

Time-management skills cannot be developed in one day. However, when you have them, they can help you to become independent.

A. You need important life skills to become independent.

B. Good time-management skills help you to build your confidence and self-esteem.

C. Time-management skills are not difficult to develop.

D. Mastering time-management skills has many benefits and there are three steps to develop them.

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

D. Time-management skills has many benefits and there are three steps to develop them. 

Bài dịch:

Kỹ năng quản lý thời gian

Việc trở thành người độc lập là khả năng tự chăm sóc bản thân và không cần dựa dẫm vào bất kỳ ai khác. Đó là điều mà nhiều bạn trẻ đang nỗ lực để đạt được. Tuy nhiên khả năng sống độc lập không phải phát triển tự nhiên: bạn cần có một số kỹ năng sống để không phụ thuộc vào cha mẹ hoặc anh chị mình. Trong số những kỹ năng đó thì kỹ năng quản lý thời gian có lẽ là kỹ năng quan trọng nhất. Khi bạn có kỹ năng quản lý thời gian tốt. Bạn sẽ có được sự tự tin và sự tự tôn trọng bản thân. Những kỹ năng này cũng sẽ giúp bạn làm tốt công việc hàng ngày của bạn bao gồm cả trách nhiệm của bạn ở trường cũng như ở nhà. Nếu bạn sử dụng thời gian một cách khôn khéo, bạn sẽ không cảm thấy bị áp lực khi ngày thi đến gần. Bạn còn có thể hành động một cách độc lập và có trách nhiệm hơn, đạt nhiều điểm cao hơn ở trường và có thêm nhiều thời gian hơn dành cho gia đình và bạn bè.

Có được kỹ năng quản lý thời gian cũng không phải là quá khó. Đầu tiên bạn hãy lập kế hoạch cho những việc bạn cần làm trên bảng kế hoạch hoặc trên một ứng dụng ở điện thoại di động của bạn. Hãy sắp xếp chúng theo thời gian biểu để sau đó bạn có thể kiểm tra. Bạn hãy xác định bạn cần bao nhiêu thời gian cho mỗi công việc và giới hạn thời gian cho công việc đó. Thứ hai, bạn hãy ưu tiên cho các hoạt động của bạn. Nếu bạn có quá nhiều việc phải làm trong một ngày hay một tuần, bạn có thể sẽ lúng túng vì phải tìm cách thu xếp công việc. Vì thế mà hãy quyết định việc nào là quan trọng với bạn và dành nhiều thời gian nhất cho công việc đó hoặc xếp nó lên đầu danh sách. Thứ ba. bạn hãy xây dựng lề thói làm việc hàng ngày vì khi đã thành lề thói hàng ngày thì chúng sẽ tốn ít thời gian thực hiện hơn.

Kỹ năng quản lý thời gian không thể trong một ngày mà có được. Tuy nhiên khi bạn đă có những kỹ năng đó. chúng có thể giúp bạn trở nên độc lập.

A. Bạn cần những kỹ năng cuộc sống quan trọng để trở nên độc lập.

B. Kỹ năng quản lý thời gian tốt giúp bạn xây dựng sự tự tin và lòng tự trọng của mình.

C. Kỹ năng quản lý thời gian không khó để phát triển.

D. Kỹ năng quản lý thời gian có nhiều lợi ích và có ba bước để phát triển chúng.

3. Unit 3 Lớp 11 Reading Task 3

 Read the text again. Decide whether the sentences are true (T), false (F), or not given (NG). (Đọc lại bài đọc rồi quyết định xem nhừng câu sau đây đúng (T). sai (F) hay không có thông tin (NG)) 

 

T

F

NG

1. Elderly people don’t strive for being independent.

     

2. The ability to be independent comes naturally to a person when he / she grows up.

 

   

3. Teenagers only need time-management skills to be independent.

     

4. When teenagers are able to complete their daily tasks and duties at school and at home, they have more confidence and self-esteem.

 

   

5. Having good time-management skills means you can use your time wisely.

 

   

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

 

T

F

NG

1. Elderly people don’t strive for being independent.

    x

2. The ability to be independent comes naturally to a person when he / she grows up.

 

x  

3. Teenagers only need time-management skills to be independent.

  x  

4. When teenagers are able to complete their daily tasks and duties at school and at home, they have more confidence and self-esteem.

x

   

5. Having good time-management skills means you can use your time wisely.

x

 

4. Unit 3 Lớp 11 Reading Task 4

Answer the following questions. (Trả lời những câu hỏi dưới đây).

1.   What are the benefits of having good time-management skills? (Những lợi ích của việc có kĩ năng quản lý thời gian tốt là gì)

2.    How can you make plans for the things you need to do? ( bạn có thể làm kế hoạch cho những việc bạn cần làm như thế nào?)

3.    Why should you schedule the things you need to do? (Tại sao bạn nên lên lịch cho những thứ bạn cần làm?)

4.    How can you prioritise your activities? (Bạn có thể ưu tiên những hoạt động của bạn như thế nào?)

5.    Why should you develop routines? (Tại sao bạn nên phát triển thói quen han28ng ngày của bạn?)

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. With good time-management skills, vou don't feel very stressed when exam dates are approaching; you can act more independently and respossibly, get better grades at school and have more time for family and friends.

2. Write the things you will have to do on a planner or an app on your mobile device, and put time limits on them.

3. So you can check them later.

4. Decide what is important to you and give it the most of vour time or add it to the top of your list.

5. Once routines are developed, they take less time to do.

Bài dịch:

1. Với kỹ năng quản lý thời gian tốt, bạn không cảm thấy căng thẳng khi ngày thi sắp đến; bạn có thể làm việc độc lập hơn và có trách nhiệm hơn, đạt điểm tốt hơn ở trường và có nhiều thời gian hơn cho gia đình và bạn bè.

2. Viết những điều tôi sẽ phải làm đối với một người lập kế hoạch hoặc ứng dụng trên thiết bị di động của tôi và đặt giới hạn thời gian cho chúng.

3. Để tôi có thể kiểm tra chúng sau đó.

4. Quyết định những gì là quan trọng với tôi và dành phần lớn thời gian của tôi hoặc thêm nó vào đầu danh sách của tôi.

5. Khi thói quen được phát triển, sẽ mất ít thời gian hơn để làm.

5. Unit 3 Lớp 11 Reading Task 5

Work in groups. Discuss the questions. (Làm việc theo nhóm và thảo luận những câu hỏi sau).

Which of the time-management skills mentioned in the text do you have? Which do you need to develop? (Những kĩ năng quản lý thời gian nào được đề cập trong đoạn văn mà bạn có? cái nào bạn cần phát triển). 

There are three time-management skills mentioned in the text: making plans, prioritising activities and developing routines. It’s very useful to have good time-management skills. Time-management skills are not difficult to develop. I also have some ways to manage my time. First, I also make plans for the things I need to do in a notebook or on my cell phone. Then I organize them in a schedule and put time limits on them. Especially, after I list the tasks to do, I also decide what is more important and then sort these in order of priority and do the important things first. Moreover, I always minimize distractions as much as possible, don’t use the phone, close unnecessary browsers, and block social media such as Facebook, Twitter… to concentrate on main tasks. And besides, I think I need to develop routines because once routines are developed, they take less time to do. I can do everything well and save time for my family and friends. (Có 3 kĩ năng quản lý thời gian được đề cập đến trong bài đọc: kĩ năng lập kế hoạch, sắp xếp thứ tự ưu tiên cho các hoạt động và hình thành thói quen. Rất hữu ích khi có kỹ năng quản lý thời gian tốt. Kỹ năng quản lý thời gian không khó để phát triển. Tôi cũng có một số cách để quản lý thời gian của mình. Đầu tiên, tôi cũng lên kế hoạch cho những thứ tôi cần làm và ghi vào sổ tay hoặc điện thoại di động của mình. Sau đó, tôi tổ chức sắp xếp những công việc đó theo lịch trình và đặt giới hạn thời gian cho chúng. Đặc biệt, sau khi tôi liệt kê các nhiệm vụ cần làm tôi cũng quyết định điều gì là quan trọng hơn và sau đó sắp xếp những công việc này theo thứ tự ưu tiên và làm những điều quan trọng trước tiên. Hơn nữa, tôi luôn giảm thiểu sao nhãng nhiều nhất có thể, không sử dụng điện thoại, đóng các trình duyệt không cần thiết và chặn các phương tiện truyền thông xã hội như Facebook, Twitter… để tập trung vào các công việc chính. Và bên cạnh đó, tôi nghĩ rằng tôi cần phải hình thành thói quen bởi vì một khi thói quen được hình thành, chúng sẽ mất ít thời gian hơn để làm. Tôi có thể làm tốt mọi thứ và tiết kiệm thời gian cho gia đình và bạn bè của tôi).

5. Bài tập trắc nghiệm Reading Unit 3 Lớp 11

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 3 Becoming independent - Reading chương trình Tiếng Anh lớp 11 mới về trở nên tự lập. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 3 lớp 11 mới Reading.

 • Câu 1:

  Living on your own might be something that you dream of achieving some day, but at the same time, the thought can be scary. You need an income, and then after that you need the survival skills to take care of yourself without anyone there to support you.

  This guide will help prepare you for that transition so that some day you can live independently.

  First, create a support network. We need people to be there for us and to also be honest with us and tell us how we can improve ourselves. Preferably, this network will extend beyond family members and include at least one close friend that you trust. Ultimately, when you are living on your own, you might encounter many obstacles you have never thought of and you will want someone there to be supportive of you and to help you as you navigate a life of independence.

  Second, master your weaknesses. It is a good idea to try and be aware of your weaknesses. If possible, have your close friend tell you what they feel are your biggest weaknesses. It Is also good to know your strengths, but it is your weaknesses that you need to work on. For instance, you might get very focused on playing video games for hours, maybe days at a time. While it is okay to play video games, playing them for days at a time when trying to live on your own can lead to you losing your job and also your house. So, it is important that you recognize your weaknesses and do your best to work with them.

  Next, learn to balance your schedule. It is important to learn how to do multiple things in a day. You need to be flexible and willing to schedule time for activities, work, and social engagements.

  Then, live a healthy lifestyle. You should exercise and try to eat healthy. You also have to maintain your hygiene or you might find yourself out of a job.

  Last but not least, follow your dreams and make them come true. Look through the newspapers and online and find that apartment or house that you desire to live in. Decide that you are going to move out and make it happen. Ultimately, living on your own is something that you have to make happen for yourself. So, decide that is what you want and don’t allow anything to deter you from your goal.

  In order to live independently, you should______ .

  • A. Dream of achieving some day
  • B. Need someone to support you in case of emergency
  • C. Not have the scary thought without anyone there to support you
  • D. Have a job and the necessary life skills
  • A. We don’t have any family member to trust or rely on
  • B. ​It helps us to improve ourselves and get over obstacles
  • C. We may think of obstacles and we want someone to be supportive of us
  • D. It can help us navigate a life of independence
  • A.
   You should know both your strengths and weaknesses
  • B. Being aware of your weaknesses helps you avoid big mistakes
  • C. Your friends can’t recognize your weaknesses for you
  • D. You should recognize your weaknesses and get rid of them

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

6. Hỏi đáp Reading Unit 3 Lớp 11

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh HỌC247 ở mục Hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

ZUNIA9
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON