Unit 2 lớp 10 Speaking - Hội thoại School Talks


Bài học Speaking Unit 2 Lớp 10 - School Talks hướng dẫn các em cách thực hành hội thoại hỏi đáp trong một cuộc nói chuyện ngắn.

Tóm tắt bài

1. Unit 2 Lớp 10 Speaking Task 1

These expressions are commonly used when people are chatting. Place them under the appropriate heading. Then practise it with a partner. (Những thành ngữ sau thường được sử dụng khi người ta trò chuyện. Đặt chúng dưới các đầu đề thích hợp. Sau đó luyện tập với bạn học.)

Good morning/Hi

Sorry, I've got to go. Talk to you later.

Well, it's been nice meeting you.

How's everything at school?

Goodbye. See you later.

Great. I'll see you tomorrow.

Hello. How are you?

Hello. What are you doing?

Catch you later.

Hi. How is school?

 

Guide to answer

Starting a conversation Closing a conversation

Good morning/Hi

Hello. How are you?

Hello. What are you doing?

Hi. How is school?

How's everything at school?

Goodbye. See you later.

Sorry, I've got to go. Talk to you later.

Well, it's been nice meeting you.

Great. I'll see you tomorrow.

Catch you later.

 

2. Unit 2 Lớp 10 Speaking Task 2

Rearrange the following sentences to make an appropriate conversation and then practise it with a partner. (Sắp xếp lại những câu sau để làm thành một cuộc hội thoại thích hợp và sau đó thực hành với một bạn cùng học.)

A. Bye. See you later.

B. What did you do? 

C. Where are you going now?

D. Hi, Minh. Did you have a nice weekend?

E. Oh, I stayed at home and did my homework. Nothing special.

F. Hello, Quan. Yes, I did. It's great.

G. I'm going to the library to borrow some books. Sorry, I've got to go. Talk to you later.

H. I went to Lan's birthday party. The food was good and the people were interesting. What did you do, Quan?

Guide to answer

1 - D. Hi, Minh. Did you have a nice weekend?

2 - F. Hello, Quan. Yes, I did. It was great.

3 - B. What did you do?

4 - H. I went to Lan's birthday party. The food was good and the people were interesting. What did you do, Quan?

5 - E. I stayed at home and did my homework. Nothing special.

6 - C. Where are you going now?

7 - G. I'm going to the library to borrow some books. Sorry, I've got to go. Talk to you later.

8 - A. Bye. See you later.

3. Unit 2 Lớp 10 Speaking Task 3

Complete the following conversation with suitable words, phrases or sentences in the box and then practise it with a partner. (Hoàn thành bài hội thoại sau với các từ, cụm từ hay câu thích hợp trong khung và sau đó luyện tập với bạn học.)

What's the matter with you

awful/ tired/ sick/ cold

a  headache/ a cold/ backache/ toothache

You should/ You'd better go home and have a rest

 

A: Hello, Hoa. You don't look very happy. __________?

B: Hi, Nam. I feel _______. I've got _______.

A: Sorry to hear that. _______________.

B: Yes. That's a great idea. Goodbye, Nam.

A: See you later.

Guide to answer

A: Hello, Hoa. You don't look very happy. What's the matter with you?

B: Hi, Nam. I feel awful. I've got a cold.

A: Sorry to hear that. You'd better go home and have a rest.

B: Yes. That's a great idea. Goodbye, Nam.

A: See you later.

4. Unit 2 Lớp 10 Speaking Task 4 

Work in pairs. Make small talks on the following topics, using the starting and ending of a conversation. (Làm việc theo cặp. Thực hiện các cuộc trò chuyện ngắn về các chủ đề sau, sử dụng phần mở đầu và kết thúc của một cuộc hội thoại.)

 • the weather: thời tiết
 • last night's TV programmes: các chương trình tivi tối qua
 • football: bóng đá
 • plans for the next weekend: kế hoạch cho ngày cuối tuần tới

Guide to answer

 • the weather

Mai: Hi, Hoa.

Hoa: Hi. How're you?

Mai: Fine, thanks. How about you?

Hoa: Not so good. I feel uneasy.

Mai: That's too had. Awful day, isn't it?

Hoa: Yeah. I hate the wet season.

Mai: Me, too. I have to stay at home. It's so boring.

Hoa: Sorry. I've got to go. I have to visit my friend in hospital.

Mai: All right. See you soon.

Hoa: Bye. See you.

 • Last night's TV programmes

Nam: Hi, Lan. Did you watch TV last night?

Lan: No. Were there any good programmes on?

Nam: Oh. no. As you know, there have hardly been any good programmes on television these days.

Lan: And one more thing, there're also too many violent scenes, which is too had for small children.

Nam: OK. I don't know what they think about these.

Lan: They're maybe thinking about making money regardless of bad effects on children.

Nam: Much ashamed of it?

Lan: Sure.

Nam: Oh, sorry, it's late. I've got to go to the library now.

Lan: OK. Bye. Talk to you later.

Nam: Bye.

Hỏi đáp Speaking Unit 2 Lớp 10

Trên đây là tóm tắt bài học Speaking Unit 2 tiếng Anh lớp 10 - School Talks, trong quá trình học bài có điểm gì thắc mắc các em vui lòng đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

 • BÀI1,một đoạn dây dẫn MN nằm ngang trong từ trường đều có B=4.10-2 cho dòng điện I đi vào dây dẫn có chiều từ N đến M, dây có m=100g nằm cân bằng. xác định độ lớn dòng điện I và chiều của B

  BÀI 2. một ống dây dẫn gồm 2000 vòng, dài 4cm mang dòng điện 10A. xác định cảm ừng từ của từ trường trong lòng ống dây.

  BÀI 3. cho hai đoạn thẳng dài song song có I1=5A. I2=10A, đặt cách nhau 60cm. xác định cảm ứng từ tại điểm M là trung điểm của đoạn thẳng vuông góc với hai dây dẫn trong hai trường hợp:

  a, I1,Icùng chiều.

  b,I1,I2 ngược chiều.

  BÀI 4. một hạt bụi có khối lượng 10g mang điện tích 5.10-9C bay vào điện trường đều theo phương vuông góc với B, B=0,02T. xác định lực Lo ren xo tác dụng lên hạt và bán kính quỹ đạo của hạt bụi

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lực tương tác giữa hai điện tích là lục từ hay lực điện vậy ạ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

-- Mod Tiếng Anh 10 HỌC247

Được đề xuất cho bạn


nocache getLessionFaq