YOMEDIA

Unit 14 lớp 10 Listening - Bài nghe The World Cup


Bài học Listening Unit 14 Tiếng Anh lớp 10 hướng dẫn các em nghe và hoàn thành thông tin trong bảng cùng với những câu hỏi về nội dung về một nhân vật bóng đá nổi tiếng.

Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới

Tóm tắt bài

1. Before You Listen Unit 14 Lớp 10

Name some of the most famous football players in the world. Who do you like best? Why? (Hãy kể tên một số cầu thủ bóng đá nổi tiếng thế giới. Bạn thích cầu thủ nào nhất? Tại sao?)

Guide to answer

1. Pelé

2. Maradona

3. Zidane

4. Fabien Barthez

5. David Beckham

2. While You Listen Unit 14 Lớp 10

2.1. Unit 14 Listening Task 1

You will hear some information about Pelé, a famous Brazillian football player. Listen and complete the table below. (Bạn sẽ nghe một số thông tin về Pelé, một cầu thủ bóng đá nổi tiếng người Brazil. Nghe và hoàn thành bảng dưới đây.)

Guide to answer

Year Events
(1) 1940 Born in Brazil
1956 (2) joined a Brazilian football club
(3) 1962 First world club championship
(4) 1974 1,200th goal
1977 (5) retired

 

2.2. Unit 14 Listening Task 2

Listen again and answer the following questions. (Nghe lại và trả lời các câu hỏi sau.)

1. What was Pelé famous for as a football player? (Là cầu thủ bóng đá, Pelé nổi tiếng vì điều gì?)

2. How many World Cups did he participate in? (Ông ấy đã tham gia bao nhiêu kì World Cup?)

3. Where did he play football before he retired? (Ông ấy đã chơi bóng ở đâu trước khi giải nghệ?)

4. What did Pelé do after his retirement? (Pelé đã làm gì sau khi giải nghệ?)

Guide to answer

1. As a football player, Pelé was famous for his powerful kicking and controlling the ball.

2. He participated in three World Cups.

3. He played for an American football club before retired.

4. He became an international ambassador for the sport, working to promote peace and understanding through friendly sport activities.

3. After You Listen Unit 14 Lớp 10

Work in groups. Talk about the milestones in Pelé's life. (Làm việc nhóm. Hãy nói về các sự kiện quan trọng trong cuộc đời của Pelé.)

Guide to answer

- Born 23rd October, 1940 in Tres Coracoes, Brazil

- Full name: Edison Arantes do Nascimento

- Playing position: forward/striker

Pelé - The King of football

   + From 1952 to 1956: he played for Bauru AC, Brazil

   + From 1956 to 1974: he played for Santos, Brazil

   + 1962: he led the team to its first world club championship

- Pelé became the only player to participated in three World Cup in 1958, 1962, 1970

- He retired in 1977.

- After retirement, he became an international ambassador for the sport.

4. Tapescript Listening Unit 14 Lớp 10

Pelé is considered one of the greatest football payers of all time. He was born in 1940 in Brazil. As a football player, Pelé was famous for his powerful kicking and controlling the ball. He joined a Brazilian Football Club in 1956, and in 1962 he led the team to its first world cup championship. Pelé became the only player to participate in three World Cups in 1958, 1962 and 1970. By 1974, Pelé had score 1,200 goals and became a Brazilian natinoal hero. He played for an American football club for two years before he retired in 1977. Later Pelé became an international ambassador for the sport, working to promote peace and understanding through friendly sport activities.

5. Hỏi đáp Listening Unit 14 Lớp 10

Trên đây là nội dung bài học Listening Unit 14 tiếng Anh lớp 10, trong quá trình học bài và luyện nghe có điểm nào còn thắc mắc các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

 • Hoàn thành những câu sau với will kết hợp với 1 động từ dưới đây

  be (2). get, like, play, meet, pass, travel, win, come

  1. Keep calm!.I think Manchester ............................... the game.

  2. Don't worry about your exam. I'm sure you ...........................

  3. Why don't you try on this dress? It .......... nice on you.

  4. You must meet George sometime. I think you ………………him.

  5. It's raining. Don't go out. You ............ wet.

  6. They've invited me to their house. They …………………............offended if I do.

  7. Good bye. I expect we ................................ again before long.

  8. I've invited Sue to the party but I don't think she ...................................

  9. It now seems unlikely that Webb .............................. in the match against.

  10. I think one day people ........................... to Mars.

  Theo dõi (0)

-- Mod Tiếng Anh 10 HỌC247

 

YOMEDIA